Interpretace a teorie interpretace – prezenční

Přijímací zkouška musí prokázat zejména:

  • vysokou interpretační kvalitativní úroveň uchazeče (uchazeč před komisí interpretuje výběr skladeb z připraveného recitálu/programu v rozsahu 60 minut)
  • nosnost tématu uvažované disertační práce
  • teoretické znalosti (dějiny hudby, dějiny kultury, estetika, filozofie umění)
  • hluboký rozhled a orientace v oblasti hudby v ČR i zahraničí
  • schopnosti reflexe oboru
  • odpovídající výsledky dosavadního působení uchazeče v oblasti hudby
  • jazykové znalosti 

Uchazeč předloží písemně koncepci budoucí disertační práce v rozsahu 2 – 4 stran (ta musí obsahovat především téma práce, výzkumné otázky a hypotézy, specifikaci předmětu výzkumu, představení zamýšlené metodologie výzkumu, předpokládanou osnovu budoucí disertační práce, shrnutí současného stavu poznání tématu a přehled odborné literatury k tématu).

Přijímací zkouška je vedena formou rozpravy a prezentace interpretačního výkonu a je komisionální. V rozpravě jsou zjišťovány odborné a tvůrčí předpoklady pro studium zvoleného oboru, především schopnost teoretické reflexe umělecké tvorby. 

Součástí přijímací zkoušky je jazykový test, který prokazuje jazykovou vybavenost adepta studia.