Poděkování studentům JAMU Brno za pomoc seniorům v souvislosti s pandemií Covid-19 v AR 2019/2020

 

Milí studenti!

Koronavirová pandemie nás zpočátku zaskočila. Jen váleční veteráni a naši prarodiče poznali podobnou zdravotní krizi v době II. sv. války. Rychle se šířící nákaza z Asie do Evropy nás přiměla naslouchat argumentacím a doporučením lékařů – specialistů mikrobiologů: epidemiologů, virologů, imunologů. A také vědců z dalších oborů např. gerontologů, neuro psychologů, sociologů aj., včetně hygieniků a zástupců integračního záchranného systému. Pozorně jsme sledovali v masmédiích a na sociálních sítích doporučení, pokyny a restriktivní opatření vlády a Parlamentu ČR schválené prezidentem republiky v době ohrožení veřejného zdraví a vyhlášení nouzového stavu.

Velmi rychle jsme si uvědomili důležitost ochrany zdraví, soustavného posilování imunity a pohybových aktivit. Pocity sounáležitosti s rodinou, přáteli, pracovním (studijním) kolektivem, našim okolím a českou zemí vyvolaly ohromnou vlnu solidarity a vzájemné pomoci. Zejména studenti a zaměstnanci univerzit a vysokých škol se začlenili do dobrovolnických center na pomoc seniorům (v Brně zvl. MUNI, VUT, Čs. Červený kříž, Sokol, Charita aj.).

I vy, studenti, ale i zaměstnanci Janáčkovy akademie múzických umění v Brně jste pomáhali podle svých možností a schopností. Vaše mezigenerační solidarita, pomoc starším seniorům, zdravotně postiženým a osamělým nás překvapila a potěšila. Docházeli jste za námi do našich domovů s úsměvem, energií mládí, chutí do života a optimismem. Zajišťovali jste nám léky, nákupy, doprovody k odborným lékařům a zpříjemňovali dny izolace. S mnohými z vás jsme v kontaktu dodnes.

Někteří z nás studujících univerzitu třetího věku (U3V) na Hudební i Divadelní fakultě JAMU v Brně, případně studujících U3V při jiných vysokých školách jsme vám s vděčností předali známku mimořádné emise České pošty se symbolem ochranné roušky, znaky integrovaného záchranného systému a se slovy „Děkujeme“. Připomenou nám všem náročnou dobu (březen–červen 2020) koronavirové pandemie, která sjednotila společnost, rodinu, na rozdíl od migrační vlny v roce 2015, která naši společnost spíše rozdělila.

Můžeme si jen přát, aby se s překonáním pandemie neoslabila nebo téměř nezanikla vzájemná spolupráce, pomoc, soucítění, tolerance a úcta. Doufejme, že při našich setkáních při studiu na akademické půdě i mimo ni (U3V i denní studium) si budeme bližší. A to vše, ve smyslu, jak hlásá moderní křesťanské evangelium: je zapotřebí žít v solidárním sbližování různých duchovních kultur v době zdravotního ohrožení.

Upřímně a z celého srdce vám děkujeme za seniory studující U3V na JAMU v akademickém roce 2019/2020.

PhDr. Jana Vrabcová, CSc., MUDr. Marcela Bradáčová, Mgr. Marta Palatová

V Brně dně 29. 6. 2020