Historie a současnost MC

Z podnětu MŠMT byl v roce 1992 vypracován a schválen projekt, na jehož podkladě vzniklo účelové mezikatedrální pracoviště pro další vzdělávání pedagogických pracovníků základních uměleckých škol, konzervatoří, středních a vysokých škol se zaměřením na výuku hry na hudební nástroj. V akademickém roce 1992/1993 byly v rámci celoživotního vzdělávání otevřeny kurzy v oborech hra na klavír, hra na smyčcové a na dechové nástroje. Zprvu se jednalo o čtyřsemestrální kurzy, které zahrnovaly: hromadnou výuku metodiky Hry na nástroj, Pedagogiky a Psychologie, Pedagogický seminář a Interpretační seminář; individuální výuku Hry na nástroj a Pedagogické konzultace. Klavírní studium bylo zakončováno po prvním roce klasifikovanými zápočty před komisí, ve druhém roce komisionálními zkouškami z předmětů Metodika, Psychologie, Pedagogika, Hra na klavír, Vyučovatelská praxe a obhajobou závěrečné písemné práce.

Vzdělávání klavírních pedagogů se neustále rozšiřovalo a vysoká poptávka po zařazení do kurzů v rámci celoživotního vzdělávání a DVPP po prvních dvou letech výrazně převyšovala personální i prostorové možnosti školy. V akademickém roce 2003/2004 se v kurzech Metodického centra pro obor hra na klavír vzdělávalo již přes sto pedagogů všech stupňů uměleckého školství. Díky velkému zájmu o možnost dalších forem odborného vzdělávání se nabídka kurzů neustále rozšiřuje, zároveň s počtem lektorů špičkové úrovně a vybavením Metodického centra moderními studijními materiály a pomůckami.

Po prvních šesti letech existence těchto kurzů v nich absolvovalo studium oboru klavírní pedagogiky 150 učitelů, kteří požadovali zřízení následného čtyřsemestrálního studia, v němž by měli možnost dále prohloubit dosud získané poznatky a praktické dovednosti. Proto byl původní projekt rozšířen o další čtyřsemestrální kurz, určený pro absolventy kurzu předchozího. Kromě Metodiky, Hry na klavír, individuální výuky Korepetice, konzultací se žáky, Pedagogického a Interpretačního semináře, obsahoval předměty z Teorie klavírní interpretace, Dějiny a literatura klavíru, Instruktivní literatura, Čtyřruční hra na klavír, výuka Metodiky klavírní hry na konzervatoři a na pedagogické fakultě. Ve čtvrtém semestru měli absolventi možnost výběru nejméně dvou předmětů, ze kterých vykonali komisionální zkoušku. Zároveň po celou dobu probíhal i základní čtyřsemestrální kurz. Ten absolvovalo dalších 120 frekventantů. Absolventům základního i následného čtyřsemestrálního studia bylo na závěr vydáváno Vysvědčení, později změněno na Osvědčení, s vyznačením studovaných předmětů a s hodnocením dosažených výsledků. Kurzy probíhaly o sobotách, kdy se uskutečňovaly jak hromadné lekce pro daný ročník, tak i individuální lekce, navíc byla všem frekventantům poskytována možnost účasti na pedagogických a interpretačních seminářích společných pro všechny ročníky. Podle individuálních možností posluchači navštěvovali výuku v rozsahu dvou až tří sobot v měsíci. Základní rozsah povinné účasti byl sto hodin za rok.

Kurzy absolvovali pedagogové převážně z ČR, početná skupina ze SR, dále jednotlivci ze Švédska, Turecka, Ukrajiny, Ruska, Polska a Japonska. Po několik let zde též probíhala výuka klavírních pedagogů nevidomých či těžce slabozrakých, absolventů Deylovy konzervatoře pro zrakově postižené, ve speciální skupině. HF JAMU jim vytvořila vhodné podmínky pro možnost plnohodnotného vzdělávání s ostatními frekventanty.

V době, kdy bylo potřeba pomoci klavírním pedagogům se zvládnutím znalostí a dovedností v odborné angličtině a němčině, bylo vzdělávání v MC rozšířeno o další čtyři doplňkové kurzy Angličtina u klavíru a Němčina u klavíru, kdy byly posluchači podle své jazykové vyspělosti seznamováni nejen se zvolenými jazyky, ale i s praktickou výukou modelových žáků, orientací v odborném textu či porozumění mluvenému textu na masterclassech. PhDr., MgA et MgA. Zdeněk Vašíček, Ph.D. vytvořil speciální studijní materiály a vícejazyčné slovníky pro tehdejší posluchače, kteří uzavírali jazykové studium komisionální zkouškou. Tato nabídka není v současnosti aktuální vzhledem k rostoucí úrovni jazykové přípravy klavírních pedagogů na konzervatořích i vysokých školách.

