Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Název

Janáčkova akademie múzických umění 

Založení

JAMU je umělecká univerzitní veřejná vysoká škola. JAMU je právnická osoba zřízená zákonem č. 168/1947 Sb., o zřízení vysoké školy Janáčkovy akademie musických umění v Brně.

Vysoké školy jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti tím, že

  1. a) uchovávají a rozhojňují dosažené poznání a podle svého typu a zaměření pěstují činnost vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost,
  2. b) umožňují v souladu s demokratickými principy přístup k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídající profesní kvalifikace a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné odborné činnosti,
  3. c) poskytují další formy vzdělávání a umožňují získávat, rozšiřovat, prohlubovat nebo obnovovat znalosti z různých oblastí poznání a kultury a podílejí se tak na celoživotním vzdělávání,
  4. d) hrají aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění, při utváření občanské společnosti a přípravě mladých lidí pro život v ní,
  5. e) přispívají k rozvoji na národní a regionální úrovni a spolupracují s různými stupni státní správy a samosprávy, s podnikovou a kulturní sférou,
  6. f) rozvíjejí mezinárodní a zvláště evropskou spolupráci jako podstatný rozměr svých činností, podporují společné projekty s obdobnými institucemi v zahraničí, vzájemné uznávání studia a diplomů, výměnu akademických pracovníků a studentů. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Nadřízeným orgánem podle § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je Úřad pro ochranu osobních údajů. Ve správních řízeních vedených v rámci výkonu státní správy plní podle § 87 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, úkoly nadřízeného správního orgánu JAMU Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Kontaktní spojení

Sídlo (a Rektorát):

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
ID datové schránky: 7ckj9g2

Divadelní fakulta:

Mozartova 647/1, 662 15 Brno

Hudební fakulta:

Komenského náměstí 609/6, 662 15 Brno

Divadlo na Orlí:

Orlí 522/19, 602 00 Brno

Nakladatelství, Knihovna a Astorka:

Novobranská 691/3, 662 15 Brno

Divadelní studio Marta:

Bayerova 575/5, 602 00 Brno

Fakturační údaje

Janáčkova akademie múzických umění

Hudební fakulta

Komenského náměstí 6, 662 15 Brno

IČ: 62156462

DIČ: CZ62156462