Kompozice scénické a filmové hudby

Na dráhu profesionálního hudebního skladatele připraví studijní program Kompozice. Co nabízí? 

Studijní program Kompozice se specializací Kompozice scénické a filmové hudby se vyučuje na katedře Kompozice, dirigování a operní režie. Tato multioborová katedra učí budoucí skladatele nejen samotnému “řemeslu”, ale i úzce spolupracovat s multimediálními tvůrci, dirigenty, sbormistry, operními režiséry a audio inženýry. Studenti se nenaučí jen pouhé řemeslo, ale hlavně moderně uvažovat o hudební tvorbě. 

Co ke studiu Kompozice JAMU poskytuje?

 • Univerzitu plnou špičkových interpretů,
 • dvě špičkově vybavená studia pro tvorbu elektroakustické hudby,
 • plně vybavené divadlo,
 • komorní sál, 
 • interaktivní technologie,
 • vícekanálové audio systémy,  
 • množství profesionálního software a hardware,
 • profesionální nahrávací studio,
 • modulární syntezátor,
 • pro práci v terénu nabízí JAMU vybavenou půjčovnu s mikrofony, field-rekordéry, videokamery, snímače a další pomůcky.

Co mohou studenti při výuce používat? 

Hudební fakulta JAMU v rámci výuky nabízí práci se špičkovým nejmodernějším vybavením, které je vhodné jak pro názornou výuku, tak pro experimentování. Jde například o převod vizuálních, haptických a dalších parametrů na zvuk, realizace grafických partitur, výzkum mikrointervalového ladění, interaktivní elektronické systémy, využití mnohakanálové reprodukce nabo kompoziční zapojení nahrávek zvuků okolního prostředí – tzv. field recording atd.) včetně školního divadla. Studenti budou spolupracovat ale i s Národním divadlem Brno a dalšími institucemi (i zahraničními – třeba Institute of Sonology v holandském Den Haagu) a možnost si zkoušet vlastní nahrávací studia.

Co se studentům nabízí program Kompozice scénické a filmové hudby?

Studenty naučí kromě vlastní tvorby i způsob, jak uvažují scéničtí a filmoví skladatelé. Zjistí, jaké termíny a procesy se používají, naučíme se pracovat s jinými autorskými projekty a zjistí, jak funguje adaptivní hudba a jakým způsobem se protíná svět sound designu se světem hudby. Studenti budou mít příležitost tvořit hudbu k divadelní hře, krátkému filmu, počítačové animaci či jednoduché počítačové hře. Tím si vyzkoušejí celý proces tvorby v praxi. Naučí se také využívat moderní kompoziční postupy známé z takzvané soudobé vážné hudby, což jim umožní vystoupit z nekonečné řady žánrových plagiátorů. V současnosti totiž uspěje jen ten, kdo posune svět filmové a scénické hudby o něco dál. Kromě kompoziční stránky se studenti naučí pracovat s nejmodernějším hardwarem a softwarem používaným při současné kompozici profesionální filmové hudby. Studenti zjistí, jak vybudovat celá zvuková prostředí, a v rámci cvičení pak budou schopni vyprodukovat hudbu od fáze nápadu až po výsledný mastering. 

Jak dlouho se Kompozice scénické s filmové hudby studuje? 

Jde o pětileté magisterské studium. Pokud se o studium zajímají i absolventi bakalářských studijních programů z jiných škol, mohou se přihlásit k přijímacím zkouškám, absolvovat  rozdílové zkoušky a po jejich úspěšném složení následně postoupit rovnou do čtvrtého ročníku JAMU.

Na co se při výuce klade důraz? 

Na praktické ověření nabytých vědomostí - těmi jsou tvorba a veřejná prezentace skladeb pro odlišná nástrojová obsazení včetně elektroakustické hudby, spolupráce na přípravě filmů a divadelních představení, vytváření multimediálních projektů a účast studentů na nejrůznějších interdisciplinárních projektech atd.

A co dalšího se mohou ještě na JAMU naučit? 

Součástí výuky jsou i základy marketingu, práva, ekonomiky i psychologie. Na zkušenou mohou zavítat ale i do zahraničních partnerských škol.

Co si připravit k přijímacím zkouškám? 

Uchazeči si musí připravit předložit partitury několika odlišných kompozic pro různá komorní instrumentální, vokální i smíšená obsazení, v případě elektroakustické hudby pak nahrávky několika odlišných skladeb, vytvořených za použití různých metod tvorby zvuku. Budou prokazovat své znalosti hudebně teoretických disciplín a instrumentace na úrovni absolventa středoškolského odborného studia kompozice v případě specializace Kompozice, včetně schopnosti vytvořit bez přípravy krátké studie, týkající se soudobé organizace tónových výšek, rytmu apod.; v případě specializace Kompozice scénické a filmové hudby taktéž znalost harmonie a kontrapunktu. 

V případě specializací Kompozice a Kompozice scénické a filmové hudby schopnost hry na klavír na úrovni absolventa ZUŠ, v případě uchazeče o studium specializace Kompozice elektroakustické hudby schopnost ovládat alespoň na základní úrovni nějaký elektroakustický hudební nástroj.

Součástí přijímací zkoušky je všeobecný vědomostní test.

Čím absolventi programu Kompozice na brněnské Hudební fakultě JAMU po ukončení studia budou?

 • skladatelé tzv. vážné hudby, elektroakustické hudby nebo scénické a filmové hudby,
 • hudební režiséři při záznamu hudby v rozhlasu, televizi apod.,
 • hudební dramaturgové divadel všech typů a kulturních institucí, uměleckých souborů, uměleckých agentur, festivalů atd.,
 • pedagogové na všech stupních hudebního vzdělávání (ZUŠ, konzervatoř, vysoká škola) v rámci nejrůznějších předmětů (kompozice, teorie kompozice, hudební nauka, dějiny hudby atd.).

Kdo studenty Kompozice vyučuje?

Mgr. doc. Jaroslav Šťastný, Ph.D. (1952) – absolvent JAMU Brno v oborech Kompozice a Teorie kompozice, hudební skladatel, improvizátor, autor velkého množství textů o hudbě a řady monografií, pedagog Katedry kompozice, dirigování a operní režie HF JAMU Brno. Hostující pedagog na řadě zahraničních 

doc. Mgr. Martin Smolka (1959) – absolvent JAMU Brno v oboru Kompozice, hudební skladatel, pedagog Katedry kompozice, dirigování a operní režie HF JAMU Brno, hostující pedagog na řadě zahraničních univerzit, autor velkého množství skladeb pro symfonické, komorní a vokální obsazení. 

prof. Ing. Mgr. Ivo Medek, Ph.D. (1956) – absolvent VUT Brno a JAMU Brno v oborech Kompozice a Teorie kompozice, hudební skladatel, improvizátor, pedagog Katedry kompozice, dirigování a operní režie a autor textů o hudbě; bývalý rektor JAMU Brno a děkan Hudební fakulty JAMU. 

doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (1965) – absolvent VUT Brno a JAMU Brno v oborech Bicí nástroje, Kompozice a Teorie kompozice, hudební skladatel, hráč na bicí nástroje, tvůrce experimentálních hudebních nástrojů na pomezí výtvarného umění, autor textů o hudbě, pedagog Katedry kompozice, dirigování a operní režie a Katedry bicích nástrojů; od roku 2010 vedoucí Katedry kompozice, dirigování a operní režie. 

Mgr. Jan Kavan, Ph.D. (1979) – absolvent JAMU Brno v oborech Kompozice a Teorie kompozice, hudební skladatel, improvizátor, violoncellista, programátor a vývojář her, autor textů o hudbě, pedagog Katedry kompozice, dirigování a operní režie HF JAMU Brno. Hostující pedagog na řadě zahraničních škol.

Mgr. Michal Indrák, Ph.D. (1982) – absolvent JAMU Brno v oborech Kompozice a Teorie kompozice, hudební skladatel, hráč na elektroakustické hudební nástroje, autor textů o hudbě, pedagog Katedry kompozice, dirigování a operní režie a vyučující studijního programu Audio inženýrství ve spolupráci s FEKT VUT.

Mgr. Zbyněk Matějů (1958) – absolvent HAMU v oboru Skladba, hudební skladatel, autor zejména scénické a filmové hudby, spolupracující s předními světovými choreografy, libretisty, režiséry a filmovými i televizními scénáristy; jeho dílo získalo řadu mezinárodních ocenění. Pedagog JAMU a HAMU.

MgA. Michal Nejtek, Ph.D. (1977) – absolvent HAMU v oboru Kompozice, klavírista, hudební skladatel, pohybující se kromě tzv. vážné hudby i v nejrůznějších dalších žánrech, klavírista a hráč na elektronické klávesové nástroje, autor textů o hudbě, pedagog Katedry kompozice, dirigování a operní režie a Katedry skladby na HAMU. 

MgA. Mario Buzzi, Ph.D. (1977) – absolvent JAMU Brno v oborech Kompozice a Teorie kompozice, hudební skladatel, tvořící kromě tzv. vážné hudby nejrůznější druhy hudby, fagotista, hráč na elektronické klávesové nástroje a hudební elektroniku nejrůznějších druhů, autor textů o hudbě, pedagog Katedry kompozice, dirigování a operní režie.

MgA. Jiří Suchánek (1979) – absolvent FAVU VUT v Ateliéru video-multimédií, výtvarník a hudebník, hráč na nejrůznější speciální a jím vytvořené elektronické hudební nástroje, autor originálního softwaru i hardwaru pro tvorbu elektronické hudby, auto textů o multimediálním umění, pedagog FAVU na Katedře audio vizuální techniky a HF JAMU na Katedře kompozice, dirigování a operní režie.

doc. MgA. Daniel Matej, Art.D. (1963) – absolvent VŠMU v Bratislavě v oboru Kompozice a Hudební teorie, klavírista a skladatel, člen a zakladatel řady ansámblů, zaměřených na soudobou hudbu, autor textů o hudbě, pedagog VŠMU, JAMU a MU. 

Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (1974)  - absolvent VŠE Praha – obor Mezinárodní obchod a JAMU Brno v oborech Bicí nástroje, Kompozice a Teorie kompozice, hudební skladatel, hráč na nejrůznější akustické i elektroakustické nástroje, tvůrce experimentálních hudebních nástrojů, autor textů o hudbě, pedagog Katedry kompozice, dirigování a operní režie.

MgA. Markéta Dvořáková, Ph.D. (1977) - absolventka JAMU Brno v oborech Kompozice a Teorie kompozice, klavíristka a hudební skladatelka, pedagožka Katedry kompozice, dirigování a operní režie HF JAMU a Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě
Specifikace oboru
Kód KOMSF
Typ Magisterský prezenční se specializací
Titul MgA.
Doba studia 5 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace
M0215A310004 KompM:M5 Kompozice
Akreditováno do 07. 03. 2025