Hudební fakulta JAMU - Zahraniční oddělení - Erasmus - pracovní stáž

Erasmus - pracovní stáž  

Podmínky pro vysílané studenty

 • Student, který vyjíždí na pracovní stáž do zahraničí musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole nebo musí být zapsán ke studiu na vyšší odborné škole, která má rozšířený Erasmus University Charter.
 • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia.
 • Student může studovat jakýkoliv ročník studia.
 • Student musí být občanem státu zapojeného do programu celoživotního učení (LLP) nebo mít ve státě zapojeném do LLP trvalý pobyt, případně status uprchlíka.

 

Podmínky pracovní stáže

 • Minimální délka pracovní stáže jsou 3 měsíce, maximální 12 měsíců.
 • Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci.
 • Pracovní stáž se nesmí uskutečnit v institucích EU, organizacích spravujících programy EU a národních diplomatických misích (ambasády) v zahraničí.
 • Jedná se o práci na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu.
  Podmínkou pracovní stáže není bilaterální smlouva. Pracovní stáže zajišťuje domácí vysokoškolská instituce nebo jí určená zprostředkovatelská organizace. Po studentovi nesmí být požadovány žádné poplatky související s organizací a administrací jeho pracovní stáže.

 

Opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus

Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus:

 • každý student může vyjet pouze jedenkrát na studijní pobyt Erasmus na zahraniční instituci během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách (týká se pobytů se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero-grant student)
 • každý student může vyjet pouze jedenkrát na pracovní stáž Erasmus v zahraničním podniku během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách (týká se stáží se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero-grant student)
 • každý student může obdržet pouze jedenkrát stipendium na zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus Mundus během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách
 • maximální doba, na kterou může student vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus, je 24 měsíců
 • tato pravidla se vztahují i na studijní pobyty a pracovní stáže v rámci programů Socrates II a Leonardo da Vinci II, které probíhaly od roku 2000 do roku 2006
  Pokud student již vyjel na studijní pobyt Erasmus a pracovní stáž Leonardo da Vinci, může ještě obdržet stipendium na zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus Mundus.
  Pokud student již vyjel na studijní pobyt Erasmus, může ještě vyjet na pracovní stáž Erasmus a na zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus Mundus.
  Pokud student již vyjel na pracovní stáž Leonardo da Vinci, může ještě vyjet na studijní pobyt Erasmus a na zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus Mundus.

 

Finanční zajištění pracovní stáže

 • Student obdrží stipendium od vysílající vysokoškolské instituce nebo zprostředkovatelské organizace (konsorcium).
 • Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc stáže v zahraničí.
 • Výše stipendií do jednotlivých zemí.
 • Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady během pobytu v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek.

 

Dokumenty

 1. Stáž musí být předem domluvena (není nutné uzavírat smlouvu) mezi vysílající vysokoškolskou institucí/zprostředkovatelskou organizací, přijímajícím podnikem a studentem.
 2. Pracovní plán stáže (Training Agreement) obsahující ustanovení Odpovědnosti za kvalitu (Quality Commitment).
 3. Finanční dohoda uzavřená mezi studentem a vysílající institucí, na základě které student obdrží stipendium, přílohou jsou Kvalifikační podmínky pro pracovní stáže.
 4. Erasmus Charta Studenta , obsahující základní práva a povinnosti studentů Erasmus.
 5. Certifikát potvrzující délku stáže a dosažené výsledky/hodnocení.
 6. Závěrečná zpráva studenta