Hudební produkce

Podmínky k talentové zkoušce

 

Přijímací zkouška bude zaměřena na odbornou problematiku daného studijního oboru.

1. Uchazeč podrobněji nastíní zamýšlenou orientaci svého dalšího studia a předloží teze předpokládané diplomové práce, dále předloží portfolio svých dosavadních umělecko-produkčních a producentských aktivit.

2. Představí návrh svého absolventského projektu a osvětlí kroky, které podnikne pro zajištění jeho realizace – personální, ekonomické, časový harmonogram, propagaci, atd.

3. V případě uchazečů z jiných vysokých škol bude požadováno curriculum studovaného oboru. Dále uchazeč předloží teze bakalářské práce (ideálně uchazeč předloží celou bakalářskou práci). Budou prověřeny jejich znalosti s důrazem na specifikum zaměření studia.

Součástí přijímací zkoušky je zkouška z angličtiny, jejíž výsledek tvoří 30 % z celkového hodnocení. Zkouška z cizího jazyka je realizována jako písemný lexikálně-gramatický test na úrovni B2+ SERR. V rámci testu se ověřuje i znalost odborného názvosloví z hudební oblasti.