Proděkani

Proděkani

doc. MgA. Jana Goliášová
Proděkanka pro věci studijní a pedagogické
tel: 54259 1602
e-mail: 5289@post.jamu.cz
UČO: 5289
Proděkanka pro věci studijní a pedagogické
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 105
Členství v akademických orgánech Funkce
Kolegium děkana HF člen
Rada pro vnitřní hodnocení člen
Prezídium Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně člen
Studium
HF M-HUDUM KLAVIR (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Hudební fakulta Proděkanka pro věci studijní a pedagogické
Projektové oddělení Akademický pracovník iii
Katedra dechových nástrojů Docentka


doc. PhDr. Petr Lyko , Ph.D. et Ph.D.
Proděkan pro vědu, výzkum a strategie
tel: 54259 1632
e-mail: 5794@post.jamu.cz
UČO: 5794
Proděkan pro vědu, výzkum a strategie
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 105
Členství v akademických orgánech Funkce
Komise projektů FRVČ Předseda
Ediční komise HF člen
Ediční rada JAMU člen
Kolegium děkana HF člen
Komise projektů FRVČ člen
Knihovní rada člen
Pracoviště Funkce
Hudební fakulta Proděkan pro vědu, výzkum a strategie
Projektové oddělení Akademický pracovník v
Katedra hudebních a humanitních věd Odborný asistent

Předmět Kód
Magisterský diplomní seminář H70125B
Příprava diplomové práce H60221l
Dějiny umění II H60071l
Dějiny umění I H60069l
Bakalářský seminář H60053A
Dějiny hudby III (20 st) H60034l
Příprava bakalářské práce H60002l
Bakalářský proseminář H30024
Praktický verbální výklad hudebních jevů v historickém kontextu HPH079l
Artistic research HPH074l
Zahraniční stáž či zahraniční výzkumný projekt HPH073l
Publikační činnost HPH068l
Účast na konferenci HPH067l
Disertační práce VIII HPH066l
Doktorandský seminář VI HPH062l
Doktorandský seminář IV HPH061l
Doktorandský seminář II HPH060l
Umělecký výkon II HPH056l
Umělecký výkon IV HPH057l
Metodologie vědecké práce II HPH054l
Teoretická reflexe oborového studia IV HPH051l
Teoretická reflexe oborového studia II HPH050l
Studium odborných textů HPH036l
Doktorandský seminář HPH035l
Základy vědecké a pedagogické práce HPH034l
Doktorandský seminář VIII HPH003Hl
Doktorandský seminář IV HPH003Dl
Doktorandský seminář VI HPH003Fl
Doktorandský seminář II HPH003Bl
Základy vědecké a pedagogické práce IV HPH002Dl
Základy vědecké a pedagogické práce II HPH002Bl
Teorie hudby pro neabsolventy konzrvatoří HF1603l
Artistic research HF1029l
Hudebně-historický výzkum DH1010l
Magisterský diplomní seminář HDH001l
Účast na konferencích DH1009l
Disertační práce DH1006l
Metodologie vědecké práce DH1002l
Doktorandský seminář DH1005l

