Duchovní hudba

Podmínky pro přijímací řízení

 1. Hra na varhany:
  1. skladba J. S. Bacha s výjimkou tzv. 8 malých preludií a fug
  2. triová skladba J. S. Bacha (rychlá)
  3. chorál J. S. Bacha s kolorovaným c. f.
  4. skladba z období romantismu
 2. Improvizace:
  1. praktické spojování hlavních a vedlejších kvintakordů včetně jejich obratů (přísné a volné spojování) v tóninách: C, G, D, A, F, B, Es dur; a, e, h, fis, d, g , c moll
  2. krátká kadence s použitím mimotonálních dominant v dané libovolné tónině
  3. osmitaktová perioda s předvětím a závětím v dané libovolné tónině
  4. doprovod k dané melodii písně
  5. volná improvizace na dané téma
  6. praktické provedení daného číslovaného basu
 3. Dirigování:
  1. zvládnutí základní dirigentské techniky v rozsahu:
   • základní postoj, základní držení rukou – užití taktovky
   • dva základní dirigentské pohyby – příprava a nástup
   • jednotlivé druhy taktů a jejich taktovací schéma (takt dvoudobý až dvanáctidobý)
   • základní dynamika (crescendo a decrescendo)
   • nástupy
   • závěrová gesta – koruny (fermaty)
   • tempové podání skladeb – základní agogika
  2. Praktické dirigování u klavíru:
   B. Smetana: Tři ženské sbory
   B. Smetana: Věno

Hra na varhany, improvizace a dirigování tvoří po 30% celkového hodnocení.
Součástí přijímací zkoušky je všeobecný vědomostní test, který tvoří 10% celkového hodnocení.