COVID 19 picture

Režim na JAMU od 28. února 2022

Nadále zůstává mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví stanovená povinnost nosit respirátor, jehož přehled je uveden dále.

Rektor ruší

 • podmínky „ONT“ (očkování, nemoc test) pro vstup do prostor,
 • zákaz využívat sportoviště ve vnitřních prostorech budov užívaných JAMU k činnostem, které nejsou součástí vzdělávání podle zákona o vysokých školách.

Rektor zakazuje vstup do prostor JAMU a účast na jednání kolektivních orgánů JAMU osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19. Onemocnění COVID-19 patří podle § 154 trestního zákoníku a nařízení vlády mezi tzv. nakažlivé lidské nemoci, jejíž zaviněné šíření je trestným činem (§ 152 a 153 trestního zákoníku). Studenti a zaměstnanci JAMU, kteří mají v tomto směru pochybnost, mohou využít samotestovacích sad, které jsou jim zdarma k dispozici na vrátnicích/recepcích jednotlivých budov.

Je třeba dodržovat Ministerstvem zdravotnictví stanovené podmínky pro hromadné akce nad 500, resp. 1000 osob (aktuálně stanoveny do 28. 2. 2022 včetně). Upozorňujeme na povinnost hlásit akce s předpokládanou účastí nad 1000 osob KHS (viz zde). Ostatní omezení hromadných akcí jsou zrušena.

Rektor vydává pokyn k obnovení „hotelového“ provozu Astorky. Pro provoz Knihovny a Nakladatelství již nejsou stanoveny zvláštní podmínky.

Všechny osoby jsou povinny mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor bez výdechové ventilu odpovídající normě FFP2, KN 95, nebo jim ekvivalentní, a to mj.

 • ve vnitřních prostorech staveb užívaných JAMU,
 • ve všech ostatních v bodě 1) neuvedených vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti
 • alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti,
 • jde-li o diváky přítomné na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých přestaveních,
 • při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě,
 • při účasti na veřejné nebo soukromé akci, při níž dochází ke kumulaci osob, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti, na jednom místě ve vnějších prostorech v případě, že se akce účastní 30
 • nebo více osob, které mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 1,5 metru.

Výjimka z uvedené povinnosti mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest platí pro:

 • studenty v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 • akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru,
 • studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, pokud je na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 studentů,
 • akademické pracovníky, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní a v případě pracovníků, kteří dovršili 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byli očkováni posilovací dávkou, při poskytování vzdělání,
 • zkoušené a zkoušející při zkoušce na vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru,
 • ubytované na pokoji v Astorce,
 • osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby,
 • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
 • moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
 • osoby mimo provozovny stravovacích služeb po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami, a osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení fotografie při fotografování organizovaném JAMU.

Osoby stojící v čele součástí JAMU zajistí, aby zaměstnanci byli vybaveni respirátory v dostatečném počtu na každou pracovní směnu; to neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele).