Celoživotní vzdělávání

Na Hudební fakultě JAMU existují tyto možnosti studia v rámci celoživotního vzdělávání:

  1. doplňující vzdělávání občanů – absolventů konzervatoří, akademií múzických umění, pedagogických fakult v Metodickém centru
  2. studijní pobyty – stáže pro občany ČR i jiných států

Studijní pobyty

Podmínky přijetí

Studijní pobyty – stáže v rámci celoživotního vzdělávání mohou absolvovat občané ČR i cizinci, absolventi středních škol, kteří prokáží talent a schopnosti ve zvoleném oboru na úrovni vyhovující požadavkům k řádnému bakalářskému studiu. Vyučovacím jazykem u cizinců je zpravidla angličtina nebo němčina.

Uchazeč předloží dokumenty o dosaženém vzdělání, o vzdělání v daném oboru, životopis a nahrávku s vlastním výkonem. Fakulta má právo pozvat uchazeče k přehrávce či zjišťovací zkoušce.

O přijetí ke studijnímu pobytu, příp. o délce studia rozhoduje na návrh katedry příslušného oboru děkan fakulty spolu s vedením fakulty.

Studium

V současné době zajišťuje Hudební fakulta výuku ve všech akreditovaných oborech pro občany ČR, zahraničním studentům nabízíme výuku v oborech bicí nástroje, flétna, hoboj, klarinet, lesní roh, trubka, housle, viola, violoncello, kontrabas, klavír, varhany, cembalo, kompozice a dirigování sboru a orchestru.  

Frekventanti absolvují nejčastěji jedno – nebo dvousemestrální kurz, kdy jsou k hlavnímu oboru nabízeny doplňující předměty v celkovém rozsahu 8 vyučovacích hodin (45 min.) týdně:  

KBN Poč. hodin/týden
Hra na nástroj 2
Studium repertoáru s klavírem 1
Seminář 2
Komorní hra 1
Čeština 2
KDN Poč. hodin/týden
Hra na nástroj 2
Studium repertoáru s klavírem 1
Seminář 2
Komorní hra 1
Čeština 2
KSN Poč. hodin/týden
Hra na nástroj 2
Studium repertoáru s klavírem 1
Seminář 2
Komorní hra 1
Čeština 2
KKN Poč. hodin/týden
Hra na nástroj 2
Seminář 2
Komorní hra 2
Čeština 2
KKD – kompozice Poč. hodin/týden
Kompozice 2
Seminář 2
Vybavení EA studia 2
Čeština 2
KKD – dirigování Poč. hodin/týden
Dirigování 2
Seminář 2
Sluchová analýza 1
Hra partitur 1
Čeština 2
KZOR – zpěv Poč. hodin/týden
Zpěv 2
Studium repertoáru s klavírem 2
Seminář 2
Čeština 2
KZOR – operní režie
V současné době nenabízíme.
KHHV – hud. manažerství
V současné době nenabízíme.

V rámci jednosemestrálního kurzu lze požádat o redukovanou nabídku obsahující jen výuku hlavního oboru (případně s klavírním doprovazečem), v tomto případě vychází cena ze stanovené hodinové sazby.

V případě kurzu na dobu kratší než 1 semestr lze studovat pouze hlavní obor (s případným klavírní doprovodem; bez ostatních, doplňujících předmětů) v rozsahu 2 hodiny týdně, případně v jiném rozsahu (po dohodě s pedagogem). U této, kratší formy studia, není nutné zahájení studia k datu začátku semestru dle akademického roku.

  Frekventanti nevykonávají postupové zkoušky, nezískávají diplom, obdrží pouze osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání.

Poplatky

Studium v rámci celoživotního vzdělávání je zpoplatněno, výše platby závisí na formě a délce studia.

Cena základní nabídky – 1 semestr, 8 vyučovacích hodin týdně – činí 2 500,-EUR.

Při kratší formě studia činí cena za 1 vyučovací hodinu 50,- EUR (hl. obor), 20,- EUR (kl. doprovod).