Studentská grantová soutěž

Studentská grantová soutěž v rámci specifického výzkumu na HF JAMU

Specifickým vysokoškolským výzkumem je výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Směrnice č. 22/2019 LJ upravuje podrobnosti rozdělení a užití prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v rámci JAMU.

Studentskou grantovou soutěží se rozumí soutěž na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorského studijního programu nebo magisterského studijního programu uskutečňovaného JAMU. Směrnice č. 22/2019 LJ upravuje zásady studentské grantové soutěže na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, které vycházejí z ustanovení Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na základě zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, schválených usnesením vlády ze dne 30. září 2019 č. 697.

Výstupem projektu musí být odborná publikace (např. monografie, článek v odborném časopise, kapitola kolektivní monografie) a podporovány jsou i projekty tzv. uměleckého výzkumu, jejichž výstupem je umělecké dílo (např. divadelní inscenace, audiovizuální dílo, umělecko-pedagogický projekt, kompozice hudební skladby, interpretace hudební skladby v rámci významného koncertního vystoupení, nahrání zvukového nosiče, hudebně-režijní výstup) a dokumentace a reflexe jeho tvorby.

Soutěž je vyhlašována každý rok do 15. listopadu a uzávěrka podávání návrhů projektů je obvykle v polovině ledna.

Zpravidla jsou podporovány jednoleté projekty, ale ve výjimečných a odůvodněných případech lze podpořit i projekty s delší dobou trvání, a to maximálně na tři roky.

Při posuzování návrhu projektu se hodnotí jeho originalita a očekávaný přínos k rozvoji poznání, odborná úroveň a koncepce a metodika řešení, přiměřenost cílů odborným kvalitám a dosavadním zkušenostem navrhovatele, přiměřenost požadavků na finanční podporu a přiměřenost doby řešení.

Dokumenty

Nejnovější Nejstarší A-Z Z-A

    Prohlédnout složku v IS (může obsahovat více souborů)/do/jamu/doc/5499/sgs/

     


    Studentské projekty specifického výzkumu realizované na HF JAMU: