Interpretace a teorie interpretace

Absolventi prokazují nadprůměrné všeobecné znalosti historických a kulturních souvislostí

 • mají přehled o dosavadním vývoji vědeckého výzkumu na mezinárodní úrovni
 • ovládají vědecko-výzkumné pracovní metody, které dokáži aplikovat na principy vlastní umělecké činnosti

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • publikační činnosti v odborném tisku, tvorby skript, monografií i vědeckých prací,
 • je připraven pro náročnou uměleckou činnost a souhrn znalostí jej předurčuje k vysoce odborné a kvalifikované úrovni výuky na vysokoškolských institucích univerzitního charakteru.
Absolvent má mnohostrannou možnost uplatnění:


 • je schopen publikační činnosti v odborném tisku, 
 • tvorby skript, monografií i vědeckých prací, 
 • je připraven pro náročnou uměleckou činnost,
 • souhrn znalostí jej předurčuje k vysoce odborné a kvalifikované úrovni výuky na vysokoškolských institucích univerzitního charakteru.

Přijímací zkouška musí prokázat zejména:

 • vysokou interpretační kvalitativní úroveň uchazeče (uchazeč před komisí interpretuje výběr skladeb z připraveného recitálu/programu v rozsahu 60 minut)
 • nosnost tématu uvažované disertační práce
 • teoretické znalosti (dějiny hudby, dějiny kultury, estetika, filozofie umění)
 • hluboký rozhled a orientace v oblasti hudby v ČR i zahraničí
 • schopnosti reflexe oboru
 • odpovídající výsledky dosavadního působení uchazeče v oblasti hudby
 • jazykové znalosti 

Uchazeč předloží písemně koncepci budoucí disertační práce v rozsahu 2 – 4 stran (ta musí obsahovat především téma práce, výzkumné otázky a hypotézy, specifikaci předmětu výzkumu, představení zamýšlené metodologie výzkumu, předpokládanou osnovu budoucí disertační práce, shrnutí současného stavu poznání tématu a přehled odborné literatury k tématu).

Přijímací zkouška je vedena formou rozpravy a prezentace interpretačního výkonu a je komisionální. V rozpravě jsou zjišťovány odborné a tvůrčí předpoklady pro studium zvoleného oboru, především schopnost teoretické reflexe umělecké tvorby. 

Součástí přijímací zkoušky je jazykový test, který prokazuje jazykovou vybavenost adepta studia.

Specifikace oboru
Kód TEORINT
Typ Doktorský kombinovaný se specializací
Titul Ph.D.
Doba studia 4 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace
P0215D310007 TEORINT Interpretace a teorie interpretace
Akreditováno do 01. 09. 2027