Operní režie

Cílem oboru je příprava vysoce kvalifikovaných umělců s důrazem na studium širokého repertoáru všech stylových období jak v oblasti opery a jí příbuzných žánrů hudebního divadla, tak i operety, melodramu, eventuálně muzikálu nebo kabaretu, varieté apod

Součástí vzdělávání je i příprava na odborně orientované povolání pedagogického směru.

Profil uchazeče:

absolvent bakalářského studia v daném oboru nebo příbuzného bakalářského oboru, který prokáže u přijímacích zkoušek talentové předpoklady ke studiu Operní režie (osobnostní umělecké směřování a praktické režijní zkušenosti, osobité čtení hudebního dramatu s citem pro zachycení esence díla, kreativita, schopnost komunikace s hercem, schopnost reflexe dění na jevišti) a také vážný zájem o tento obor. U uchazečů jsou vyžadovány znalosti z hudební teorie a dějin hudby, všeobecný kulturní přehled, a rovněž přiměřená osobnostní vyzrálost. Uchazeč je vybaven znalostí jednoho světového jazyka na vysokoškolské úrovni s důrazem na hudební terminologii.

Absolvent disponuje:

- hlubokým ponorem do problematiky oboru Operní režie a vhledem do problematiky profesí souvisejících (dramaturgie, herectví, zpěv, řízení orchestru a sboru, produkce, scénografie, choreografie, light-design, akustika, videoart, jevištní technologie),

- vysokým stupněm dovedností v oboru, včetně aktivní znalosti jevištních výrazových prostředků a zvládnutí různých metod a postupů v práci s hercem, mizanscénou, prostorem, světlem, pohybem, kostýmem, temporytmem, dynamikou a hudbou, pracujícího s vlastní rozvinutou tvůrčí představivostí a fantazií,

- hlubokými znalostmi hudebně-dramatické tvorby v kontextu dějin hudby, literatury, dramatu a výtvarného umění,

- výbornou znalostí jednoho cizího jazyka včetně orientace v odborné terminologii a dostatečnou znalostí jazyka dalšího,

- dostatečným vzděláním v oblasti pedagogické práce: metodiky, didaktiky pedagogiky a psychologie,

- praktickými zkušenostmi získanými prací na inscenacích studia Devítka a Komorní opery HF JAMU, eventuálně na dalších mimořádných projektech, popř. zkušenostmi získanými studijním pobytem v zahraničí, nebo setkáním s různými tuzemskými i zahraničními odborníky z nejrůznějších oblastí, souvisejících s oborem.

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • prokázat široké odborné znalosti v oblasti pracovních postupů a nástrojů, chápe jejich význam a funkci, má široký přehled o literatuře, vztahující se k oboru, a také k úzce souvisejícím oblastem, atd.
  • využít získané dovednosti při tvorbě inscenačního díla většího rozsahu v rámci veřejně prezentované inscenace Komorní opery HF JAMU nebo profesionální scény, vykazující rysy osobitosti a chápání stylu, prezentuje vlastní inscenační koncepce atd.
  • aplikovat obecné způsobilosti při samostatném a odpovědném rozhodování v rámci nových nebo měnících se souvislostí, umí dle vyvíjejících se souvislostí a dostupných zdrojů vymezit zadání odborných činností a koordinovat je atd.

Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

- samostatná režijní činnost,

- režijní asistence,

- operní dramaturgie,

- pedagog uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře.

Absolvent se může uplatnit v těchto relevantních profesích:

- umělecké vedení operních souborů,

- vlastní autorská tvorba a publicistika,

- hudební dramaturgie v různých kulturních institucích.

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou diplomové práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba diplomové práce, Operní režie v historickém vývoje, Filosofie umění

Specifikace oboru
Kód OPREZIE
Typ Magisterské navazující prezenční jednooborové
Titul MgA.
Doba studia 2 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 12. 2024