Zpěv

Co se při studiu Zpěvu student naučí?

Studenti Zpěvu si vybudují na vysoké úrovni interpretační dovednosti. Seznámí se do hloubky s hudební historií a vývojem uměleckých směrů a budou se umět orientovat v estetice umění včetně znalostí o vývoji uměleckých směrů. Nabydou zároveň praktické zkušenosti díky práci na fakultních a celoškolských projektech. K nim patří sólové a komorní projekty a projekty Komorní opery a Studia Devítka, případně získá zkušenosti studijním pobytem v zahraničí. Studium Zpěvu připraví studenta tak, aby uměl pracovat s vlastní rozvinutou tvůrčí představivostí a fantazií. Zároveň získá hluboké znalosti v hudebně-dramatické tvorbě v kontextu dějin hudby, literatury, dramatu a výtvarného umění a bude schopen tvořit svou práci i na vědecké úrovni. 

Jaké dovednosti absolvent specializace Zpěv získá?

Absolvent bude ve své práci umět zohlednit etický a sociální rozměr svého uměleckého působení a dodržovat obecné etické principy. Zároveň bude znát psychologická pravidla, umět pracovat v týmu a dobře komunikovat s jeho členy. Naučí se ale i ovládat svůj verbální projev, sebereflexi, být otevřený názorům svého okolí a kreativně pracovat s nabytými znalostmi a dovednostmi. Absolvent bude sledovat aktuální trendy v dané studijní specializaci a využívat je ve svém profesním rozvoji. 

Jaké znalosti a dovednosti má absolvent specializace Zpěv?

Znalosti:

 • má široké znalosti v oblasti pěveckého, symfonického a operního repertoáru i včetně toho pro komorní ansámbly
 • umí vysvětlit kompoziční principy a tektoniku studovaného hudebního díla tak, aby si zachoval svůj vyhraněný názor na interpretaci
 • ovládá základní principy pedagogické práce a podrobně se orientuje i v soudobých trendech a metodách, jak vyučovat tuto studijní specializaci
 • orientuje se také v literatuře a zahraničních pramenech
 • má hluboké znalosti v oblasti dějin a literatury zpěvu, hudební historie, estetiky a vývoje uměleckých směrů včetně orientace v zahraniční literatuře 
 • orientuje se v soudobých trendech pedagogiky a psychologie
 • zná klíčové finanční, obchodní a právní aspekty hudební profese, autorské právo a jeho uplatnění v praxi.

Dovednosti:

 • používá základní umělecké postupy oboru tak, aby přinášel nové inspirativní podněty
 • umí originálně prezentovat svůj umělecký výkon a také výkon celého týmu na veřejnosti v tuzemsku i zahraničí
 • ovládá profesní slovník a orientuje se v hudební terminologii
 • sleduje aktuální trendy ve své studijní specializaci a umí je začlenit do svého profesního rozvoje
 • ví, jak tvořit odborný text 
 • zná cizí jazyky
 • a umí prakticky využívat technologie, které souvisejí s jeho specializací.

Jaké jsou podmínky přijetí ke studiu Zpěvu?

Uchazeč o studium Zpěvu musí mít dokončeno středoškolské vzdělání s maturitou. Při přijímací zkoušce v praktické části musí prokázat, že jeho schopnosti a dovednosti ve zpěvu jsou na výjimečné úrovni. V rámci praktické zkoušky se dále zjišťují odborné a především umělecké předpoklady pro studium zpěvu. Přijímací zkouška se koná formou písemných testů, pohovoru a zkoušky praktických dovedností.

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • uvědomuje si etický a sociální rozměr uměleckého působení a umí jej zohlednit ve své práci
 • dodržuje obecné etické principy
 • ovládá základní psychologická pravidla, umí pracovat v týmu, efektivně komunikuje s jeho členy a má schopnost strukturovaného verbálního projevu
 • je schopen abstraktního myšlení, analýzy a syntézy
 • je schopen sebereflexe, je otevřený k názorům svého okolí a zná principy demokratického jednání
 • kreativním způsobem pracuje s nabytými znalostmi a dovednostmi
 • je schopen sledovat aktuální trendy v dané studijní specializaci a umí je začlenit do svého profesního rozvoje

 Z čeho se skládá zkouška praktických dovedností?

Zpěv:

 •  1 árie z období baroka
 •  1-2 operní árie
 •  3 písně autorů 18. – 21. století různého charakteru (z toho nejméně jedna českého autora)

Všechny skladby bude uchazeč interpretovat v originálním jazyce, z toho minimálně jednu v jazyce českém. Přednést je musí zpaměti. Klavírní doprovod pro talentovou zkoušku si každý uchazeč zajistí sám.

 

Zkouška z hereckých a pohybových předpokladů:

 •  uchazeč si připraví jednu hereckou etudu
 •  připraví si také prózu, báseň nebo scénku s mluveným slovem dle vlastního výběru
 •  pohybově ztvární předem poslechnutou hudební ukázku (posuzuje se rytmické a hudební cítění, pohybové vyjádření charakteru hudby apod.)

Výsledek zkoušky z hereckých a pohybových předpokladů tvoří 20 procent z celkového hodnocení. Test ze všeobecných znalostí tvoří 10 procent z celkového hodnocení.

Specifikace oboru
Kód ZPEV
Typ Magisterský prezenční se specializací
Titul MgA.
Doba studia 5 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace
M0215A310003 Opdir:M5 Dirigování, zpěv a operní režie
Akreditováno do 14. 02. 2030