Hudební fakulta JAMU - Zahraniční oddělení - Erasmus - intenzívní jazykové kurzy (EILC)

Erasmus - intenzívní jazykové kurzy (EILC)  

Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků Evropské unie (kromě angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny).

Vyučované jazyky:

vlámština, bulharština, dánština, estonština, finština, islandština, italština, řečtina, litevština, lotyština, maďarština, maltština, holandština, norština, polština, portugalština, rumunština, slovenština, slovinština, švédština, turečtina

Země, ve kterých jsou organizovány kurzy EILC:

Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Turecko

Podmínky pro studenty

 • Na EILC kurz se může přihlásit každý student, který v příslušném akademickém roce vyjíždí na studijní pobyt či pracovní stáž v rámci programu Erasmus do některé z výše uvedených zemí.
 • Na EILC kurz by se neměl hlásit student, jehož studijní obor na domácí VŠ/VOŠ je jazyk země, která organizuje EILC kurz.
 • EILC kurz musí předcházet studijnímu pobytu či pracovní stáži.


Popis EILC kurzů

 • Intenzivní jazykové kurzy - výuka jazyka (gramatika, fonetika atd.) i kultury dané země (přednášky o kultuře, historii, literatuře, promítání filmů apod.).
 • V rámci EILC kurzu je pro studenty také organizován kulturní a sociální program - výlety, exkurze apod.
 • Minimální počet 60 hodin výuky za celý kurz a min. 15 hodin výuky za týden.
 • Výuka probíhá v malých skupinách (max. 15 studentů).
 • Kurzy trvají 2 až 6 týdnů (nejčastěji 3 nebo 4 týdny).
 • Kurzy se konají vždy před začátkem semestru, letní kurzy - červen až září, zimní kurzy - leden až únor.
 • Studenti neplatí žádné poplatky za výuku.

 

Finanční zajištění účasti na EILC kurzech

 • Student může obdržet stipendium od své domácí vysokoškolské instituce na základě finanční smlouvy uzavřené mezi studentem a vysílající školou.
 • Výše stipendia na měsíc se rovná výši stipendia stanovené pro studijní pobyt nebo pracovní stáž.
 • Stipendium slouží pouze k částečnému pokrytí nákladů. Studenti neplatí kurzovné. Hradí si pouze náklady na dopravu, ubytování a stravu.

 

Výše stipendií

 • Výše stipendií pro rok 2009/2010.

   

  Postup přihlášení na EILC kurz - 2009/10

  1. Výběr kurzu EILC prostřednictvím webových stránek Evropské komise http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilc/index_en.html, kde je zveřejněn odkaz na webové stránky jednotlivých Národních agentur http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1300_en.htm, kde se nacházejí seznamy pořadatelů EILC kurzů jednotlivých zemí s podrobnými informacemi o kurzech.
  2. Vyplnění přihlášky na EILC kurz v anglickém jazyce. Přihláška je ke stažení zde a je také dostupná na webových stránkách Evropské komise.
  3. Zaslání přihlášky v elektronické podobě (emailem) koordinátorovi programu Erasmus na vysoké/vyšší odborné škole - termín zaslání přihlášky stanoví vysoká/vyšší odborná škola, nejpozději však 1. 6. 2009 pro letní kurzy 2009 a 30. 10. 2009 pro zimní kurzy 2010.
  4. Koordinátor potvrdí přihlášku studenta a pošle v elektronické podobě (emailem) instituci, která jazykový kurz pořádá nebo příslušné Národní agentuře.

  Seznam všech důležitých termínů pro EILC kurzy 2009/10 naleznete v Kalendáři organizace EILC kurzů 2009/10.

   

  Přijetí na EILC kurz

  • Přijetí na kurz oznámí studentovi a současně koordinátorovi programu Erasmus na domácí vysoké/vyšší odborné škole přímo instituce pořádající EILC kurz, která e-mailem pošle vyrozumění, je-li je student na kurz přijatý, nepřijatý nebo je náhradníkem.
  • Podle pravidel programu Erasmus je pořadatel EILC kurzu povinen oznámit přijetí/nepřijetí nebo statut náhradníka nejpozději do 22. 6. 2009 pro letní kurzy 2009 a nejpozději do 20. 11. 2009 pro zimní kurzy 2010.

  Dokumenty
  1. Finanční smlouva uzavřená mezi studentem a vysílající institucí, na základě které student obdrží stipendium na kurz EILC.
  2. Potvrzení o absolvování EILC kurzu - certifikát (přesné datum konání kurzu EILC, jméno studenta, příp. počet ECTS kreditů).
  3. Závěrečná zpráva studenta - informace o samotném kurzu, výuce cizího jazyka, organizovaném programu, ubytování, dopravě, stipendiu, využití volného času, rady pro ostatní studenty. Zprávy slouží jako základní zdroj informací o kurzu EILC pro studenty, kteří se budou hlásit na EILC kurzy v následujícím roce.

   

 •