COVID 19 picture

Aktuální informace v souvislosti s koronavirem s účinností od 23. září 2020 12h.

aktualizováno 23.9.2020

Opatření JAMU

Přístup JAMU vychází z informací českých, evropských i světových autorit, především z informací a doporučení Světové zdravotnické organizaceMinisterstva zdravotnictví. JAMU vyzývá k zachování klidu a prevenci, poskytuje dále uvedené informace a přijímá následující opatření za účelem snížení rizika šíření infekce a především rizika pro studenty a zaměstnance JAMU. Opatření rektora do poměrů JAMU provádí ta z opatření orgánů veřejné moci, která jsou pro JAMU a její činnost významná.

Základním společným úkolem nás všech je učinit všechny dostupné kroky k zajištění pokud možno nenarušeného plnohodnotného zahájení a průběhu vzdělávací, umělecké a další tvůrčí činnosti v nastupujícím akademickém roce 2020/2021.

Rektor rozhodl na základě § 10 odst. 1 zákona o vysokých školách a čl. 67 Statutu JAMU s účinností od 19. září 2020 těchto preventivních opatřeních:

Postup při příznacích nebo zjištění virového onemocnění

Zaměstnanci a studenti, u kterých se projeví byť jen mírné příznaky odpovídající onemocnění COVID-19, zejména tělesná teplota 37 °C nebo vyšší, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti nebo čichu, celková slabost, oznámí tuto skutečnost prostředky komunikace na dálku svému praktickému lékaři a JAMU e-mailovou zprávou v případě Divadelní fakulty na adresu dekan.difa@jamu.cz, v případě Hudební fakulty na adresu dekan.hf@jamu.cz, v ostatních případech na adresu rektor@jamu.cz. Upozorňujeme, že jde o povinnost plynoucí z § 106 odst. 3 a 4 zákoníku práce pro zaměstnance a ve spojení s § 391 odst. 4 zákoníku práce i pro studenty. V případě podezření na onemocnění, může být nařízena i mimořádná (pracovně)lékařská prohlídka podle § 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Osoby s příznaky infekčního virového onemocnění vyhledají lékařskou pomoc a nevchází do prostor JAMU do rozhodnutí o pracovní neschopnosti, izolaci nebo karanténě. Je-li to možné, plní své pracovní či studijní povinnosti z domova (home-office, výuka el. prostředky, samostudium), jinak jim je nařízena dovolená.

Děkan nebo rektor oznámí ředitelce koleje Astorka zaměstnanci a studenty s nařízenou karanténou nebo izolací a osoby, u nichž byl pozitivní test na SARS-CoV-2.

Povinnosti osob stojících v čele součástí JAMU

Osoby stojící v čele součástí JAMU:

 1. přijmou organizační opatření, kterými omezí osobní kontakt mezi osobami (upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu),
 2. pro konání schůzek zajistí dodržování následujících pravidel
  1. svolavatelem schůzky bude dán výslovný pokyn účastníkům, že necítí-li se dobře, nemají se schůzky účastnit,
  2. svolavatel schůzky vytvoří seznam všech účastníků schůzky, který bude uchováván po dobu 1 měsíce. U účastníků, kteří nejsou zaměstnanci nebo studenty JAMU, se uvede kontakt na ně,
  3. bude dodržován rozestup mezi účastníky vč. rozmístění židlí alespoň 2 m od sebe, je-li to možné,
  4. bude zajištěna obměna vzduchu v místnosti (např. pravidelným větráním nebo přepnutí vzduchotechniky do režimu odtahu bez recyklace vzduchu),
 3.  zajistí
  1. zvýšenou čistotu a hygieničnost pracovišť,
  2. pravidelnou očistu a dezinfekci povrchů klik a dveří, stolů, ručních opěrek židlí, telefonů, klávesnic, myší, vodovodních baterií, toalet vč. obslužných prvků, dávkovačů mýdla a dezinfekce ve veřejně přístupných prostorách a kancelářích nejméně 1 x za den,
  3. umístění dávkovače dezinfekčního mycího prostředku a mýdla k umyvadlům a jejich pravidelné doplňování,
  4. umístění dávkovače dezinfekčního gelu u vstupu do budov,
  5. vyvěšení informačních letáků zaslaných rektorem u vstupů do budovy, u umyvadel a na dalších vhodných místech,
  6. umístění dostatečného počtu odpadkových košů s poklopem k zahazování použitých kapesníčků.

