Kurz č. 1 – Současné trendy klavírní pedagogiky a hry instruktivní literatury

ZÁKLADNÍ KURZ

Kurz č. 1 – Současné trendy klavírní pedagogiky a hry instruktivní literatury

Kurz je čtyřsemestrální. Obsahuje výuku Metodiky (36 hodin), Hudební pedagogiky (18 hodin), Hudební psychologie (18 hodin), Interpretační seminář (18 hodin) a Pedagogický seminář (18 hodin) v hromadných předmětech a individuální výuku Hry na klavír (20 hodin), a Vyučovatelské praxe (20 hodin). Za poplatek 250 Kč za hodinu si lze doobjednat v počtu 1-10 hodin za rok výuku Korepetice, Improvizace a Hry na cembalo. V rámci předmětu Osobní kreativita poskytuje též možnost konzultací závěrečné písemné práce z Metodiky klavírní hry, přípravu odborných článků a příspěvků do diskusí a publikací.

Kurz umožňuje frekventantům získat nejnovější poznatky z metodiky klavírní hry, rozvinout svou hru na nástroji se zaměřením na repertoár, který vyučuje pedagog na příslušném stupni a zaměření školy, konzultovat výkony svých žáků buď živě nebo prostřednictvím zvukových nebo i obrazových záznamů své výuky na pracovišti, sledovat výsledky soudobé hudební pedagogiky a psychologie. Jednotlivé semestry jsou kromě metodologických a teoreticko-praktických aspektů příslušných disciplín orientovány i na rozvoj sociálně psychologických a komunikativních dovedností pedagogů v souvislosti s hodnocením výkonů a práce žáka zejména na pedagogických a interpretačních seminářích. Během kurzu jsou posluchači seznámeni se základy pedagogicko-psychologické diagnostiky a s hlavními aspekty přípravy hudebníka na veřejné vystoupení.

Metodika klavírní hry: rozvíjení tvořivé umělecké osobnosti prostřednictvím klavírní hry; výchova hlubokého emocionálního vnímání a prožívání pozitivních vztahů k lidem i k přírodě; srovnání moderních a zastaralých metodických postupů v klavírním vyučování, vzhledem k proměnám způsobu života a potřeb žáků; přehled moderních elementárních klavírních škol u nás a v zahraničí; rozvoj hudebnosti žáků: výchova metro-rytmického cítění, práce s výškou, barvou a dynamikou tónu, rozvíjení tvořivosti žáků, základy analýzy skladeb od prvopočátků výuky, prvky hudebních forem, harmonie, improvizace; práce s říkadlem a písní; postup při získávání klavírní techniky vytvářené na základě priority záměru hudebního vyjádření; základy práce s hudebním textem a hra z not; individuální a vyvážený způsob volby repertoáru pro žáky ZUŠ. Jak studovat skladbu a nacházet optimální způsoby spolupráce s rodiči při vytváření správných návyků efektivního cvičení; interpretace jako prostředek emocionálního sebevyjádření, komunikace a radostného tvoření i vnímání hudby žáky.

Hra na klavír: individuální výuka vychází ze specifických potřeb každého studujícího pedagoga. Základem je průřez repertoárem, který je obvykle probírán na základním a středním stupni, avšak s předpokladem co nejdokonalejšího profesionálního uměleckého provedení. Probíraná látka zahrnuje klavírní školy, technická cvičení a etudy, skladby polyfonní a další přednesový repertoár ze všech stylových období. Obtížnost skladeb odpovídá obvyklé úrovni prvního a druhého stupně ZUŠ. Pedagogové jiných škol hrají repertoár dle učebních plánů svého pracoviště. V kurzu vyučují pedagogové JAMU, kteří jsou vyučujícími hlavního oboru Hra na klavír na hudební fakultě. Frekventanti proto mohou rozvíjet i své klavírní umění ve sféře nejvyšší závažnosti a obtížnosti a konzultovat svůj koncertní repertoár, jsou-li dostatečně vybaveni a připraveni.

Vyučovatelská praxe: tento individuální předmět umožňuje konzultace s vlastními žáky, s modely či analýzu nahrávek vlastní výuky, kterou zaznamená frekventant na svém pracovišti. Umožňuje též konfrontaci výuky frekventanta s výukou pedagoga JAMU, který řeší problém s týmž žákem, případně konzultuje jeho přípravu na koncerty, soutěže či ke zkouškám na vyšší stupeň hudebního studia.

