Historická interpretace

Co nabízí studijní specializace Historická interpretace

Studijní specializace Historická interpretace se vyučuje na Katedře varhanní a historické interpretace. Oborem prošla od jeho vzniku řada odborníků, kteří se stali později velmi uznávanými. Zastupuje teoretické, praktické i aplikační předměty, jejichž obsah se navzájem prolíná. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí, a umí využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce. Jde o pokročilé ovládání techniky nástroje a vyvinutou znalost repertoáru a estetických možností nástroje, studenti ovládají ale i základní principy pedagogické práce a orientují se v soudobých trendech pedagogiky a psychologie.

Historická interpretace obsahuje:

  • cembalo, 
  • traverso, historické housle, 
  • historické violoncello, historický zpěv (v bakalářském i magisterském stupni), 
  • historický hoboj (nově od roku 2022)


Co se v rámci specializace Historická interpretace vyučuje?

Tento program má naučit mladého hudebníka být v pozici sólisty, členem nebo vedoucím komorního souboru, členem nebo vedoucím barokního orchestru nebo operního orchestru, členem pěveckého tělesa, korepetitorem pro výuku na ZUŠ a vystupování na koncertních pódiích. Absolvent bude znát metody pedagogické práce, která využívá širokých znalostí metodiky, pedagogiky a psychologie. Dále se bude umět orientovat v hudební historii, mít jazykové znalosti a orientovat se na hudebním a kulturním trhu tak, aby měl předpoklady být i samostatně ekonomicky činný. Základy a vědomosti mu umožní pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu.

Jaké má mít absolvent specializace Historická interpretace po skončení studia znalosti?

Absolvent je schopen samostatně interpretovat hudebního díla na vysoké úrovni, s patřičným přehledem a orientací v různých kompozičních stylech. Může se aktivně zapojovat do koncertního života jak sám, tak s partnery v komorní hudbě. Dosahuje vysoké interpretační úrovně v kompozicích všech stylových období oblasti historické interpretace. Orientuje se v sólové, komorní a orchestrální literatuře, je důsledně obeznámen s repertoárem požadovaným u projektového fungování barokních a operních orchestrů. Je schopen odborné analýzy interpretovaného díla a zná zásady tvorby interpretačního záměru jak v rámci aktuálně převládající estetiky, tak v rámci stylově či historicky poučené interpretace. Zná principy pedagogické práce a metodiky výuky dané umělecké oblasti a má hluboké znalosti v oblasti dějin hudby a vývoje uměleckých směrů včetně soudobé hudby. Orientuje se také v historickém vývoji nástrojové hry i pedagogiky dané umělecké oblasti.

Kde se absolvent bude moct uplatnit?

Absolvent specializace Historická interpretace může působit jako sólista, který vystupuje s orchestrem, na vlastních recitálech nebo s komorním tělesem, dále jako hráč barokního, divadelního nebo komorního orchestru, vedoucí nebo člen komorních souborů, zastávat místo varhaníka v kostele, doprovázet instrumentalisty a zpěváky anebo vyučovat jako pedagog na ZUŠ. 


Specifikace oboru
Kód SHUDBA
Typ Bakalářský prezenční se specializací
Titul BcA.
Doba studia 3 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace
B0215A310033 Hint:B Historická interpretace
Akreditováno do 27. 04. 2031