Hra na kontrabas

Kde se na JAMU vyučuje specializace Hra na kontrabas? 

Studijní specializace Hra na kontrabas se vyučuje na Katedře strunných nástrojů. Cílem výuky je rozvinout talent a schopnosti posluchačů pro samostatnou realizaci uměleckých projektů. Samozřejmostí je maximální individuální přístup ke každému studentovi s ohledem na míru jeho talentu, technický a umělecký potenciál, intelektuální vyspělost a jeho celkovou úroveň. Na Katedře strunných nástrojů jsou vyučovány předměty: Hra na nástroj, Komorní hra, Studium repertoáru s klavírem, Dějiny a literatura nástroje, Metodika hry na nástroj, Studium orchestrálních partů. Kromě nich mají posluchači Katedry strunných nástrojů také možnost studia předmětů vyučovaných na Katedře jazzové interpretace nebo Katedře varhanní a historické interpretace. Většina předmětů se vyučuje individuálně. 

Co je cílem studia Hry na kontrabas v rámci bakalářského programu? 

Připravit absolventa na působení v symfonických a operních orchestrech, v různých komorních tělesech, pro pedagogické působení na ZUŠ či pro sólové vystupování na koncertních pódiích. Absolvent bude umět využívat široké znalosti metodiky, pedagogiky a psychologie, orientovat se v hudební historii, umět mluvit cizími jazyky a celkově získat takové vědomosti, které mu umožní pokračovat v magisterském studiu. 

Jaké jsou podmínky přijímacích zkoušek? 

Uchazeč musí mít ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. V praktické zkoušce musí prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci a splnit předepsané podmínky přijímacího řízení. Při přijímacích zkouškách se zjišťují odborné a především umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu. 

Jak přijímací zkoušky probíhají? 

Přijímací zkouška se pořádá formou recitálu, při němž uchazeč předvede hru na nástroj, do jehož oboru se hlásí. Uchazeč, musí v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci a splnit předepsané podmínky přijímacího řízení. 

Jak specializace Hra na kontrabas připraví studenty na jejich budoucí povolání? 

 • Bude umět ovládat hru na nástroj na vysoké profesionální úrovni, která mu umožní úspěšně účinkovat na sólových recitálech, v komorních souborech a orchestrech.
 • Bude se umět orientovat v interpretaci hudby všech stylových období.
 • Dokáže být plnohodnotným členem symfonických a operních orchestrů a umět prakticky využít své znalosti orchestrálních partů
 • Naučí se vzájemné komunikaci při studiu nového repertoáru v komorních souborech a při spolupráci s klavírním doprovodem
 • Dokáže aplikovat pedagogické principy a metodické postupy v praktické výuce, umět využít a do výuky zapracovat nové informace a poznatky z praxe
 • Dovede rozpoznat, analyzovat a odstranit vlastní technické nedostatky a dokáže uplatnit následnou reflexi ve svých metodických postupech.
 • Bude ovládat základní pravidla psaní a použití odborného textu.
 • Dovede aplikovat své znalosti v odborné argumentaci při teoretických a tvůrčích diskusích na odpovídající profesionální úrovni.

Kde najdou absolventi Katedry strunných nástrojů uplatnění? 

Absolventi mohou najít kvalitní uplatnění nejen u České republice, ale také v zahraničí jako členové orchestrů, komorních souborů nebo pedagogové ZUŠ, konzervatoří či vysokých hudebních škol.

Kde se absolventi oboru Hra na kontrabas uplatní? 

Po absolvování oboru Hra na kontrabas najdou uplatnění jako sólisté či komorní nebo orchestrální hráči, kteří budou umět obsáhnout široký repertoár všech stylových období. 

Jaké má absolvent znalosti? 

 • absolvent musí umět na vysoké úrovni interpretovat skladby všech stylových období.
 • Orientovat se v orchestrálních partech a znát repertoár výběrových řízení symfonických a operních orchestrů. 
 • Musí být schopen ale také odborně analyzovat interpretované dílo a znát, jaké jsou zásady při tvorbě interpretačního záměru jak v rámci aktuálně převládající estetiky, tak v rámci stylově či historicky poučené interpretace. 
 • absolvent musí také zná principy pedagogické práce a metodiky výuky, pedagogiky a psychologie dané studijní specializace. 
 • Orientovat se v historickém vývoji nástrojové hry i pedagogiky dané specializace a mít znalosti v oblasti dějin hudby a vývoje uměleckých směrů včetně soudobé hudby.

A jakými dovednostmi by měl absolvent disponovat?

 • Absolvent musí ovládat hru na nástroj na vysoké profesionální úrovni, která mu umožní účinkovat na sólových recitálech, vystoupení komorních souborů a při hře v orchestrech.
 • Je schopen se profesně a umělecky orientovat v interpretaci hudby všech stylových období.
 • Dokáže být plnohodnotným členem symfonických a operních orchestrů a umí prakticky využít své znalosti orchestrálních partů.
 • Ovládá vzájemnou komunikaci při studiu nového repertoáru v komorních souborech a při spolupráci s klavírním doprovodem.
 • Dokáže aplikovat pedagogické principy a metodické postupy v praktické výuce, umí využít a do výuky zapracovat nové informace a poznatky z praxe.
 • Dovede rozpoznat, analyzovat a odstranit vlastní technické nedostatky a dokáže je následně uplatnit ve svých metodických postupech.
 • Ovládá základní pravidla psaní odborného textu.
 • Dovede aplikovat své znalosti formou odborné argumentace při teoretických a tvůrčích diskuzích na odpovídající profesionální úrovni.

A co dalšího absolvent zná? 

Absolvent by si měl být vědom, jaký význam má hudební umění, jak ovlivnilo celkovou kulturní, estetickou a etickou úroveň společnosti.

Měl by být také schopen pracovat v týmu a tvořivě komunikovat se svými profesními partnery, kultivovaně jednat a vystupovat, organizovat si a plánovat práci a umět řešit problémy. 

Měl by dokázat akceptovat názory svého okolí, ale současně umět srozumitelně a logicky prezentovat vlastní představy či myšlenky a nabyté znalosti a dovednosti dokázat dále rozvíjet.

Specifikace oboru
Kód KONTRAB
Typ Bakalářský prezenční se specializací
Titul BcA.
Doba studia 3 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace
B0215A310020 Hstru:B Hra na strunné nástroje
Akreditováno do 28. 07. 2030