Dirigování orchestru

Podmínky pro přijímací řízení

 

 1)  Písemná zkouška z harmonie (harmonizace lidové písně, modulace) a kontrapunktu (expozice fugy) v rozsahu učební látky konzervatoře.

 2)  Praktická zkouška ze sluchové analýzy (intonačně rytmický diktát) v rozsahu učební látky konzervatoře. Výsledek zkoušky z harmonie,
       kontrapunktu a sluchové analýzy tvoří 30% celkového hodnocení.

 3)  Ústní zkouška ze všeobecné hudební nauky, z harmonie, kontrapunktu, hudebních forem, nauky o hudebních nástrojích, dějin hudby
       – vše v rozsahu učební látky konzervatoře.

 4)  Pohovor orientovaný na současné hudební dění v oblasti interpretační a na znalosti teoretické, jakož i na všeobecné znalosti z jiných
      druhů umění.

 5)  Praktická zkouška ze hry na klavír v rozsahu učební látky min. dvou cyklů ZUŠ. Posluchač předloží seznam připravených skladeb
       v rozsahu 15 minut. Doporučená literatura – okruhy:

    1. S. Bach: Temperovaný klavír, Dvojhlasné invence a Trojhlasné symfonie
    2. B. Crammer, C. Czerny, F. Chopin: Etuda
    3. skladba z období klasicismu (část sonáty)
    4. skladba romantické nebo moderní klavírní literatury.

 6)  Výsledek zkoušky ze hry na klavír tvoří 10% celkového hodnocení.

 7)  Zkouška z dirigování, předpokládající praktické ovládání základní taktovací techniky, základní techniky hudebního výrazu a základních
       znalostí hudebních nástrojů. Součástí zkoušky je také hra číslovaného basu, snadných klavírních výtahů i čtení a hra připravené
       orchestrální partitury (forma symfonie nebo svity).

 8)  Další součástí zkoušky je připravené dirigování nejméně čtyř orchestrálních vět (nebo symfonie či svity) – např. Haydn, Mozart, Dvořák
       apod. Partitury těchto připravených skladeb přinesou adepti dvojmo, příp. partituru a odpovídající klavírní výtah. (Nejlépe čtyřruční). 

 9)  Součástí přijímací zkoušky je všeobecný vědomostní test, který tvoří 10% celkového hodnocení.