Hra na hoboj

Kde se na JAMU vyučuje specializace Hra na hoboj? 

Studijní specializace Hra na hoboj se vyučuje na Katedře dechových nástrojů. Tato katedra připravuje profesionální umělce pro práci v symfonických, divadelních a komorních orchestrech a také budoucí pedagogy pro základní, střední a vysoké umělecké školství. Výuka na Katedře dechových nástrojů navazuje na historický odkaz, který dává kulturní tradice moravské metropole a její geografické umístění. 

Co je cílem studia Hry na hoboj v rámci bakalářského programu? 

Připravit absolventa na působení v symfonických a operních orchestrech, v různých komorních tělesech, pro pedagogické působení na ZUŠ či pro sólové vystupování na koncertních pódiích. Absolvent bude umět využívat široké znalosti metodiky, pedagogiky a psychologie, orientovat se v hudební historii, umět mluvit cizími jazyky a celkově získat takové vědomosti, které mu umožní pokračovat v magisterském studiu. 

 

Jaké jsou podmínky přijímacích zkoušek? 

Uchazeč musí mít ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. V praktické zkoušce musí prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci a splnit předepsané podmínky přijímacího řízení. Při přijímacích zkouškách se zjišťují odborné a především umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu. 

 

Jak přijímací zkoušky probíhají? 

Přijímací zkouška se pořádá formou recitálu, při němž uchazeč předvede hru na nástroj, do jehož oboru se hlásí. 

Jak specializace Hra na hoboj připraví studenty na jejich budoucí povolání? 

Po ukončení studia budou mít absolventi praktické znalosti a dovednosti, jež potřebují k umělecké činnosti a díky teoretickému vzdělání budou moci pracovat také jako pedagogové na základních uměleckých školách.

Kde se absolventi specializace Hra na hoboj uplatní? 

Po absolvování specializace Hra na hoboj najdou uplatnění jako sólisté či komorní nebo orchestrální hráči, kteří budou umět obsáhnout široký repertoár všech stylových období. 

Jaké má absolvent znalosti? 

 • absolvent musí umět na vysoké úrovni interpretovat skladby všech stylových období.
 • Orientovat se v orchestrálních partech a znát repertoár výběrových řízení symfonických a operních orchestrů. 
 • Musí být schopen ale také odborně analyzovat interpretované dílo a znát, jaké jsou zásady při tvorbě interpretačního záměru jak v rámci aktuálně převládající estetiky, tak v rámci stylově či historicky poučené interpretace. 
 • absolvent musí také zná principy pedagogické práce a metodiky výuky, pedagogiky a psychologie dané studijní specializace. 
 • Orientovat se v historickém vývoji nástrojové hry i pedagogiky dané specializace a mít znalosti v oblasti dějin hudby a vývoje uměleckých směrů včetně soudobé hudby.

A jakými dovednostmi by měl absolvent disponovat?

 • Absolvent musí ovládat hru na nástroj na vysoké profesionální úrovni, která mu umožní účinkovat na sólových recitálech, vystoupení komorních souborů a při hře v orchestrech.
 • Je schopen se profesně a umělecky orientovat v interpretaci hudby všech stylových období.
 • Dokáže být plnohodnotným členem symfonických a operních orchestrů a umí prakticky využít své znalosti orchestrálních partů.
 • Ovládá vzájemnou komunikaci při studiu nového repertoáru v komorních souborech a při spolupráci s klavírním doprovodem.
 • Dokáže aplikovat pedagogické principy a metodické postupy v praktické výuce, umí využít a do výuky zapracovat nové informace a poznatky z praxe.
 • Dovede rozpoznat, analyzovat a odstranit vlastní technické nedostatky a dokáže je následně uplatnit ve svých metodických postupech.
 • Ovládá základní pravidla psaní odborného textu.
 • Dovede aplikovat své znalosti formou odborné argumentace při teoretických a tvůrčích diskuzích na odpovídající profesionální úrovni.

A co dalšího absolvent zná? 

Absolvent by si měl být vědom, jaký význam má hudební umění, jak ovlivnilo celkovou kulturní, estetickou a etickou úroveň společnosti.

Měl by být také schopen pracovat v týmu a tvořivě komunikovat se svými profesními partnery, kultivovaně jednat a vystupovat, organizovat si a plánovat práci a umět řešit problémy. 

Měl by dokázat akceptovat názory svého okolí, ale současně umět srozumitelně a logicky prezentovat vlastní představy či myšlenky a nabyté znalosti a dovednosti dokázat dále rozvíjet.

Specifikace oboru
Kód HOBOJ
Typ Bakalářský prezenční se specializací
Titul BcA.
Doba studia 3 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace
B0215A310032 Hdech:B Hra na dechové nástroje
Akreditováno do 27. 04. 2031