Název Typ Rok
LYKO, Petr. Produkce a propagace harmonií u firmy Tuček. In Mezinárodní výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2022. 2022. Prezentace na konferencích 2022
LYKO, Petr. Reklama v činnosti varhanářské firmy Tuček – produkce firmy Tuček prismatem reklamy. Muzikologické fórum. 2022, roč. 11, č. 1, s. 65-80. ISSN 1805-3866. Článek v odborném periodiku 2022
LYKO, Petr. Varhanní hnutí a jeho dopad na varhany a varhanářství v Československu. 1. vyd. Brno: JAMU, 2022. 123 s. ISBN 978-80-7460-198-9. Odborná kniha 2022
LYKO, Petr, Lucie PEŠL ŠILEROVÁ, Monika HOLÁ a Dan DLOUHÝ. Doktorandská konference HF JAMU 2022. 2022. Uspořádání konference 2022
LYKO, Petr. Mezinárodní konference HF JAMU 2021. 2021. Uspořádání konference 2021
LYKO, Petr. „Mezinárodní regulativ pro stavbu varhan“ a jeho dopad na varhanářství 20. století. Muzikologické fórum. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2021, roč. 10, č. 2, s. 216-228. ISSN 1805-3866. Článek v odborném periodiku 2021
LYKO, Petr, Lucie PEŠL ŠILEROVÁ, Monika HOLÁ a Dan DLOUHÝ. Doktorandská konference HF JAMU 2021. 2021. Uspořádání konference 2021
LYKO, Petr. Deutsche und Französische Orgelbaukunst und Orgelkunst Alberta Schweitzera a jeho kritická reflexe. Muzikologické fórum. 2020, roč. 19, č. 2, s. 105-118. ISSN 1805-3866. Článek v odborném periodiku 2020
LYKO, Petr. „Mezinárodní regulativ pro stavbu varhan“ a jeho dopad na varhanářství 20. století. In Mezinárodní výroční konference ČSHV 2020, Praha: 20.-21.11. 2020. 2020. Prezentace na konferencích 2020
LYKO, Petr, Monika HOLÁ, Lucie PEŠL ŠILEROVÁ a Dan DLOUHÝ. Doktorandská konference HF JAMU 2020. 2020. Uspořádání konference 2020
LYKO, Petr. Druhá vídeňská škola - jak hledat a nacházet krásu v hudbě 20. století. In Univerzita třetího věku HF JAMU. 2019. Vyžádané přednášky 2019
LYKO, Petr. Gabriel Rovňák: Zdeněk Košler – Život a dílo. JAMUsica. 2019, roč. 4, 1-2, s. 84. ISSN 2694-7579. Recenze 2019
LYKO, Petr. K životnímu jubileu Jana Vičara. In Muzikologické fórum. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2019. s. 161. ISSN 1805-3866. Popularizační texty a aktivity 2019
LYKO, Petr. Mezinárodní konference Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně "JAMUsica". 2019. Uspořádání konference 2019
LYKO, Petr. "Sorela"; aneb hudba a socialistický realismus. In Univerzita třetího věku HF JAMU. 2019. Vyžádané přednášky 2019
LYKO, Petr. Varhany v olomoucké katedrále po 2. světové válce ve světle aktuální heuristické reflexe. 2019. Popularizační texty a aktivity 2019
LYKO, Petr, Monika HOLÁ, Dan DLOUHÝ a Lucie PEŠL ŠILEROVÁ. Doktorandská konference HF JAMU v Brně. 2019. Uspořádání konference 2019
LYKO, Petr. Antonín Dvořák jako všestranná osobnost české hudby. In Paní hudba ve staletém vývoji - Univerzita třetího věku HF JAMU v Brně. 2018. Vyžádané přednášky 2018
LYKO, Petr. Doktorandská konference HF JAMU. 2018. Uspořádání konference 2018
LYKO, Petr. Estetická funkce, norma a hodnota Jana Mukařovského, jako možný klíč k výkladu uměleckých a estetických aspektů tzv. romantických varhan na území českých zemí. Muzikologické fórum. 2018, roč. 7, č. 2, s. 28-37. ISSN 1805-3866. Článek v odborném periodiku 2018
LYKO, Petr. Robert Smetana a hudební školství. In Janáčkiana 2018 Ostrava. 2018. Prezentace na konferencích 2018
LYKO, Petr. Varhanářská firma Rieger v kontextu politických, společenských i kulturních změn prvorepublikového období. In "Brněnské kolokvium": Music Culture of Independent Czechoslovakia (1918-1939) / Music Culture of a New State. 2018. Prezentace na konferencích 2018
LYKO, Petr. Za reformním varhanním hnutím... In Mezinárodní konference české společnosti pro hudební vědu 2017. 2017. Prezentace na konferencích 2017
LYKO, Petr. K vývoji hudební pedagogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. In Karel Steinmetz, David Kozel a kol. Janáčkiana 2016; Sborník z 33. ročníku müzikologické konference Janáčkiana 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. s. 177-180. ISBN 978-80-7464-920-2. Stať ve sborníku 2017
LYKO, Petr. Systém odborného vzdělávání u varhanářské firmy Rieger-Kloss. Muzikologické fórum. 2017, roč. 6, č. 2, s. 173-177. ISSN 1805-3866. Článek v odborném periodiku 2017
LYKO, Petr. Varhanářská firma Rieger. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2017. 148 s. ISBN 978-80-7464-976-9. Odborná kniha 2017
LYKO, Petr. Varhany a varhanářství v Československu v konfrontaci s komunistickou ideologií - ke specifikům monopolu závodu Rieger-Kloss. Muzikologické fórum. 2017, roč. 6, č. 1, s. 100-106. ISSN 1805-3866. Článek v odborném periodiku 2017
LYKO, Petr. Franz Rieger - osobnost konce jedné epochy varhanářství. In Malé osobnosti veĺkých dejín - veĺké osobnosti malých dejín III. Príspevky k hudobnej regionalistike. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum, 2017. s. 240-243. ISBN 978-80-8060-391-5. Stať ve sborníku 2017
LYKO, Petr. Hudba v Olomouci aneb mezi Evropou a regionem. In Paní hudba ve staletém vývoji - Univerzita třetího věku HF JAMU v Brně. 2017. Vyžádané přednášky 2017
LYKO, Petr. Člen redakční rady odborného časopisu Muzikologické fórum. Muzikologické fórum, 2012. ISSN 1805-3866. Šéfredaktor / členství v redakční radě odborného časopisu 2012
LYKO, Petr. Místopředseda České společnosti pro hudební vědu. Předsednictvo České společnosti pro hudební vědu z. s., 2010. Členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. 2010

