Hra na trubku

Studijní magisterský program se specializací Hra na trubku připravuje na uměleckou dráhu budoucí profesionální hudebníky - sólisty, komorní i orchestrální hráče. Studium zahrnuje široký repertoár všech stylových období. Studijní program mohou navštěvovat rovněž budoucí pedagogové, kteří budou vyučovat na základních uměleckých školách, konzervatořích, hudebních gymnáziích a vysokých školách (hudebních akademiích).

V rámci dvouletého magisterského studia se bude posluchač JAMU také setkávat se zahraničními odborníky v oblasti hry na nástroj, komorní hry, dějin a literatury nástroje.

Co se student Hry na trubku na JAMU naučí? 

 • bude umět na vysoké úrovni interpretovat a ovládat široký okruh repertoáru hlavního předmětu své specializace
 • bude mít hluboké znalosti historie a literatury nástroje
 • bude se umět orientovat v estetice umění a znát vývoj uměleckých směrů
 • nabude praktické zkušenosti díky práci na fakultních nebo celoškolských projektech, což jsou sólové, komorní i orchestrální projekty často s mezinárodní účastí, popřípadě nabude dalších zkušeností díky studijnímu pobytu v zahraničí
 • a nakonec se také naučí, jak správně přistupovat k vědecké práci. 

Za jakých podmínek se může zájemce o magisterské studium ucházet? 

Hlavní podmínkou je úplné vysokoškolské bakalářské vzdělání, jehož student dosáhne v příslušném oboru studijního programu Hra na dechové nástroje a příslušné specializace. 

Uchazeči, kteří studovali bakalářské obory, musí také v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci. V rámci této praktické zkoušky se bude zjišťovat, jaké má uchazeč odborné a především umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu.

Přijímací zkouška se koná formou recitálu, kdy uchazeč předvede hru na nástroj. Musí zde prokázat, na jak vysoké úrovni jsou jeho interpretační schopnosti. Posuzovat ho bude komise, kterou ustanovil a schválil děkan Hudební fakulty JAMU. Tato komise také posoudí uchazečovu motivaci, znalosti a odbornou úroveň.


Studium připravuje vysoce kvalifikované hudební umělce – sólisty a komorní hráče s důrazem na studium širokého repertoáru všech stylových období.

Dále studium připravuje na odborně orientované povolání pedagogického směru pro stupeň základních uměleckých škol, konzervatoří, hudebních gymnázií a vysokých škol (hudebních akademií).

Jaké znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti má absolvent studijního programu Hra na dechové nástroje? 

Znalosti:

 • má široké znalosti v oblasti repertoáru příslušné specializace a repertoáru komorních ansámblů
 • umí vysvětlit kompoziční principy a tektoniku studovaného hudebního díla v souladu s vyhraněným názorem na jeho interpretaci
 • ovládá základní principy pedagogické práce a podrobně se orientuje v soudobých trendech metodiky výuky dané studijní specializace 
 • orientuje se také v literatuře a zahraničních pramenech
 • má hluboké znalosti v oblasti dějin a literatury nástroje dané studijní specializace, hudební historie, estetiky a vývoje uměleckých směrů včetně orientace v zahraniční literatuře a dále je rozvíjí
 • orientuje se v soudobých trendech pedagogiky a psychologie
 • zná klíčové finanční, obchodní a právní aspekty hudební profese

Dovednosti:

 • prokazuje vysoce profilované dovednosti ve hře na nástroj s důrazem na sólovou literaturu a komorní hru
 • umí interpretovat náročné skladby repertoáru daného oboru a aplikovat moderní interpretační principy (v rámci tzv. poučené interpretace nebo dle principů moderních interpretačních technik soudobé hudby)
 • dokáže být flexibilním členem komorních a orchestrálních těles a má základní praktické dovednosti v oblasti vedení komorních ansámblů
 • ovládá profesní slovník včetně cizího jazyka a orientuje se v hudební terminologii
 • umí sledovat aktuální trendy v dané studijní specializaci a umí je začlenit do svého profesního rozvoje
 • ovládá základní principy tvorby odborného textu
 • umí využívat technologie, které souvisí s danou specializací, a používat je v praxi. 

Obecné způsobilosti:

 • uvědomuje si etický a sociální rozměr uměleckého působení a umí jej zohlednit ve své práci
 • dodržuje obecné etické principy
 • ovládá základní psychologická pravidla, umí pracovat v týmu, efektivně komunikuje s jeho členy a má schopnost strukturovaného verbálního projevu
 • je schopen abstraktního myšlení, analýzy a syntézy
 • je schopen sebereflexe, je otevřený k názorům svého okolí a zná principy demokratického jednání
 • kreativním způsobem pracuje s nabytými znalostmi a dovednostmi

Podmínkami přijetí ke studiu jsou:

Úplné vysokoškolské bakalářské vzdělání dosažené v příslušném oboru studijního programu Hra na dechové nástroje a příslušné specializaci. Uchazeči, kteří studovali bakalářské obory, musí v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci. V praktické zkoušce jsou zjišťovány odborné a především umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu. Specializace : Hra na flétnu, Hra na hoboj, Hra na klarinet, Hra na fagot, Hra na lesní roh, Hra na trubku, Hra na trombon, Hra na tubu

Přijímací zkouška probíhá formou recitálu na nástroj příslušné specializace

Specifikace oboru
Kód TRUBKA
Typ Navazující prezenční se specializací
Titul MgA.
Doba studia 2 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace
N0215A310008 Hdech:N Hra na dechové nástroje
Akreditováno do 18. 12. 2029