Koncepce kandidátů na děkana/děkanku HF JAMU!

 

VOLBY DĚKANA/DĚKANKY HF JAMU PRO OBDOBÍ 2024-2028

Vážené členky a vážení členové akademické obce Hudební fakulty,

funkční období naší stávající děkanky končí v listopadu 2024. Akademický senát Hudební fakulty JAMU (dále jen senát) je proto povinen uskutečnit volbu děkana / děkanky pro další čtyřleté funkční období. Průběh volby řídí volební komise z řad senátu v čele s předsedou senátu. Seznam kandidátů na děkana/děkanku HF JAMU naleznete ZDE.

 

 Volba děkana Hudební fakulty JAMU 

Seznam kandidátů na děkana HF JAMU pro období 2024-2028 

Akademická obec HF JAMU podala v období 6. – 18. února 2024 celkem 32 návrhů (z toho 30 platných), v nichž navrhla 10 osob na funkci děkana HF JAMU. 

Následující osoby vyjádřily souhlas s kandidaturou, a stávají se tak kandidáty na děkana (v abecedním pořadí): 

MgA. Michal Indrák, Ph.D. 

prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. 

Nejpozději 22. března 2024 kandidáti odevzdají své životopisy a koncepce, které budou poté zveřejněny na stránkách HF JAMU. 

Na zasedání AS HF JAMU 18. dubna 2024 kandidáti představí sebe i své koncepce a v diskusi budou odpovídat na otázky členů AS HF JAMU, akademické obce Hudební fakulty a zaměstnanců fakulty. 

V o l b a  d ě k a n a  H u d e b n í f a k u l t y J A M U

Výzva k podávání návrhů na osoby kandidátů na děkana

Postup volby děkana

Vážené členky a vážení členové akademické obce Hudební fakulty, funkční období naší stávající děkanky končí v listopadu 2024. Akademický senát Hudební fakulty JAMU (dále jen senát) je proto povinen uskutečnit volbu děkana /děkanky pro další čtyřleté funkční období. Průběh volby řídí volební komise z řad senátu v čele s předsedou senátu.

První fází volby děkana je výběr kandidátů. Kandidátem na funkci děkana se může stát kterákoliv fyzická osoba. Všichni členové akademické obce HF JAMU mohou v období 6. - 18. února 2024 podávat návrhy na osoby kandidátů na děkana. Každý platný návrh musí obsahovat jméno a příjmení navrhovaného, e-mailovou adresu a telefonický kontakt. Každý navrhovatel smí navrhnout nejvýše tři osoby. Návrh se podává elektronicky z adresy člena akademické obce na serveru jamu.cz na adresu senathf@jamu.cz. Návrhy zaslané z jiných (soukromých) e-mailových adres jsou neplatné.

Příklad e-mailu s návrhem kandidátů (osoby jsou fiktivní):

• odesílatel: 555@post.jamu.cz

• adresát: senathf@jamu.cz

• předmět: volba děkana

• text e-mailu: Navrhuji následující kandidáty na děkana HF JAMU:

doc. Karel Šedivý, sedivy@jamu.cz tel. 775 548 591

Catherine Longchamps, MMus., long@champs.sk tel. +421 549 269 591

 

Dne 19. února volební komise sepíše seznam navržených osob, do nějž mají členové akademické obce právo nahlédnout u předsedy senátu. Do 27. února volební komise ověří souhlas navržených osob s jejich kandidaturou; nepodaří-li se souhlas ověřit ve stanovené lhůtě, platí, že navržená osoba není kandidátem. Nejpozději 28. února zveřejní předseda senátu ve veřejné části internetových stránek fakulty seznam kandidátů v abecedním pořadí. Kandidáti předloží předsedovi senátu do 22. března svůj životopis v českém jazyce s uvedením profesních zkušeností a svůj program, obojí v písemné listinné formě s vlastnoručním podpisem. Stejný životopis i program zašlou do 22. března elektronicky na adresu senathf@jamu.cz. Nepředloží-li kandidát svůj životopis nebo program řádně a včas, platí, že od své kandidatury odstoupil, a bude vyškrtnut ze seznamu kandidátů. Text předloženého programu nesmí přesáhnout patnáct normostran. Může zpracovávat tematické okruhy dle vlastní volby kandidáta, povinně však musí obsahovat kandidátův pohled na současnost a budoucnost Hudební fakulty (zejména období 2024 – 2028) v následujících okruzích, včetně názorů, zamýšlených kroků a možných přínosů kandidáta:

• role a postavení HF a JAMU v akademickém prostředí ČR (samostatnost a nezávislost vs. začlenění do organizačního celku větší univerzity)

• kvalita a konkurenceschopnost uměleckého vzdělávání na HF (kvalita a kvantita uchazečů o studium v korelaci s počtem přijatých studentů v jednotlivých programech; vývoj struktury studijních programů a specializací ve vztahu k poptávce a možnostem uplatnění absolventů na trhu práce)

• ekonomická náročnost studijních a vzdělávacích programů (vzájemný poměr počtu studentů a pedagogů v jednotlivých programech či specializacích, na jednotlivých katedrách; problematika tzv. nefinancovaných studentů resp. úvazků)

• formy podpory reprezentativní umělecké praxe excelentních studentů a čerstvých absolventů

• formy spolupráce s jinými stupni uměleckého školství

• postavení pedagogů a zaměstnanců HF JAMU ve společnosti, problematika mezd

• pedagogické, umělecké, tvůrčí, publikační, organizační, administrativní, projektové, výzkumné a vědecké činnosti pedagogů HF – vývoj vzájemných poměrů těchto činností

• legislativa a její vývoj ve vztahu k profilu a profesnímu uplatnění studentů a absolventů jednotlivých studijních oborů a studijních a vzdělávacích programů HF

• zamýšlená struktura a personální obsazení kolegia děkana, případně též pohled na strukturu a personální obsazení celého děkanátu

Na veřejném zasedání senátu 18. dubna 2024 kandidáti představí svůj program (nepředstaví-li kandidát svůj program, platí, že od své kandidatury odstoupil, a bude vyškrtnut ze seznamu kandidátů) a ve veřejné diskusi budou reagovat na otázky členů senátu, členů akademické obce HF JAMU a zaměstnanců fakulty. Bezprostředně po té bude senát hlasovat o návrhu na děkana dle čl. 37-40 Jednacího řádu AS HF JAMU.

prof. Jan Jiraský, Ph.D.

předseda Akademického senátu HF JAMU,

předseda volební komise