Multimediální kompozice

Podmínky pro přijímací řízení

Ke studiu v navazujícím magisterském programu Multimediální kompozice se může přihlásit uchazeč, který prokáže, že absolvoval alespoň bakalářský stupeň studia oboru multimediální kompozice nebo příbuzného uměleckého oboru. Přílohou elektronické přihlášky je stručný životopis, anotace projektu pro magisterské studium, návrh tématu diplomové práce a kopie dokladů o absolutoriu bakalářského, případně magisterského studia, tj. diplomu a dodatku k diplomu. Cizí státní příslušníci (s výjimkou uchazečů ze Slovenské republiky), musí předložit vysvědčení o vykonání státní zkoušky z českého jazyka.

Při přijímacím řízení se posuzuje:

  • úroveň a výsledky dosavadního studia včetně bakalářského absolventského projektu a obhájené diplomové práce,
  • portfolio dosavadních uměleckých a jiných odborných aktivit,
  • koncepce projektu pro magisterské studium, předložená v písemné podobě,
  • návrh tématu a základních tezí diplomové práce, předložených v písemné podobě,
  • dobrá znalost a orientace v aktuálním dění zvoleného oboru na bakalářské úrovni,
  • úroveň jazykové připravenosti uchazeče.

Součástí přijímací zkoušky je zkouška z cizího neslovanského jazyka (A nebo N), jejíž výsledek tvoří 20% z celkového hodnocení. Zkouška z cizího jazyka je realizována jako písemný lexikálně-gramatický test na úrovni B 1+ SERR. V rámci testu se ověřuje i znalost odborného názvosloví z hudební oblasti.