Kdy a jak mne kontaktovat

Kdy a jak mne kontaktovat
e.mail: lyko(a)jamu.cz

Profesní vizitka

Kdo jsem
muzikolog, pedagog
Obory
Muzikologie
Aktuální pozice a projekty
Proděkan pro vědu a výzkum HF JAMU Odborný asistent Katedra hudebních a humanitních věd HF JAMU
Vzdělání
Mgr. muzikologie (FF UP v Olomouci) Ph.D. muzikologie (FF UP v Olomouci) Ph.D. hudební pedagogika (PdF OU v Ostravě) PhDr. hudební pedagogika (PedF UK v Praze)

prof. MgA. Jindřich Petráš
Proděkan pro uměleckou činnost a pro spolupráci s jinými stupni vzdělávání
tel: 54259 1620
e-mail: 5353@post.jamu.cz
UČO: 5353
Proděkan pro uměleckou činnost a pro spolupráci s jinými stupni vzdělávání
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 105
Členství v akademických orgánech Funkce
Dramaturgická rada JAO a Komorní opery člen
Programová rada Divadla na Orlí člen
Kolegium děkana HF člen
Umělecká rada HF člen
Prezídium Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně člen
Umělecká rada JAMU člen
Studium
HF M-HUDUM LESROH (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Hudební fakulta Proděkan pro uměleckou činnost a pro spolupráci s jinými stupni vzdělávání
Děkanát Proděkan pro uměleckou činnost a pro spolupráci s jinými stupni vzdělávání
Katedra dechových nástrojů Profesor


doc. Jurij Likin
Proděkan pro mezinárodní vztahy
tel: 54259 1632
e-mail: 5625@post.jamu.cz
UČO: 5625
Proděkan pro mezinárodní vztahy
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 105
Členství v akademických orgánech Funkce
Kolegium děkana HF člen
Prezídium Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně člen
Pracoviště Funkce
Hudební fakulta Proděkan pro mezinárodní vztahy
Katedra dechových nástrojů Docent

