Hudební produkce
Doktorské studium hudební produkce cíleně rozvíjí samostatnou tvůrčí osobnost posluchače schopnou jak soustředěného a soustavného rozvoje svých dovedností a talentu, tak reflexe umělecké a producentské tvorby prostřednictvím nabývání teoretických znalostí a jejich tvořivé aplikace

Program rozšiřuje kompetence absolventů magisterského stupně a vede posluchače k vlastní vědecké, publikační a pedagogické činnosti a k realizaci náročných a rozsáhlých hudebních projektů s mezinárodním rozsahem.

Jedná se zejména o přípravu akademických a výzkumných pracovníků, kreativních hudebních producentů či manažerů, a ředitelů hudebních institucí. Cílem je také umožnit další, vysoce specializované umělecké a vědecké vzdělání absolventům zejména oborů hudební manažerství a hudební produkce HF JAMU a příbuzných studijních programů.

Cílem studia je připravit absolventa:

 • na zkoumání hudebních institucí a souvisejícího živého umění, hudebního a hudebně zábavního průmyslu,
 • na vedení a organizovaní teoretické výuky,
 • na praktické realizace modelových hudebních akcí ve všech jejich vazbách na produkci, financování, realizaci, propagaci, public relations a marketingovou komunikaci,
 • na aplikovanou výzkumnou činnost,
 • na hledání nových uměleckých a producentských postupů ve svém oboru, na zkoumání těchto postupů, analýzu a reflexi dosažených výsledků, které pak zpětně ovlivňují další tvorbu.

Znalosti:

 • má hluboké znalosti historie české a světové hudby a hudební estetiky a z oblasti hudebního a hudebně zábavního průmyslu
 • prokazuje komplexní znalosti všech forem hudebního provozu, a to jednotlivců, souborů a hudebních institucí a jejich příslušného managementu včetně interdisciplinárního přesahu,
 • je seznámen s principy pedagogické práce na VŠ (vzdělávání dospělých) a podrobně se orientuje v soudobých trendech metodiky výuky své specializace,
 • orientuje se v primární i sekundární literatuře včetně zahraničních pramenů se specializací na zvolené téma
 • orientuje se v trendech mezinárodní hudební produkce v kontextu zahraničních vzdělávacích pracovišť, ovládá kvantitativní i kvalitativní metody výzkumné činnosti a rozvíjí výzkumné i umělecké postupy při produkci hudebních výstupů
 • je znalý legislativního prostředí s hlubokou znalostí autorského práva
 • orientuje se v marketingovém a ekonomickém prostředí a dokáže tyto znalosti integrovat do své vlastní producentské činnosti
 • prokazuje hluboké znalosti principů vedení uměleckých projektů, jejich ekonomických aspektů, projektové dokumentace, nástrojů projektového řízení i evaluace výsledků, jejich analýzy a interpretace

Dovednosti:

 • ovládá profesní slovník včetně dvou cizích jazyků s orientací na hudební a manažerskou terminologii
 • je schopen iniciovat, provést, publikovat a prezentovat původní výzkum či teoretické dílo
 • dokáže vytvořit vlastní producentské dílo, a to jak jeho teoretické záměry, tak aplikované projekty, akceptovatelné na mezinárodní úrovni
 • dokáže spolupracovat s uměleckými osobnostmi a soubory rozmanitých hudebních žánrů a forem
 • dokáže se orientovat ve využívání technologií nezbytných pro realizaci náročných hudebních projektů
 • dokáže exaktně použít moderní nástroje marketingové komunikace se zaměřením na využití sociálních sítí a online prostředí
 • veškeré znalosti, kreativní přístup i schopnost vedení využívá při vzdělávání (studentů BcA., MgA., U3V a dalších)

Obecné způsobilosti:

 • je schopen abstraktního myšlení, specializované analýzy, syntézy a aplikace kvantitativních i kvalitativních metod vlastních výzkumných projektů
 • ovládá adekvátní principy tvorby vědecké práce a aplikace vědeckých metod
 • čte a rozumí cizojazyčnému odbornému textu
 • uvědomuje si etický rozměr akademického a uměleckého poznávání a umí jej zohlednit ve své práci
 • dodržuje obecné etické principy
 • má schopnost strukturovaného verbálního projevu a přednášení
 • dokáže využít svůj kreativní potenciál se schopností sebereflexe
 • dokáže pracovat i komunikovat v týmu, prosazuje se do řídících pozic a zároveň dokáže koordinovat práci dalších členů týmu a poskytovat zpětnou vazbu
 • umí vyhledávat prameny a literaturu k zadanému tématu
 • vyjadřuje se písemnou formou na vynikající úrovni

  Absolvent se může uplatnit zejména v těchto profesích:

  • VŠ pedagog, případně pedagog hudebního manažerství, hudební produkce či uměleckého managementu na konzervatoři či uměleckém gymnáziu,
  • výzkumný pracovník,
  • vedoucí pracovník institucí hudebního provozu, základních uměleckých škol či vlastních uměleckých projektů a aktivit,
  • pracovník státní správy, resp. samosprávy,
  • specialista v oblasti médií, PR a marketingu (zejména ve spojení s hudebním uměním).

  Vstupní požadavky – přijímací zkouška musí prokázat zejména:

  • teoretické znalosti (dějiny hudby, dějiny kultury, estetika, filosofie umění)
  • hluboký rozhled a orientace v oblasti hudební produkce ČR i zahraničí
  • schopnosti reflexe oboru
  • odpovídající výsledky dosavadního působení uchazeče v oblasti hudební produkce a hudebního (kulturního) managementu (portfolio)
  • jazykové znalosti (angličtina povinně a další jazyk dle výběru uchazeče)
  • nosnost tématu uvažované disertační práce.

  Uchazeč předloží písemně literární rešerši pro zamýšlenou disertační práci v rozsahu 20 až 40 citací, které jsou relevantní k obsahu disertační práce v rozsahu 2-4 stran, která musí obsahovat charakteristiku obsahu a návrh způsobu zpracování včetně předběžného popisu příslušných praktických i studijních materiálů a zvolených postupů bádání.

  Uchazeč zároveň předloží návrh zamýšleného praktického projektu a pedagogické činnosti.

  Specifikace oboru
  Kód HUDPRO
  Typ Doktorský prezenční se specializací
  Titul Ph.D.
  Doba studia 4 Roky
  Obor zajišťuje Hudební fakulta
  Akreditace
  P0215D310002 HproP:D Hudební produkce
  Akreditováno do 18. 12. 2029