Jazzová interpretace

Katedra jazzové interpretace je ve srovnání s ostatními katedrami HF JAMU velmi mladá. Přestože funguje teprve od roku 2010, patří k nejlepším ve svém oboru v ČR. Sbor pedagogů se skládá z předních českých a slovenských jazzových osobností. Jsou mezi nimi David Dorůžka, Jiří Slavík, Jiří Levíček, Juraj Bartoš, Matúš Jakabčic, Marian Ševčík, Kamil Slezák, Vít Křišťan, Jan Dalecký, Jan Jirucha, Jan Přibil, Lubomír Šrámek. Většina z nich jsou aktivní hudebníci a jsou tudíž schopni přenášet na studenty i své zkušenosti z praxe. Katedru vede Vilém Spilka, renomovaný kytarista, dramaturg a umělecký ředitel mezinárodního festivalu JazzFest Brno a programový ředitel festivalu Struny podzimu. 

Z magisterského studia Jazzové interpretace vycházejí hudebníci s vysokou kvalifikací, schopností interpretovat, tvořit kompozice a aranžovat repertoár v celé jeho šíři. 

Studijní program si mohou zvolit také ti studenti, kteří se chtějí věnovat hudební pedagogické profesi a vyučovat na základních uměleckých školách, konzervatořích, hudebních gymnáziích a vysokých školách (hudebních akademiích).

Co bude absolvent Jazzová interpretace po ukončení magisterského studia umět? 

 • bude umět rozvíjet svou tvůrčí představivost a fantazii
 • bude umět pracovat s širokou škálou nástrojových či kompozičně-aranžérských technik a interpretačních přístupů
 • bude mít hluboké znalosti historie a literatury nástroje
 • bude se umět orientovat v estetice umění a znát vývoj uměleckých směrů
 • bude mít na vysoké úrovni dovednosti v interpretační či kompozičně-aranžérské oblasti 
 • nabude praktické zkušenosti díky práci na fakultních nebo celoškolských projektech, což jsou sólové, komorní i orchestrální projekty často s mezinárodní účastí, popřípadě nabude dalších zkušeností díky studijnímu pobytu v zahraničí
 • stane se samostatným, cílevědomým, zdravě sebevědomým a disciplinovaným umělcem, který bude umět efektivně plánovat a strukturovat vlastní práci a umět sebekriticky myslet
 • bude mít zdravé fyziologické a psychologické návyky, které může využít pro studium i veřejné provozování hudby
 • a nakonec se také naučí, jak správně přistupovat k vědecké práci a umět argumentovat na odborné profesionální úrovni při teoretických a tvůrčích diskusích.

V jakých profesích se může absolvent studijní specializace Jazzová interpretace uplatnit? 

 • v rámci jazzové scény jako sólista či hráč v orchestru, příp. i v populární hudbě, muzikálech apod.
 • studiový hráč se znalostmi a zkušenostmi pořizování profesionálních nahrávek
 • umělecký vedoucí – umělecké i organizační vedení vlastních hudebních projektů
 • pedagog ZUŠ, konzervatoří, hudebních gymnázií, vysokých uměleckých škol, soukromý pedagog
 • hudební publicista se zaměřením na jazz – hudební příspěvky, anotace, články, recenze

Cílem studia je připravit absolventa:

 • s širokou škálou interpretačních či kompozičně-aranžérských dovedností, přístupů a technik
 • pracujícího s vlastní rozvinutou tvůrčí představivostí a fantazií
 • schopného zvládnout náročný, rozsáhlý a stylově rozličný repertoár
 • schopného analýzy interpretačních či kompozičních problémů, včetně návrhů řešení pro sebe, ale i pro své žáky či kolegy
 • s hlubokými znalostmi hudební historie, estetiky umění a vývoje uměleckých směrů
 • s praktickými zkušenostmi získanými prací na fakultních nebo celoškolských projektech (sólové projekty,
 • ansámblové projekty, popřípadě zkušenosti získané studijním pobytem v zahraničí)
 • se zdravými fyziologickými a psychologickými návyky spojenými s nácvikem a veřejným provozováním hudby
 • s adekvátními schopnostmi tvorby vědecké práce

Za jakých podmínek se může zájemce o magisterské studium ucházet? 

Hlavní podmínkou je úplné vysokoškolské bakalářské vzdělání, jehož student dosáhne v příslušném oboru (nebo adekvátním studijním programu jiné umělecké vysoké školy) a příslušné specializaci. Platí přitom, že specializace se nemohou při přechodu z jednoho do druhého stupně studia kombinovat. 

Uchazeči, kteří studovali bakalářské obory, musí také v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci. V rámci této praktické zkoušky se bude zjišťovat, jaké má uchazeč odborné a především umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu.

Neoddělitelnou součástí přijímací zkoušky je prezentace, při níž uchazeč představí svůj koncept, jak by mělo navazující studium vypadat. Tato podmínka platí pro všechny tři specializace. Posuzovat ho bude komise, kterou ustanovil a schválil děkan Hudební fakulty JAMU. Tato komise také posoudí uchazečovu motivaci, znalosti a odbornou úroveň pro magisterský program.

Specifikace oboru
Kód JAZZINT
Typ Navazující prezenční se specializací
Titul MgA.
Doba studia 2 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace
N0215A310010 Hbnji:N Hra na bicí nástroje a jazz
Akreditováno do 28. 07. 2030