Název Typ Rok
LIKIN, Jurij. Metodika hry na hoboj. Reflexe a vybrané kapitoly závěrečných prací studentů JAMU. 2019. ISBN 978-80-7460-153-8. Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích) 2019
LIKIN, Jurij. Oboe band in the context of baroque music culture of 18.century, University of Hull, East Yorkshire, UK, 23.5.2019. In Přednáška pro posluchače a pedagogy University of Hull, East Yorkshire, UK, 23.5.2019. 2019. Vyžádané přednášky 2019
LIKIN, Jurij. The repertory of baroque ensemble of woodwind instruments. In Přednáška pro posluchače a pedagogy Conservatorio Statale di Musica “G. Pierluigi da Palestrina” Cagliari - Istituto di Alta Cultura, Itálie, 25.11.2019. 2019. Vyžádané přednášky 2019
LIKIN, Jurij. Aestetics of Oboe Playing. In V Miedzynarodowa Konferencja Barwy Instrumentóv Detych, 11. - 14. Marca 2018, Poznaň, PL. 2018. ISBN 978-83-65727-30-5. Prezentace na konferencích 2018
LIKIN, Jurij. Oboe playing progressive methodology in the European countries. In Přednáška pro posluchače a pedagogy Shanghai Conservatory, Čína 18.5.2018. 2018. Vyžádané přednášky 2018
LIKIN, Jurij. Opera themes in the composer´s work of 18.-20.st. for oboe solo, West Parry Room, Royal College og Music, London, 27.9.2017. In Operní témata ve tvorbě skladatelů 18.-20. století pro sólový hoboj, West Parry Room, Royal College og Music, London, Velká Británie, 27.9.2017. 2017. Vyžádané přednášky 2017
LIKIN, Jurij. Antonin Dvorak and his Serenade Op. 44 for wind instruments, cello and double bass in the context of compositions for wind instruments of the 19th and 20th centuries, Conservatorio Statale di Musica “G. Pierluigi da Palestrina” Cagliari - Istituto di Alta Cultura, Itálie, 6.9.2017. In Antonin Dvořák a jeho Serenáda op. 44 pro dechové nástroje, violoncello a kontrabas v kontextu skladeb přelomu 19.a 20. Století, Conservatorio Statale di Musica “G. Pierluigi da Palestrina” Cagliari - Istituto di Alta Cultura, Itálie, 6.9.2017. 2017. Vyžádané přednášky 2017
LIKIN, Jurij. Aestetic of oboe sound in context of solo repertory of 17.-18. century. In Přednáška pro posluchače a pedagogy Conservatorio Statale di Musica “G. Pierluigi da Palestrina” Cagliari - Istituto di Alta Cultura, Itálie, Itálie 10.5.2016. 2016. Vyžádané přednášky 2016

