Hudební fakulta JAMU - Zahraniční oddělení - Erasmus - informace o studijních pobytech

Erasmus - informace o studijních pobytech  

INFORMACE PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY


 1. Formuláře pro zahraniční školu

   

  Úspěšně jste prošli prvním kolem výběrového řízení a byli jste vybráni kolegiem děkana HF JAMU ke studiu na zahraniční škole, kde proběhne další kolo. K tomu je zapotřebí odeslat Váš životopis (v anglickém nebo německém jazyce), instrumentalisté zasílají nahrávku dokumentující jejich uměleckou úroveň. Dále je třeba připojit následující formuláře:

  • Student Application Form (žádost o studium)
  • Learning Agreement (studijní smlouva)
  • Transcript of Records (výpis studjiních výsledků)

  Tyto formuláře jsou nutné k tomu, aby Vaše studium proběhlo přesně podle pravidel programu Erasmus, tzn. aby Vám mohly být uznány předměty absolvované v zahraničí.
  Ve formuláři Transcript of Records uvedete předměty, známky a kredity z ročníků, které jste doposud absolvovali (bakaláři mohou místo tohoto formuláře použít kopii Dodatku k diplomu).
  Do formuláře Learning Agreement uveďte předměty, které chcete studovat na zahraniční škole. Pomůckou Vám mohou být informační brožury dané školy (k dispozici na zahraničním oddělení), případně informace z webových stránek (viz přehled zahraničních škol). Vycházejte přitom ze studijních plánů Vašeho oboru pro daný ročník studia. Známky a kredity, které si následně přivezete ze studijní stáže, Vám budou uznány a započítány do studia.

   

 2. Potvrzení o přijetí

  Vaši přihlášku Student Application Form a formulář Learning Agreement obdržíte potvrzené ze zahraniční školy po uzávěrce na dané škole. V přiloženém dopise je nutné požádat, aby Vám byly zaslány zpět co nejdříve (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy je vyžaduje jako jeden z dokladů o studiu v zahraničí).
  Poté je nutno začít s vyřizováním dalších formalit nezbytných pro výjezd studenta.
  Jakmile obdržíte potvrzený Learning Agreement, předložte jej na studijním oddělení a dohodněte se na uznání tohoto studia, případně na tom, které předměty budete muset absolvovat po návratu na domácí univerzitu.
  Po Vašem návratu předložíte Transcript of Records, potvrzený zahraniční školou.

   

 3. Finanční smlouva

  Na základě finanční smlouvy Vám bude poskytnut grant ze studijního programu Erasmus. Jeho výše v akademickém roce 2008/2009 činí průměrně 367 EUR na měsíc. JAMU přispívala částkou 50 EUR (pro Velkou Británii 100 EUR) na měsíc. Průměrný studentský grant na zahraniční stáž činil tedy pro akademický rok 2008/2009 417 EUR. Výše stipendia pro rok 2009/2010 ještě není známa, podrobnější informace k financování očekáváme od Národní agentury a MŠMT v nejbližší době. V podmínkách programu je zdůrazněno, že grant není určen na pokrytí všech nákladů spojených se studiem v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek a od studenta se očekává finanční spoluúčast . Škola může studentovi přidělit vyšší finanční částku ze sociálních či zdravotních důvodů (zdravotně handicapovaní studenti mohou žádat o další grant Národní agenturu prostřednictvím institucionálního koordinátora na rektorátu JAMU - M. Káňové). Aby Vám byly peníze vyplaceny, musíte před odjezdem podepsat Financial Agreement (finanční smlouvu) u koordinátora Erasmus na rektorátě JAMU.

  Tato smlouva s Vámi bude podepsána po předložení následujících dokumentů:

  • potvrzení o přijetí zahraniční univerzitou
  • studijní smlouva "Learning agreement"
  • kopie smlouvy o vedení vašeho běžného účtu, na který Vám budou finanční prostředky převedeny

  Na základě smlouvy se dohodnete na způsobu převedení financí (např. formou cestovních šeků, převedením na účet atd.).
  Může se stát, že peníze z Evropské unie nebo MŠMT do Vašeho odjezdu na účet školy nedorazí. Platba Vám bude provedena až po převodu finanční částky stipendia z EU nebo MŠMT na účet JAMU (uvedeno v bodě 5 finanční dohody). V tom případě si po příjezdu do zahraničí zřídíte bankovní konto, jehož číslo, název banky a její přesnou adresu rektorátu obratem oznámíte a peníze Vám škola zašle ihned, jakmile je obdrží na svůj účet. Děkujeme předem všem studentům, kteří ihned po obdržení financí na účet potvrdí rektorátnímu koordinátorovi JAMU tento příjem.
  Podrobnosti k finančnímu vyrovnání:

  Informace k trvání studijního pobytu a finačních nárocích (výňatek ze smlouvy s Národní agenturou NA , VS-02-05 2002/2003):
  Pokud není dodrženo trvání pobytu v délce celých měsíců, je grant na poslední měsíc přidělován dle počtu dnů posledního pobytového měsíce strávených v zahraničí:

  • 1-7 dnů nulová finanční podpora
  • 8-20 dnů 1/2 finanční podpory na měsíc
  • 21-30 dnů celá finanční podpora na měsíc

   

 4. Jazykové kurzy

  Erasmus intenzívní jazykové kurzy (Erasmus Intensive Language Courses = EILC).
  Obvykle v létě před začátkem akademického roku jsou studentům vybraným ke studiu na zahraniční vysoké škole pod programem Erasmus nabízeny jazykové kurzy méně používaných jazyků, např. vlámštiny, dánštiny, finštiny, řečtiny, italštiny, holandštiny, portugalštiny, švédštiny.
  Přihlásit se mohou studenti prezenční formy studia na vysoké škole (nikoliv pouze student české národnosti), který byl v daném akademickém roce vybrán ke studiu v některé ze zemí, kde se mluví výše uvedenými jazyky. Jeho studium v zahraničí musí být organizováno v programu Erasmus. Přednost v zařazení do kurzu mají ti, co vyjíždějí na delší dobu než 6 měsíců.
  Úroveň: začátečníci a středně pokročilí
  Délka kurzu: 3 až 8 týdnů, min. 15 vyučovacích hodin/týden
  Součástí jsou i kulturní a společenské akce.
  Studenti neplatí kurzovné. Hradí si dopravu, ubytování a stravu.
  Národní agentura programu Erasmus poskytne přibližně 30 studentům finanční příspěvek na pobyt na těchto kurzech. Předpokládaná výše je 450 EUR na studenta na měsíc. Na pokrytí nákladů tento příspěvek většinou nestačí.
  Zájemci o EILC kurzy najdou informace o nabízených kurzech na internetové stránce Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (www.naep.cz ).
  Termín přihlášek: obvykle do 31.5. (pro tento rok zatím nejsou podrobnější informace o kurzech zveřejněny)
  Formulář přihlášky (pouze v AJ - Student Application Form) ke stažení na výše uvedené adrese, nebo k dostání u Erasmus koordinátora na VŠ, případně v NA. Student předá vyplněnou přihlášku svému Erasmus koordinátorovi (2x originál), ten jí zašle instituci, která kurz pořádá. Studenty, kteří se budou moci kurzu zúčastnit, vybere přímo instituce, která kurz pořádá.
  Studenti budou o výběrovém řízení o přijetí/nepřijetí na kurz vyrozuměni obvykle nejpozději do 20.6.2007. Studenty, kterým bude pro účast na EILC kurzu přidělen grant, vybere NA. Toto vyrozumění studenti obdrží na konci června.
  Další informace obdržíte od institucionálních koordinátorů.

   

 5. Pobytové vízum

  O pobytové vízum žádáte velvyslanectví dané země na základě žádosti. Tu je třeba doplnit přílohami, které se liší podle jednotlivých cílových zemí.
  Obvyklými přílohami k žádosti o vízum je:

  • originál potvrzení o přijetí zahraniční univerzitou
  • potvrzeni pro velvyslanectví, které Vám vystaví fakultní koordinátor
  • potvrzení o finančním zajištění pobytu
  • potvrzení o zdravotním pojištění
  • cestovní pas

  Doporučujeme Vám telefonicky si zjistit seznam aktuálních náležitostí pro udělení víza na příslušném velvyslanectví (viz velvyslanectví).

  Po vstupu ČR do EU 1. května 2004 čeští občané vízum ke vstupu do ostatních členských zemí nepotřebují, ve většině zemí je však zapotřebí přihlásit se po příjezdu k pobytu na místním úřadě/policii - aktuální informace jsou k dispozici přímo na velvyslanectvích jednotlivých zemí.

   

 6. Ubytování

  Uvedete-li v dopise pro zahraniční školu, že máte zájem o ubytování, bude Vám zaslán ubytovací formulář, případně kontakt na agentury, které ubytování zprostředkují. Některé školy požadují zaslání žádosti o ubytování už společně s ostatními dokumenty (např. Výmar).