Vstup do prostor JAMU

Zakazuje se vstup a osobní přítomnost osob s akutními zdravotními potížemi odpovídajícími infekčnímu onemocnění (např.  zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti nebo čichu, celková slabost) v prostorách JAMU. Zvýšenou teplotou se rozumí se rozumí tělesná teplota 37°C nebo vyšší.

Při vstupu do prostor JAMU jsou osoby povinny provést dezinfekci rukou a strpět měření tělesné teploty bezkontaktním teploměrem.

„Roušky“

Opatřením Ministerstva zdravotnictví je zakázán pohyb a pobyt bez „roušek“, tj. ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

 1. ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj, pokoj na koleji),
 2. v prostředcích veřejné dopravy.

Uvedený zákaz se nevztahuje mj. na:

 1. studenty a akademické pracovníky podle zákona o vysokých školách (nikoli jiné zaměstnance JAMU) v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 2. zaměstnance po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
 3. osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
 4. moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
 5. osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie,
 6. sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

Opatřením Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje je zakázán pohyb a pobytu bez „roušek“ na hromadných akcích a shromážděných, konaných ve venkovních prostorech s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob. Uvedený zákaz se nevztahuje mj. na:

 1. osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
 2. moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
 3. sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

Příjem dokumentů a zásilek

Veškeré dokumenty a zásilky jsou přijímány výhradně na podatelnách, upřednostňují se el. podání.

Pravidla pro studium v ak. roce 2020/2021

Děkanům fakult a vedoucím ostatních součástí JAMU ukládám přijmout opatření, která v co největší možné míře udrží vzdělávací a uměleckou činnosti v oddělených skupinách tak, aby byly omezeny kontakty studentů různých ročníků a studijních programů/oborů (takové omezení kontaktů  umožní co nejúplnější dohledání vazeb v rámci  nařizované karantény příslušnou hygienickou stanicí, což může zabránit  nutnosti nařízení karantény celé fakulty či součásti).

Opatřením Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje je zakázána osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona o vysokých školách. Tento zákaz se nevztahuje na:

 1. individuální návštěvy knihoven a studoven,
 2. individuální konzultace,
 3. zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob,
 4. laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob,
 5. klinickou a praktickou výuku a praxi.

Děkani fakult určí v rámci přípravy na nucený přechod do módu výuky nařízený KHS  předměty, u kterých je  přechod na online výuku, distanční výuku či blended learnig  (občasné setkávání na zadání úkolu a kontrolu jeho plnění ) nutný a možný, jakož i předměty u kterých je naopak takováto  výuka nevhodná či nemožná a bude proto i nadále zajišťována v rámci výše uvedené výjimky č. 4 (přítomnost nejvýše 15 osob). Současně je třeba připravit i příslušná rozvrhová opatření, která budou zajišťovat současný běh všech typů  výuky.

Doba studia od 1. března 2020 do 31. srpna 2020 se podle § 2 zákona č. 188/2020 Sb. s účinností od 24. dubna 2020 nezapočítává do doby studia pro účely stanovení poplatku za delší studium a maximální doby studia. O tutéž dobu se prodlužuje doba, po kterou se přiznává „nárokové“ sociální stipendium. Doba přerušení studia v uvedené době se na žádost nezapočítává do celkové doby přerušení studia.

U3V

Děkani fakult zváží zahájení, rozsah a formu U3V v zimním semestru akademického roku 2020/2021.

Omezení hromadných akcí

Hromadné akce pořádané JAMU se omezují na účast nejvýše 500 osob ve stejný čas. Jsou zakázány akce ve vnitřních prostorách staveb s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob, pokud každý účastník akce nemá určeno místo k sezení.