Kdy a jak mne kontaktovat

Kdy a jak mne kontaktovat
likin@jamu.cz

Profesní vizitka

Životopis doc. Jurije Likina

Identifikace osoby
  • Jurij Likin je českým hudebníkem běloruského původu. První ocenění (Mezinárodní soutěž Concertino Praha 1984) přišlo již při jeho studiu na Hudebním lyceu v Minsku a svou úspěšnou sólovou kariéru zahájil Jurij tehdy vystoupením s orchestrem na pódiu Běloruské filharmonie. Ve svých studiích pokračoval na Běloruské hudební akademii u profesora Borise Ničkova. V roce 1992 získal stipendium francouzské vlády pro studium na pařížské konzervatoři u profesora Maurice Bourguea; u stejného pedagoga pak studoval sólovou i komorní hru v Praze. V roce 1994 získal Jurij Likin angažmá v Pražské komorní filharmonii. Ve stejném roce se stal členem Pražského dechového kvinteta a sólo-hobojistou Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, kde působí dodnes. V roce 2011 spolu s brněnskými kolegy založil Janáček Ensemble, propagující českou komorní hudbu pro dechové nástroje. Vystupuje na četných tuzemských a zahraničních hudebních festivalech, jako sólista i komorní hráč natočil řadu skladeb pro Český, Italský, Francouzský, Běloruský rozhlas a televizi a pro řadu gramofonových společností. V roce 1999 obdržel prestižní výroční cenu francouzských kritiků „Choc du Monde de la Musique“ za desku Leoše Janáčka. Pravidelně je zván na mezinárodní mistrovské kurzy v tuzemsku a v zahraničí. V rámci programu Erasmus přednáší a zasedá v hodnoticích komisích na vysokých uměleckých školách v Italii, Polsku, Velké Británii a Nizozemsku. Od roku 2009 je pedagogem Hudební fakulty JAMU v Brně, v roce 2014 byl jmenován docentem. V letech 2013 až 2020 a od roku 2022 po současnost zastával/zastává funkci proděkana Hudební fakulty JAMU. Jurij Likin aktivně koncertuje, věnuje se badatelské činnosti, vede řadu akademických a uměleckých projektů, je členem prezidia mezinárodní interpretační soutěže Leoše Janáčka, členem oborové rady doktorského studijního programu Fakulty umění Ostravské univerzity, členem oborové rady stipendijního dotačního programu Ministerstva kultury České republiky.
Pracoviště
  • Katedra dechových nástrojů, děkanát HF JAMU
Funkce na pracovišti
  • Docent, proděkan pro mezinárodní vztahy
Univerzitní aktivity
  • Organizační práce pro pedagogické pracoviště: Hostující profesoři třídy hoboje HF JAMU 2009-2022: Maurice Bourgue, Jean Christophe Gayot, Omar Zoboli, Christian Schmitt, François Leleux, Fabien Thouand, Gerome Guichard, Alfredo Bernardini, Xenia Löffler, Denis Bystrov, Giuseppe Nalin, Mario Frezzato. Technologické vybavení pedagogického pracoviště: hoboje Marigaux 901, Marigaux 910, Buffet-Crampon Green Line Polo, Buffet-Crampon Green Line Auto, Fossati-Paris model S, Adler, hoboj d´amoure Fossati-Faris model Artiste, anglické rohy Püchner, Fossati J10, Fossati Soliste S01. Inventář pro výrobu strojků: Hoblice Reeds´n Stuff, předhoblice Reeds´n Stuff, výřezová hoblice Reeds´n Stuff, fazonkováč Reeds´n Stuff, tester tvrdosti Reeds´n Stuff, mikrometr Reeds´n Stuff, gilotina Reeds´n Stuff, třetič třtiny Reeds´n Stuff, brousek Reeds´n Stuff, fazónky Chiarugi, Reeds´n Stuff. Technologické vybavení učebny č. 215: klavír křídlo Yamaha, cembalo, PC, obrazovka, tiskárna, audio systém, audio-diktafon ZOOM, videokamera ZOOM.
Mimouniverzitní aktivity
  • Nahrávky Jurije Likina/Recordings: https://www.youtube.com/watch?v=Uj2szpfyNZE https://www.youtube.com/watch?v=d7Ehsz8sFqA https://www.youtube.com/watch?v=EvOgqR3S4Bw https://www.youtube.com/watch?v=rfpnczDwfNM https://www.youtube.com/watch?v=fpbaWpx9k5s&t=811s https://www.youtube.com/watch?v=JDEHxLMrSSM https://www.youtube.com/watch?v=DEZtq4uQmYY https://www.youtube.com/watch?v=-7EZsuBvIE4 https://www.youtube.com/watch?v=stXjly4QVAw https://www.youtube.com/watch?v=NrumH7tu990 https://www.youtube.com/watch?v=Lreyc_X4w5M https://www.youtube.com/watch?v=idu2kgxlJPQ https://www.youtube.com/watch?v=cHLA9K9Z_bc https://www.youtube.com/watch?v=keYJL22-ewk https://www.youtube.com/watch?v=XhVNtOLC7Z4 https://www.youtube.com/watch?v=igsozrDjTh4 https://www.youtube.com/watch?v=Xjew4-fFRbc https://www.youtube.com/watch?v=hUajs4DjHUI
