Dirigování sboru

Podmínky pro přijímací řízení

 

 1)  Písemná zkouška z harmonie (harmonizace lidové písně, modulace) a kontrapunktu (expozice fugy) v rozsahu učební látky konzervatoře.

 2)  Praktická zkouška ze sluchové analýzy (intonačně rytmický diktát) v rozsahu učební látky konzervatoře. Výsledek zkoušky z harmonie,
       kontrapunktu a sluchové analýzy tvoří 30% celkového hodnocení.

 3)  Ústní zkouška ze všeobecné hudební nauky, z harmonie, kontrapunktu, hudebních forem, nauky o hudebních nástrojích, dějin hudby
        – vše v rozsahu učební látky konzervatoře.

 4)  Pohovor orientovaný na současné hudební dění v oblasti interpretační a na znalosti teoretické, jakož i na všeobecné znalosti z jiných
       druhů umění.

 5)  Praktická zkouška ze hry na klavír v rozsahu učební látky min. dvou cyklů ZUŠ. Posluchač předloží seznam připravených skladeb
        v rozsahu 15 minut. Doporučená literatura – okruhy:

a) J. S. Bach: Temperovaný klavír, Dvojhlasné invence a Trojhlasné symfonie
b) J. B. Crammer, C. Czerny, F. Chopin: Etuda
c) skladba z období klasicismu (část sonáty)
d) skladba romantické nebo moderní klavírní literatury.

Výsledek zkoušky ze hry na klavír tvoří 10% celkového hodnocení.

6)  Praktická zkouška z dirigování sboru předpokládající praktické ovládání základní taktovací techniky, základní techniky hudebního výrazu
       a rozlišování specifik jednotlivých stylových období.

7)  Dirigování nejméně čtyř sborových skladeb. Doporučená literatura – okruhy:

a) skladba A. Dvořáka,  Janáčka nebo B. Martinů  
b) skladba P. Ebena,  Tučapského nebo Z. Lukáše 
c) některá z duchovních skladeb A. Brucknera, S. Rachmaninova nebo P. I. Čajkovského 
d) lidová píseň v úpravě  Halmy, Z. Lukáše, I. Hrušovského nebo dalších autorů. 

Partitury těchto připravených skladeb přinesou adepti dvojmo. Uchazeči mohou předložit své vlastní kompoziční nebo hudebně teoretické práce, příp. nahrávku vlastního výkonu. 

 8)  Součástí zkoušky je hra sborových partitur, které má uchazeč připraveny k dirigování.

9)  Prokázání hlasových dispozic připravenou interpretací lidové nebo umělé písně, případně árie (doprovod si zajistí uchazeč, případně zpěv
       a cappella). 

10)  Součástí přijímací zkoušky je všeobecný vědomostní test, který tvoří 10% celkového hodnocení.