Hudební psychologie: aplikace moderních vědeckých poznatků do praktických činností klavírního pedagoga; zaměření na oblast psychologie osobnosti a hudební psychologie, aplikaci a využití speciálních testů a řešení problematiky vztahů emocionality a racionality v obecném i specificky hudebním vývoji dítěte a dospívajícího člověka.

Hudební pedagogika: analýza a diskuse o moderních filmových vědeckých dokumentech o principech výuky a rozvíjení kreativní hudební osobnosti; hra na klavír a zdraví; lehké mozkové dysfunkce a jejich léčení prostřednictvím klavírní výuky; výuka handicapovaných žáků; příprava žáků na veřejná vystoupení, koncerty a soutěže.

Interpretační seminář: navazuje na metodiku klavírní hry. V jeho náplni je praktické předvedení práce se žákem, rozbory výkonů ze záznamů mezinárodních klavírních soutěží a práce vynikajících pedagogů.

Pedagogický seminář: přináší aktuální poznatky z oboru. Informace o nově vycházejících notových materiálech, možnostech jejich využití, jsou uváděny zvukové nahrávky instruktivní literatury, frekventanti jsou informováni o výsledcích soutěží, interpretačních a pedagogických kurzech i o aktuálních odborných přednáškách a seminářích u nás i v zahraničí. Je vytvořen prostor pro diskuse a formulování názorů na frekventanty zvolená témata.

Osobní kreativita – příprava závěrečné písemné práce: dává možnost individuálních konzultací zpracování zvoleného odborného tématu písemné práce, která je, po vypracování a přijetí odbornou komisí, trvale k dispozici v knihovně Metodického centra HF JAMU, a rovněž mnohdy publikována v časopisu Pianissimo aj. Vede pedagogy k rozvíjení přesné formulace vlastních názorů, jejich skloubení s předchozími znalostmi a obohacení nejen žáků, ale i svých kolegů. V předmětu lze konzultovat vlastní publikační činnost a odborné příspěvky do diskusí i přednášky.

Výuka hromadných předmětů probíhá v sobotu od 9:45 do 14:30, v devíti blocích za rok, ve stanovených konzultačních dnech příslušného ročníku. Individuální lekce jsou vyučovány v sobotu i v jiných dnech, kromě toho se frekventanti zúčastňují zahajovacího konzultačního dne, ve kterém je obsažen blok odborných přednášek a organizační informace. Nepovinně je možná účast jedenkrát měsíčně v celodenním bloku aktuálních pedagogických a interpretačních společných akcí a seminářů.

Výuka předmětů probíhá dle následujícího učebního plánu:

I. ročník:
HROMADNÁ VÝUKA
Metodika klavírní hry 2 hodiny
Interpretační seminář 1 hodina
Hudební pedagogika 2 hodiny
Pedagogický seminář 1 hodina
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA
Hra na klavír 1 hodina
Vyučovatelská praxe 1 hodina
Předpokládaná účast: nejméně 75 hodin za rok.
 
II. ročník:
HROMADNÁ VÝUKA
Metodika klavírní hry 2 hodiny
Hudební psychologie 2 hodiny
Pedagogický seminář 1 hodina
Interpretační seminář 1 hodina
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA
Hra na klavír 1 hodina
Vyučovatelská praxe 1 hodina
Osobní kreativita 1 hodina
Předpokládaná účast: minimálně 80 hod. za rok

Frekventanti mají navíc právo účasti na všech pedagogických a interpretačních seminářích, přednáškách a jednorázových seminářích v rámci ostatních kurzů Metodického centra.

Kurz je určen především absolventům konzervatoří a vysokých hudebních škol, kteří působí v hudebním školství. Mohou jej však navštěvovat i ti pedagogové, kteří sice nejsou absolventy konzervatoře, ale kteří prokazují dostatečné profesionální (hudební) dovednosti a mají pedagogickou praxi v ZUŠ. Kurz je otevřen i absolventům neučitelských univerzitních oborů (například muzikologie), kteří vyučují na ZUŠ či konzervatořích. První rok studia je zakončen zápočty a klasifikovanými zápočty všech předmětů, druhý rok komisionálními zkouškami z metodiky, hry na klavír, pedagogické praxe, psychologie a pedagogiky. Součástí závěrečné zkoušky je rovněž pohovor spojený s hodnocením závěrečné písemné práce. Na základě úspěšně vykonané zkoušky získává frekventant osvědčení o absolvování kurzu s vyznačením studovaných předmětů a vykonaných zkoušek.