Ocenění vědeckou komunitou
  • Recenze: Jurij Likin a Pascal Moragues v posledních dvou sonátách Francise Poulenca z roku 1962 vystihují dokonale dvojznačnost této hudby jen zdánlivě klasické, tragické i žertující, k obrazu CD absolutně nádherného, jiskřícího inteligencí a sensibilitou. (Jacques Bonnaure, francouzský časopis Répertoire, 1997, nejvyšší ohodnocení „10 de Répertoire“ za nahrávku Francis Poulenc, Harmonia Mundi, edice Praga PRD 250109, 1996-1997) Ein Abend voll… Sólistou byl v Minsku narozený Jurij Likin, který hrál na hoboj značky Fossati-Paris. Concertino Detlefa Kobjelase pro hoboj a smyčcový orchestr bylo původně uvedeno v r. 1979. Následujíc „tří větou“ tradici zněla prostorem interpretace v osvěžujícím Furiosu hobojového zpěvu a veselé hře smyčců třpytivě, trylkovitě a jasně. Přítomný komponista, mladý sólista a šéf orchestru Dieter Kempe zářili po vyvedeném provedení. Harmonie a klasická radost ze hry dominovala v Koncertu pro hoboj Josefa Haydna. Zde vykouzlil sólo hobojista umělecko-hodnotnou okrasu a nechal kutálet trylky a vykvést nejjemnější melodické girlandy. Zvuk dechů se proháněl v tónu lidového Rondo-téma, Andante tklivě meditovalo. Radost smyslů a vynikající provedení bylo značkou kvality. (Crista Vogel, Das Orchestrer, 2.2006) Wie eine Liebeserklärung … Jurij Likin je úžasný hobojista. On hraje Mozartův Koncert v C dur tak zábavně a s tolika svižnými a rychlými kroky plné fantazie a hravě – s tolika otáčkami a čerstvostí, že je člověk permanentně užaslý a nadšený. Jeho tón je jemný a zároveň silný a navíc zcela zpěvný. „Velký ruch“ způsobil tento Koncert svého času v Mannheimu – vyprávěl Mozart. …Velký úspěch (Furore) také díky Juriji Likinovi v Reutlingenu. (hdw, Reutlinger General-Anzeiger, 28.1.2006) Viele Pferdestärken…o to více je obdivuhodné, s jakou chutí a muzikálnosti žongloval Jurij Likin s laskavou konverzací. Bez chybného nasazení a průběžně zaoblovaným tónem zvládal hobojista slabosti tohoto kusu se šarmem, nenásilně ale zcela s jistotou provedení [Domenico Cimarosa Concerto pro hoboj a smyčce] (ged, HAZ, 14.3.2002) Das Publikum ruft… Sólový hoboj se posléze spojuje s druhým hobojem…To se natolik zalíbilo publiku, že se se sólisty rozloučilo se silným potleskem a voláním „Bravo“! Likin ukázal pak svou výraznou hru ještě jednou ve větě ze „Čtyř ročních dob“ od Vivaldiho. (Weilburger Tageblatt, 18.7.2007) Meisterliches Konzert… Jurij Likin byl ukázkový interpret, který ze své „pastýřské píšťaly“ vyloudil kouzelné zvuky. Z Introduktion přes čerstvé, chichotající Allegro a nesoucí se Siciliana až po taneční Allegro giusto – přesvědčil Likin elegantním přednesem tónu, které mu vyneslo velký potlesk. (Karl Heinz Speyer, Westfalle Zeitung, 16.3.2002) Miláčkem obecenstva se stal sólista Jurij Likin, který velkým oblým tónem bezchybně zvládl i nejrychlejší řetězce šestnáctinek a trylkové ozdoby klíčových vět koncertu pro hoboj W. A. Mozarta (Schwäbisches Tageblatt, Blahopřání v tónech, 30.1.2006) …Mozartův Koncert pro hoboj, který s oslňující virtuozitou podal Jurij Likin …. Díky okouzlujícímu ušlechtilému zvuku hoboje a tvůrčí energii sólisty byl Mozartův koncert v nejlepších rukách. (Susanne Eckstein, Reutlingen Nachrichten, 28.1.2006) Naher Osten… nadchnout a dodatečně se etablovat mohl orchestr s Koncertem pro hoboj a smyčce [Domenica Cimarosy]. Přiměřeně k potěšení z poslechu přispěl měkký, teplý tón hoboje znamenitě intimujícího sólisty Jurije Likina, který vedle čistoty své hry prokázal virtuózní schopnosti. (Die Wochenzeitung, Naher Osten verändert das VHS-Maisterkonzert, 19.3.2002)

12. 1. 2023