Metodické centrum

 

Podávání přihlášek pro akademický rok 2023/2024 bude možné pouze elektronickou formou. Přihlášky bude možné podávat pro kurz č.1 od 5. 6. 2023  a od 22. 6. 2023 pro kurzy č. 2-5. Uzávěrka podání přihlášek pro akademický rok 2023/2024 je stanovena na 17. 9. 2023. V případě Kurzu 1 upřednostníme přihlášky podle data podání, bude-li naplněna kapacita kurzu.

Odkaz pro podání e-přihlášky naleznete zde:


Metodické centrum bylo zřízeno v roce 1992 jako účelové pracoviště HF JAMU s mezikatedrální působností. V současnosti spolupracuje především s katedrou klávesových nástrojů. Zajišťuje další vzdělávání klavírních pedagogů základních uměleckých škol, konzervatoří, středních pedagogických škol a pedagogických fakult VŠ z celé ČR i ze zahraničí. V osmi čtyřsemestrálních kurzech (akreditovaných MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, č. j. MSMT-33028/2018-1-902) mají frekventanti kurzů možnost postupného studia klavírní pedagogiky (od předškolní výuky až po profesionální úroveň) a souvisejících odborných předmětů (dějiny a literatura klavíru, pedagogika, psychologie ad.). Náplní kurzů jsou nejen odborné přednášky a semináře, ale také individuální výuka ve dvou následujících oblastech:

  • hra na klavír (sólová hra, hra instruktivních skladeb, klavírní doprovod, improvizace)
  • pedagogická praxe (individuální konzultace výuky žáků frekventantů s možností jejich koncertních vystoupení v aule JAMU)

Mají dále k dispozici historické i nejnovější klavírní školy, notové materiály, literaturu, audiovizuální dokumenty i praktické vyučovací pomůcky. Náplň kurzů je tedy značně individuální, podle potřeb jednotlivých účastníků.

Po ukončení kurzu obdrží účastníci osvědčení, s vyznačením studovaných předmětů, případně výsledků zkoušek.

Metodické centrum poskytuje v rámci programu celoživotního vzdělávání ve vybraných případech možnost rozšíření pedagogické aprobace, při splnění podmínek předchozího odborného vzdělání a po úspěšném vykonání komisionálních zkoušek.

Specializované teoretické práce absolventů kurzů jsou pravidelně publikovány v odborném tisku.

Metodické centrum je pracovištěm, otevřeným široké odborné veřejnosti.
Pro pedagogy, žáky a studenty škol všech stupňů pořádá přednášky a semináře významných českých a zahraničních pedagogů a interpretů. V rámci poradenské činnosti nabízí také jednorázové konzultace, včetně diagnostiky talentu.