   

 7. Zdravotní pojištění a doprava

  V zemích EU mají občané ČR nárok na zdravotní péči na účet své české zdravotní pojišťovny, a to za stejných podmínek jako místní pojištění občané. V praxi to znamená že čeští občané musí zaplatit stejnou spoluúčast jako místní pojištěnci, čerpat zdravotní péči musí navíc ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů. Pro uplatnění nároku je vždy nutné prokázat se formulářem vystaveným českou zdravotní pojišťovnou před vycestováním (formulář E128). Nárok na zdravotní péči nekryje náklady na přepravu zpět do ČR. Proto doporučujeme se na dobu studia připojistit (cestovní pojištění, léčebné výlohy v zahraničí).
  Na http://www.cmu.cz/, lze najít informace o nových smlouvách mezi pojišťovnami jednotlivých zemí.
  Doporučujeme zakoupení karty ISIC, se kterou je spojeno mnoho výhod týkajících se dopravy i zdravotního pojištění.

   

 8. Zápis a studium na přijímající instituci

  Zahraniční partner Vám napíše kdy a kde se máte hlásit na zahraniční škole. Při příjezdu domů odevzdáte další Transcript of Records (povezete s sebou nevyplněný formulář z JAMU), který je potřebný k uznání studia a vyžaduje jej také Národní agentura Erasmus jako jeden z dokladů o studiu v zahraničí. Během Vašeho studia bude vhodné zůstat v kontaktu se svým fakultním i rektorátním koordinátorem a občas se ozvat přes e-mail, jak se Vám daří a zda Váš pobyt probíhá v pořádku.

   

 9. Prodloužení studia

  V zásadě je možné po schválení zahraniční školou a kolegiem děkana příslušné fakulty. Dále závisí na finančních možnostech, tj. je možno vyčerpat finance na neuskutečněný výjezd některého studenta, který je zakotven ve smlouvě s partnerskou školou a byl schválen Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky na mobility je nutné plánovat, předložte prosím písemný souhlas zahraniční školy a kolegia děkana institucionálnímu koordinátorovi JAMU v termínu do 15.11. na plánovanou mobilitu od ledna-června následujícího roku.
  Upozornění: Nelze prodloužit studium z letního semestru do zimního a tak fakticky absolvovat rok studia ve dvou různých akademických ročnících.

   

 10. Návrat na vysílající instituci

  Po návratu po Vás bude fakultní koordinátor požadovat potvrzený Transcript of Records, Confirmation of Study Period a vyplněnou Závěrečnou zprávu ze studijního pobytu.
  Studijní oddělení Vaší fakulty bude řešit uznání Vašeho studijního pobytu, k čemuž je nutný vyplněný formulář Transcript of Records. Tento dokument odevzdají i studenti posledních ročníků, kterým se sice neřeší uznání studia, ale je nezbytným dokladem o studiu v zahraničí v rámci programu Erasmus.
  Dále je nutno po návratu odevzdat potvrzení o délce studia v zahraničí, které si student vyžádá u koordinátora programu Erasmus na zahraniční škole. Toto potvrzení je možné na formuláři Confirmation of Erasmus study period, pokud zahraniční škola nevydá vlastní potvrzení na tiskopise s hlavičkou školy.
  Závěrečnou zprávu ze studijního pobytu, která slouží pro hodnocení průběhu studentských stáží Evropskou komisí, jsou studenti povinni zaslat do 30 dnů po návratu elektronicky na adresu: kanovajamucz
  Budeme velmi rádi, když navštívíte zahraniční referát na rektorátu JAMU a krátce nám sdělíte své zkušenosti, ze kterých budou moci těžit Vaši nástupci v příštích letech. Vaše zkušenost a podněty uveřejníme na stránku Rady a tipy studentů. Zhodnocení pobytu je jednou z pomůcek pro další studenty, proto se prosím snažte i Vy o doplnění informací, které na těchto stránkách dosud chybí, nebo jsou již zastaralé. Děkujeme za spolupráci.


SPOJENÍ NA ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ HF JAMU A REKTORÁTU

Zahraniční oddělení rektorátu JAMU   Zahraniční oddělení HF JAMU
Marie Káňová   MgA. Petra Koňárková    
Beethovenova 2, 662 15 Brno   Komenského nám. 6, 662 15 Brno
Tel.: (+420) 542 591 126   Tel.: (+420) 542 591 607
Fax: (+420) 542 591 141   Fax: (+420) 542 591 633
e-mail: kanovajamucz   e-mail:konarkovajamucz

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
Tel.: +420 234 621 100
Fax: +420 234 621 144
E-mail: infonaepcz
www.naep.cz

Se svými dotazy k podprogramu Erasmus se prosím obracejte na tyto koordinátory. Pokud máte nějaký problém, obraťte se na koordinátora Vaší fakulty a podejte oficiální stížnost na zahraniční oddělení rektorátu JAMU. Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na Národní agenturu pro evropské vzdělávací programy.