Pro každého z dosavadních absolventů je v Metodickém centru vytvořena možnost trvalého kontaktu s novými poznatky v oboru klavírní hry a pedagogiky dvojím způsobem. Jednak formou dalšího soustavného studia ve čtyřsemestrálních kurzech, kde si frekventant může podle svých potřeb libovolně vybírat předměty z nabídky čtyř typů kurzů a v jejich rámci si sestavit i svůj individuální studijní plán, jednak se stát členem Klubu MC, který je zván čtyřikrát ročně na společný konzultační den s posluchači kurzů, přičemž jsou členové Klubu MC informováni o nových studijních materiálech i o aktuálním dění v oblasti klavírní pedagogiky a interpretace podle svého zájmu a zaměření.

V současnosti již lze sledovat a doložit prokazatelné pozitivní výsledky, kterých dosahují absolventi kurzů v oblasti klavírní pedagogiky a interpretace. Projevují se v mnoha směrech. Statisticky jasná je např. vysoká účast a úspěšnost jejich žáků v uměleckých soutěžích, výkony žáků i pedagogů na interpretačních a pedagogických seminářích, stoupající úroveň přípravy žáků na konzervatoře a vysoké školy uměleckého směru a značné rozšíření aktivity pedagogů v místech jejich působení, kam přinášejí nejen nové poznatky a studijní materiály, ale i atmosféru spolupráce a nadšení pro hledání nových cest a možností pro zkvalitňování výuky. Významným momentem pro hodnocení úspěšnosti pedagogické práce absolventů je však i skutečnost, že dokáží vychovávat žáky k porozumění hodnotné hudbě, tříbit jejich vkus a vyvolávat lásku k umění a úctu k jeho tvůrcům. Mnozí z absolventů MC jsou nejen pedagogy, ale i vedoucími a řídícími pracovníky, působí ve školní inspekci či jako metodici. V rámci MC byla navázána široká spolupráce, jak mezi pedagogy v ČR, tak mezi pedagogy českými a slovenskými a stále přibývá i dalších zahraničních kontaktů.

MC má vlastní sbírku studijních materiálů, not, knih, a dalších učebních pomůcek, je vybaveno audiovizuální technikou i zvukovými a obrazovými nosiči i stále rostoucím archivem. Toto vybavení slouží i studentům a pedagogům Katedry klavírní interpretace HF JAMU, zejména při studiu klavírní pedagogiky, a umožňuje bohatší poradenskou i badatelskou činnost MC. Pedagogům, kteří navštěvují kurzy, je k dispozici knihovna JAMU, jsou zváni na koncerty a další odborně zaměřené akce školy, které souvisejí s jejich profesí.

Pedagogové MC HF JAMU vystupují na přednáškách, seminářích, koncertech a vedou interpretační kurzy v naší republice i v zahraničí, např. Mezinárodní interpretační kurzy v Brně, vystupují pravidelně nejen na jednotlivých seminářích a přednáškách, ale stále častěji i v cyklech přednášek s dlouhodobě rozvrženým vzdělávacím programem, které jsou věnovány různým věkovým skupinám studentů, či profesně specializovaným skupinám pedagogů, a jsou pořádány v jejich školách (ZUŠ, konzervatoře, VŠ) nebo ve spolupráci s Pedagogickými centry v jednotlivých krajích naší republiky a v zahraničí.

Na půdě MC rozvíjela svou poradenskou a organizační činnost „Agentura Koncertík“, která umožňuje klavírním pedagogům vzájemnou nabídku výměnných koncertů jejich tříd a s nimi spojené výlety u nás i do zahraničí, vzájemné přátelské poznávání, bohaté zážitky žáků a odborné diskuse pedagogů. Tuto činnost organizují studující pedagogové v kurzech MC i absolventi kurzů, aby byla zajištěna další možnost neformální výměny zkušeností i větší motivace žáků pro studium klavírní hry a uplatnění dosažených výsledků. Po přerušení této aktivity v posledních letech se pokusíme na tuto tradici navázat.

Na interpretačních seminářích kurzů MC jsou účastníkům představovány výkony vynikajících studentů klavírní hry na HF JAMU, aby jim v případě zájmu mohli nabídnout možnost koncertních vystoupení v místě svého působení. Jsou také propagovány mimořádné výkony studentů konzervatoří a ZUŠ. Na tyto semináře jsou pravidelně zváni vítězové národních a mezinárodních klavírních soutěží.

V tomto akademickém roce nabízíme sto míst pro posluchače čtyř akreditovaných kurzů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v oboru Hra na klavír. Zveme své absolventy k účasti v Klubu MC a pokračujeme v poradenské činnosti typu přednášek i individuálních konzultací pro klavírní pedagogy, kteří nejsou posluchači MC, ani členy Klubu MC HF JAMU.