Hra na housle

Podmínky k talentové zkoušce

Úplné vysokoškolské bakalářské vzdělání dosažené v příslušném oboru studijního programu Hra na strunné nástroje a příslušné specializaci. Uchazeči, kteří studovali bakalářské obory, musí v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci. V praktické zkoušce jsou zjišťovány odborné, a především umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu.

Přijímací zkouška probíhá formou recitálu na nástroj příslušné specializace.

Jedna stupnice s příslušnými akordy.

Dvě etudy: Paganini, Wieniawski, Ernst, Ondříček apod.

J. S. Bach: Adagio a fuga g moll nebo Grave a fuga a moll nebo Adagio a fuga C dur nebo Ciaccona ze Sonát a Partit pro sólové housle.

W. A. Mozart: 1. věta z koncertu podle výběru uchazeče včetně kadence.

Virtuózní skladba: Paganini, Wieniawski apod.

Koncert ze standardního světového repertoáru.

 

Hra zpaměti je podmínkou.

Součástí přijímací zkoušky je zkouška z cizího neslovanského jazyka (A nebo N), jejíž výsledek tvoří 20% z celkového hodnocení. Zkouška z cizího jazyka je realizována jako písemný lexikálně-gramatický test na úrovni B 1+ SERR. V rámci testu se ověřuje i znalost odborného názvosloví z hudební oblasti.

 

Klavírního doprovazeče si každý uchazeč zajistí sám.