Budova hudební fakulty JAMU

Budova hudební fakulty JAMU

 

Historie

Budova, v níž se nachází Hudební fakulta JAMU, patří k významným brněnským architektonickým památkám a představuje trvalou součást stavebních dějin města. Byla realizována pro potřeby německého gymnázia v letech 1860 – 1862 podle vítězného soutěžního projektu vídeňských architektů Eduarda van der Nülla (1812 – 1868) a Augusta Siccarda von Siccardsburg (1813 – 1868).

Architekti budovy HF JAMU

Autoři náleželi k čelným představitelům stylu vídeňské okružní třídy či stylu Františka Josefa I. V samotné Vídni vytvořili například velitelskou budovu Arsenalu a především Dvorní operu, dnešní Státní operu. Poznali se jako studenti vídeňské polytechniky a poté Akademie výtvarných umění, společně pobývali studijně v Itálii, Francii, Anglii a Německu a nedlouho po návratu byli jmenováni profesory na Akademii. Při vzájemné spolupráci byl Nüllův sklon k dekorativnosti vyrovnáván Siccardovým konstruktivním založením. Dokončení grandiózní vídeňské opery se však již nedočkali. Senzibilní Nüll neunesl pracovní vypětí a útoky kritiky a dobrovolně ukončil svůj život. Zakrátko ho následoval jeho věrný druh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architektonický styl

Stylovou inspiraci pro gymnaziální budovu, ve své době nazývanou „semeništěm vědy“, nalezli Nüll se Siccardem v řecké antice. Čtyři monumentální karyatidy na portiku, alegorizující klasická vzdělání, jsou parafrází Erechtheionu na aténské Akropoli a vytvořil je sochař Josef Břenek. Medailony s reliéfními bustami významných vědeckých osobností vyšly z dílny Adolfa Loose st., otce slavného architekta. Stejně jako exteriér byla pozoruhodná i dispoziční skladba budovy. Rozlehlý vestibul s trojramenným schodištěm dnes se v něm nachází busta Leoše Janáčka, kterou v roce 1924 vytvořil významný sochař a zakladatel českého moderního sochařství Jan Štursa (1880 – 1925) dokládal reprezentativní tendenci, provázenou ale v ostatních prostorách smyslem pro účelnost a přehlednost.

Hudební fakulta JAMU v budově gymnázia

Gymnázium vznikalo v době bourání městských hradeb, kdy se na uvolněných pozemcích připravovala výstavba veřejných budov, obytných domů a promenádních parků. Vypracováním plánu byl pověřen v roce 1860 vídeňský architekt Ludwig von Förster (1797 – 1863), krátce předtím projektant Okružní třídy ve Vídni. Ten využil jednak starších plánů ještě v duchu pozdně klasicistního urbanismu, jednak jeho návrh doznal určitých úprav v důsledku úředních připomínek a veřejné kritiky, takže byl schválen městskou radou až v roce 1863. Gymnázium spoluutvářelo severozápadní část okružní třídy, jíž sakrální, školní, úřední a kulturní budovy vtiskovaly ráz reprezentační „vládní“ čtvrti. Historický objekt užívala JAMU zčásti od roku 1949, v plném rozsahu pak od roku 1965. V polovině devadesátých let budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí a od roku 1998 slouží výhradně potřebám Hudební fakulty.

(s použitím materiálů prof. PhDr. Jana Sedláka, Csc.)