Protikovidová opatření na JAMU od 15. 11. 2021

 

Vážené kolegyně a kolegové,

obracím se na vás, studenty, akademické pracovníky i ostatní zaměstnance JAMU s žádostí o dodržování následujících protiepidemických opatření, která jsou koncipována s přihlédnutím k opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávací a umělecké akce a poskytování služeb a na základě zkušeností získaných z dosavadního průběhu pandemie COVID-19.

Opatření jsou stanovena v zájmu ochrany života a zdraví jednoho každého z nás, možnosti studentů naplnit své právo na vzdělání a ochrany společných zájmů JAMáků a JAMU jako celku. Jsem si vědom, že pro každého z nás jde o určitou míru zásahu do jeho práv a pohodlí. Opatření jsme pečlivě uvážili, získali pro ně podporu osob stojících v čele součástí, zejména fakult, věřím tedy, že je přijmete jako vhodná, potřebná a přiměřená a budete je dodržovat, neboť jejich dodržování je předpokladem pro pokud možno standardní průběh začínajícího ak. roku 2021/2022 na JAMU.

Opatření jsou tato:

 1. ONT pro vstup do prostor a na akce JAMU (viz dále),
 2. nošení respirátorů (viz dále),
 3. zvýšená hygiena (viz dále),
 4. dodržování rozestupů 1,5m mezi osobami, je-li to možné,
 5. zákaz vstupu do prostor a na akce JAMU osobám vykazujícím klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo pozitivně testovaným do uplynutí doby izolace.

Těmito opatřeními, která platí pro celou JAMU, není nahrazena povinnost dodržovat opatření stanovená Ministerstvem zdravotnictví, případně Krajskou hygienickou stanicí JMK atd. S ohledem na dosavadní „malou trvanlivost“ vládních opatření prozatím nebudeme obnovovat koronaweb JAMU, který bylo vyčerpávající tvořit i sledovat. O aktuálních vládních opatřeních (např. pro veřejné koncerty a představení, ubytovací služby) již byly a budou informováni osoby stojící v čele příslušných součástí či útvarů JAMU.

1. ONT pro vstup do prostor JAMU

Osobám stojícím v čele součástí ukládám, aby od 1. října 2021 sami nebo prostřednictvím uložení pracovních úkolů jim podřízeným zaměstnancům zajistili dodržování pravidla
ONT (Očkování – Nemoc – Test)
pro vstup studentů a zaměstnanců do všech prostor užívaných JAMU s výjimkou prodejny Nakladatelství a veřejnosti přístupné části Knihovny.

Přitom se rozumí:

 1.  Očkováním, uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu. Očkování se prokazuje certifikátem.
 2.  Nemocí prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, uplynutí doby izolace a nejvýše 180 dní od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru
   SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem.
 3.  Testem, který se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem, není-li stanoveno jinak, negativní výsledek
  1.   RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 nejdéle před 7 dny,
  2.   RAT (rychlého antigenního testu) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, který
    1.   nejdéle před 7 dny provedl zdravotnický pracovník (pozor pro ubytované studenty v Koleji Astorka stanoví opatření MZd kratší
      72 hodinovou lhůtu platnosti testu)
    2.   nejdéle před 24 hodinami byl proveden za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby,
    3.   je proveden na místě (sebetestování).

S ohledem na to, že od 1.11. 2021 přestanou zdravotní pojišťovny prakticky proplácet testování, budou od tohoto data zřízena na součástech opět samotestovací místa, kde se budou moci školou dodanými testy testovat ti, u kterých je to s ohledem na stále dodržovaný režim ONT na JAMU nezbytné. Platnost takovéhoto negativního testu zůstává 7 dnů.

Studenti a zaměstnanci nahrají zprávy nebo certifikáty o splnění ONT do IS JAMU aplikace Koronavirus.

2. Nošení respirátorů

Všechny osoby jsou povinny mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor bez výdechové ventilu odpovídající normě FFP2, KN 95, nebo jim ekvivalentní, a to mj.

1.  ve vnitřních prostorech staveb užívaných JAMU,
2. ve všech ostatních v bodě 1) neuvedených vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), kde dochází
     na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti,
3. jde-li o diváky přítomné na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých přestaveních,
4. při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě,
5. při účasti na veřejné nebo soukromé akci, při níž dochází ke kumulaci osob, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti, na jednom místě ve vnějších
    prostorech v případě, že se akce účastní 30 nebo více osob, které mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 1,5 metru,

Výjimka z uvedené povinnosti mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest platí pro:

1.  studenty a akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv,
     hra na dechové nástroje),
2. studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, a pokud je na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 studentů,
3. akademické pracovníky při poskytování vzdělá(vá)ní,
4. zkoušené a zkoušející při zkoušce na vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru,
5. ubytované na pokoji v Astorce,
6. osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez
    přítomnosti jiné osoby, pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých a prováděných hygienických, technických, organizačních a jiných
    opatření k prevenci rizik stanoveno jinak,
7. osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě
    audiovizuálního díla nebo pořadu,
8. moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
9. osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
    a osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení fotografie při fotografování organizovaném JAMU.

Osoby stojící v čele součástí JAMU zajistí, aby zaměstnanci byli vybaveni respirátory v dostatečném počtu na každou pracovní směnu; to neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele).

3. Zvýšená hygiena

Zajištění možnosti dezinfekce rukou, pravidelná dezinfekce dotykových ploch, maximální možná cirkulace vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu (v případě rekuperace přes výměníky vlhkosti nedochází ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu), odpadkové koše s poklopem, aj.

Dovolili jsme si sestavit návod, jak postupovat v případě, že Vy nebo někdo z Vašeho blízkého okolí onemocní. Návod naleznete na tomto odkaze.

Zdvořile žádám všechny z vás, kteří z jakéhokoli důvodu uvedená opatření dodržovat nemohou, aby se před vstupem do prostor JAMU spojili s osobou stojící v čele té součásti, která dané prostory JAMU využívá (děkan/děkanka fakult, ředitel/ředitelka jiných součástí) a dohodli se na podmínkách vstupu do prostor JAMU.

 

prof. Mgr. Petr Oslzlý v.r.
rektor