Hudební fakulta JAMU - Zahraniční oddělení - Erasmus - studijní pobyt

Erasmus - studijní pobyt  

Podmínky pro vysílané studenty

 • Student, který vyjíždí na studijní pobyt do zahraničí musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole nebo musí být zapsán ke studiu na vyšší odborné škole.
 • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia.
 • Student musí být zapsán minimálně ve druhém roce studia.
 • Student musí být občanem státu zapojeného do programu celoživotního učení (LLP) nebo mít ve státě zapojeném do LLP trvalý pobyt, případně status uprchlíka.

 

Podmínky studijního pobytu

 • Délka studijního pobytu je minimálně 3 měsíce (nebo jeden celý akademický trimestr) a maximálně 12 měsíců.
 • Studijní pobyt se musí realizovat na základě bilaterální smlouvy mezi institucemi, které vlastní Erasmus University Charter.
 • Student nesmí před nebo během pobytu v zahraničí studium na domácí vysokoškolské instituci přerušit nebo ukončit.
 • Student neplatí žádné poplatky zahraniční instituci za výuku, zkoušky, přístup do knihoven nebo laboratoří, nicméně zahraniční instituce může požadovat zaplacení malých částek stejně jako od domácích studentů např. za členství ve studentských uniích, či za fotokopie.
 • Student musí být před odjezdem vybaven schváleným a podepsaným plánem studia na zahraniční instituci (studijní smlouvou).
 • Po ukončení studia na zahraniční instituci si musí student vyžádat potvrzení o délce studia a výpis výsledků zkoušek.
 • Splní-li student předepsané povinnosti, pak mu musí být studijní pobyt Erasmus domácí institucí plně uznán.

 

Opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus

Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus:

 • každý student může vyjet pouze jedenkrát na studijní pobyt Erasmus na zahraniční instituci během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách (týká se pobytů se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero-grant student)
 • každý student může vyjet pouze jedenkrát na pracovní stáž Erasmus v zahraničním podniku během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách (týká se stáží se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero-grant student)
 • každý student může obdržet pouze jedenkrát stipendium na zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus Mundus během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách
 • maximální doba, na kterou může student vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus, je 24 měsíců
 • tato pravidla se vztahují i na studijní pobyty a pracovní stáže v rámci programů Socrates II a Leonardo da Vinci II, které probíhaly od roku 2000 do roku 2006
  Pokud student již vyjel na studijní pobyt Erasmus a pracovní stáž Leonardo da Vinci, může ještě obdržet stipendium na zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus Mundus.
  Pokud student již vyjel na studijní pobyt Erasmus, může ještě vyjet na pracovní stáž Erasmus a na zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus Mundus.
  Pokud student již vyjel na pracovní stáž Leonardo da Vinci, může ještě vyjet na studijní pobyt Erasmus a na zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus Mundus.
  Finanční zajištění studijního pobytu
 • Student obdrží stipendium od vysílající instituce.
 • Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc pobytu v zahraničí.
 • Výše stipendií do jednotlivých zemí.
 • Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady na studium v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek.

 

Dokumenty

 1. Bilaterální smlouva mezi institucemi.
 2. Studijní smlouva (Learning Agreement) uzavřená mezi studentem, vysílající institucí a přijímající zahraniční institucí.
 3. Finanční dohoda uzavřená mezi studentem a vysílající institucí, na základě které student obdrží stipendium, přílohou jsou Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty.
 4. Erasmus Charta Studenta obsahující základní práva a povinnosti studentů Erasmus.
 5. Potvrzení o délce pobytu studenta na zahraniční instituci (Confirmation of study period).
 6. Potvrzení o vykonaných zkouškách na zahraniční instituci (Transcript of records).
 7. Závěrečná zpráva studenta: http://erasmus-databaze.naep.cz/