V případě hromadné akce, které se může účastnit více než 10 osob a na kterou je zpoplatněn vstup, nelze vstup prodat jinak než na konkrétní místo k sezení; organizátor takové akce je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro účastníky akce.

Jednání kolektivních orgánů

Zasedání kolektivních orgánů za osobní přítomnosti jejich členů by se měla konat jen v nezbytných případech. Kolektivním orgánům JAMU a fakult rektor doporučuje jednat mimo zasedání (per rollam) podle úpravy v příslušných předpisech JAMU a fakult, případně za jiné než osobní účasti členů orgánu na zasedání (např. videokonference).

Provoz divadel a koncertních sálů

Opatřením Ministerstva zdravotnictví je pro provoz divadel a koncertních sálů nařízeno dodržovat následující pravidla:

 1. provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
 2. následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
 3. v hledišti je nejvýše 1 000 diváků (na akcích pořádaných JAMU nebo v prostorách JAMU nejvýše 500 diváků),
 4. mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
 5. zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 6. ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
 7. před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné krajské hygienické stanice.

Knihovna

Provoz Knihovny není omezen. Opatřením Ministerstva zdravotnictví je pro provoz knihoven nařízeno dodržovat následující pravidla:

 1. zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a „dalším podobným zbožím“,
 2. u vstupu do knihovny „zákazník“ provede dezinfekci rukou.

Nakladatelství

Opatřením Ministerstva zdravotnictví je nařízeno v Nakladatelství jako provozovně dodržovat následující pravidla:

 1. zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 2. umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 3. zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně.

Astorka

Studentům ubytovaným v koleji JAMU se důrazně doporučuje dodržovat základní hygienická opatření a minimalizovat sociální kontakty s ostatními ubytovanými, jen tak se nám podaří zabránit možnému nařízení izolace či karantény pro celou kolej, případně JAMU.

Ředitelce koleje se nařizuje vytvořit a udržovat přiměřenou kapacitní rezervu pro ubytované, u kterých je důvodné podezření, že onemocněli SARS-CoV-2, nebo onemocněli SARS-CoV-2, a nemohou z vážných důvodů kolej opustit.

Opatřením Ministerstva zdravotnictví je nařízeno v Astorce jako ubytovacím zařízení dodržovat následující pravidla:

 1. zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 2. při vstupu do prostor ubytovacího zařízení a na záchodech je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 3. pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce
 4. jsou k dispozici materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných protiepidemických opatření,
 5. před ubytováním nového zákazníka se na pokoji provede dezinfekce všech kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon, dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu.

Cesty

Zakazuje se bez souhlasu rektora:

 1. vyslat zaměstnance na zahraniční pracovní cestu do jiných než nízkorizikových zemí,
 2. nařídit (i na žádost) dovolenou mimo území ČR v jiné než nízkorizikové zemi,
 3. vyslat studenta, absolventa nebo zaměstnance na Erasmus+ nebo jiný studijní nebo podobný pobyt mimo území ČR do jiné než nízkorizikové země.

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění SARS-CoV-2 je dostupný na webu Ministerstva zdravotnictví.

Přijímání cizinců za účelem ekonomické nebo vzdělávací činnosti

Ohledně přijímání cizinců za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávací činnost rektor upozorňuje na povinnosti stanovené bodem I.I.5. ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví, tj. povinnost přijímací osoby (JAMU) zajistit těmto cizincům

 1. ubytování po celou dobu jejich pobytu na území České republiky, včetně místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví,
 2. zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jejich pobytu na území České republiky, včetně úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak,
 3. návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území České republiky, není-li zajištěn jinak.

Zrušení dřívějších opatření

Rektor ruší jím před 23. zářím 2020 vydaná opatření k zamezení šíření SARS-CoV-2.

Další informace k opatřením JAMU v souvislosti s SARS-CoV-2 naleznete zde.