Hudební fakulta JAMU - Zahraniční oddělení - Erasmus - obecné informace

Erasmus - obecné informace  

Program ERASMUS je v rámci Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme -LLP) zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Jeho cílem je posílit spolupráci vysokých škol evropského regionu při realizaci vzdělávací politiky v jednotlivých zemích, postupně sbližovat vzdělávací systémy a odstraňovat bariéry mezi národy a zeměmi. Hlavní náplní programu

Erasmus jsou mobility studentů a učitelů, projekty zabývající se vývojem učebních osnov, tematické sítě a zavádění Evropského kreditního systému.

Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Do programu se mohou zapojit:

  • vysokoškolské instituce
  • zprostředkovatelské organizace (konsorcia).

 

Vysokoškolské instituce mohou realizovat všechny typy aktivit programu Erasmus, zprostředkovatelské organizace mohou pouze zajišťovat pracovní stáže studentů.

Vysokoškolská instituce, která se chce zapojit do programu Erasmus, musí mít přidělenou Erasmus University Charter (EUC), chce-li realizovat také pracovní stáže studentů, musí mít přidělený Extended Erasmus University Charter.

Na každé české veřejné (i na některých soukromých) vysoké škole působí institucionální koordinátor programu Erasmus. Je to většinou pracovník rektorátu VŠ - oddělení zahraničních vztahů. Je odpovědný za přípravu a vypracování Erasmus University Charter (EUC), bilaterálních smluv, za předávání výsledků schvalování institucionálních smluv fakultám, někde i za následný finanční management. Na větších univerzitách byli ještě jmenováni fakultní/oboroví koordinátoři, kteří se starají o předávání informací studentům.

Vysílání studentů se děje na základě bilaterální smlouvy mezi dvěma stranami (česká VŠ - rektorát, fakulta, katedra - a obdobné pracoviště na zahraniční instituci). Bilaterální smlouva může být uzavřena např. pouze pro studenty jednoho oboru, pouze pro doktorandy apod. Seznam bilaterálních smluv sestavuje zpravidla zahraniční odd. rektorátu.

Stipendium
Studentovi přiděluje stipendium jeho domácí VŠ/VOŠ. Výše stipendia se liší v závislosti na zemi pobytu, vyplácí se ve formě paušální částky na měsíc pobytu v zahraničí a je stejná pro všechny vyjíždějící studenty českých VŠ/VOŠ. Studenti s těžkým handicapem, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvláštní náklady, mají možnost požádat NAEP o speciální grant.

Orientační výše měsíčního stipendia (v EUR)


  levné země průměrně drahé země drahé země
Studijní pobyt 200–340 360–430 450–520
Pracovní stáž 320–530 570–680 700–820

Intenzivní jazykový kurz odpovídá stipendiu na studijní pobyt nebo pracovní stáž

Kontakty

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
www.naep.cz

Program Erasmus
Dům zahraničních služeb MŠMT
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
tel. : 234 621 100
fax : 234 621 144
e-mail: infonaepcz

Kontaktní osoby

Bc. Tomáš Bort e-mail: tomas.bortnaepcz tel.: +420 221 850 613 Erasmus - IT asistent
Mgr. Andrea Klapuchová e-mail: andrea.klapuchovanaepcz tel.: +420 221 850 606 Erasmus - MOBILITY    
Petra Emílie Krňanská e-mail: petra.krnanskanaepcz tel.: +420 221 850 604 Erasmus - MOBILITY, kontaktní osoba pro studenty    
Ing. Dana Petrova e-mail: dana.petrovanaepcz tel.: +420 221 850 601 Erasmus - vedoucí programu, MOBILITY    
Ing. Olga Salingerová e-mail: olga.salingerovanaepcz tel.: +420 221 850 605 Erasmus - Jazykové kurzy EILC, Intenzivní programy  
PaedDr. Rudolf Šindelář e-mail: rudolf.sindelarnaepcz tel.: +420 221 850 600 vedoucí projektu Bologna Experts