CZ | EN  
 
Hudební fakulta JAMU - Věda a výzkum

Věda a výzkum  

Prioritní směry specifikovaného výzkumu na HF JAMU

Specifický výzkum je koncipován vzhledem k šíři zkoumané problematiky jako mezifakultní a převážně i mezinárodní, a to v následujících oborech:

Výzkum historické interpretační praxe

 

Anotace projektu:

Historická interpretační praxe (historical performance practice) znamená badatelskou práci a její uplatnění v praxi, která zkoumá repertoár, hráčské techniky a instrumentáře doby v níž daná hudba vznikala a aplikaci těchto poznatků do praxe.

Jednotlivé subprojekty:

 


 1. Zpřístupnění nového repertoáru – práce v archívech
  Odborná garance: Prof. Miloš Štědroň (FF MU), prof. Jindra Bártová (HF JAMU),
  Mgr. Irena Veselá (Moravské zemské muzeum)
  studenti dle oborů
  Zapojení studentů HF JAMU:
  Studenti DSP a MSP
 2. Interpretace staré hudby na historických klávesových nástrojích (cembalo, kladívkový klavír, varhany)
  Odborná garance: Doc. Barbara Willi, Ph.D. (HFJAMU), Dr. Zdeněk Havlík (HF JAMU), Prof. Eric Hoeprich (Conservatoire National Supéerieur Paris),Prof. Jos van Immerseel, Prof Kamila Klugarová (HF JAMU)
  Zapojení studentů HF JAMU:
  MgA. Kateřina Chroboková (DSP) a studenti KKN
 3. Historické dechové nástroje a jejich repertoár
  Odborná garance: Doc. Jindřich Petráš (HF JAMU),
  Zapojení studentů HF JAMU:
  a studenti MSP KDN

 

Podpora kreativních aktivit dětí založených na improvizačních a kompozičních postupech

 

Subprojekt: Slyšet jinak (Different Hearing)

Anotace projektu:

Jedná se o propojení kompozičních, interpretačních hudebních i performačních (scénických, pohybových, vizuálních) aktivit s aktivitami pedagogickými při rozvoji kreativity dětí od ZŠ po gymnázia ve výuce HV event. i dalších předmětů. Realizace probíhá ve spolupráci s PF Olomoucké univerzity.

Odborná garance:

Prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. (JAMU), Doc. MgA. Vít Zouhar, Ph.D. (PF Olomouc), Prof. Seppo Grundler (Graz), MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D., MgA. Markéta Dvořáková, Ph.D., MgA. Edgar Mojdl, Ph.D., MgA. Jan Kavan, Ph.D.
Zapojení studentů HF JAMU:
MgA. Jana Bařinková, Bc. Lenka Žalčíková a další studenti magisterského studia KKD HF JAMU

Soudobá hudební kompozice a její interpretace

 

Subprojekt: Hudební kompozice v koexistenci s dalšími druhy umění

Anotace problému

Ve skladatelské práci se od šedesátých let se stále více objevují různé alternativy aplikace mimohudebních prvků v hudebním díle. Široké spektrum jde od skladeb začleňujících do interpretace díla jednoduché pódiové akce interpretů až k rozsáhlým multimediálním projektům propojujícím a komplexně pracujícím s více druhy umění.

Personální zabezpečení

Vzhledem k víceoborové povaze zkoumaného předmětu budou na projektu participovat pedagogové HF JAMU, DIFA a FAVU. Členy realizačního týmu jsou:

 • Prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. – HF JAMU
 • PhDr. Jozef Cseres – FF UK Bratislava, AU Banská Bystrica, FAVU
 • Mgr. Richard Fajnor, FAVU, MgA. Markéta Dvořáková, Ph.D., MgA. Edgar Mojdl, Ph.D., MgA. Jan Kavan, Ph.D.
  Zapojení studentů HF JAMU:
 • Jana Bařinková, Bc. Lenka Žalčíková a další studenti magisterského studia KKD HF JAMU

   

   

  Janáčkovo dílo a otázky jeho interpretace

   

  Anotace projektu

  Intenzivní zkoumání díla L. Janáčka přináší stále nové pohledy jak v širokém kontextu na dílo samé, tak i na problematiku jeho interpretace.
  Projekt by navázal na dosavadní kritické edice jeho díla, vznikal by spoluprací JAMU, FF MU a Editio Janáček.

  Odborná garance projektu

  Prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. – FF MU
  Prof. PhDr. Leoš Faltus – HF JAMU
  PhDr. Jiří Zahrádka, Muzeum L. Janáčka Brno
  Studenti DSP a MSP

  Subprojekt Edice nápěvků

  Projekt se řídí jednoduchými edičními zásadami, navazujícími na dosavadní zkušenosti s aplikací Burghauserových-Šolcových zásad.

  Fáze projektu :

   

 • digitalizace celého souboru
 • vytřídění nápěvků určených k publikování a interpretaci (fázi třídění nelze zatím zodpovědně plánovat – během interpretace digitalizovaného materiálu, který bude dostupný na CD romu dojde k úpravě edičních zásad).

   

  Projekty v rámci Grantové agentury ČR

  Projekty realizované do roku 2008:

   

  Hudebně-teoretické dílo Leoše Janáčka – souborné kritické vydání


  Odpovědný řešitel projektu:Prof. PhDr. Leoš Faltus

   

  Odpovědný spoluřešitel: PhDr. Eva Drlíková, Editio Janáček

  Anotace:

  Příprava a vydání kompletního hudebně-teoretického díla L.Janáčka. Podstatou je kritika textů již dříve vydaných, a to formou poznámek a jazykově i věcně vysvětlujících doplňků při zachování autentického Janáčkova textu a dále kompletování relevantními texty dosud nevydanými, archivovanými v Zemském muzeu – Janáčkův archiv. To vše podle zásad souborného kritického vydání díla L. Janáčka. Vlastní vydání bude realizováno ke konci druhého roku grantu a to péčí nakladatelství Editio Janáček.

   

  Nápěvky mluvy – kritické vydání


  Odpovědný řešitel projektu: Mgr. Monika Holá, Ph.D.

   

  Odpovědný spoluřešitel: PhDr. Eva Drlíková, Editio Janáček

  Anotace:

  Tento soubor si klade za cíl zachytit a digitálně zpřístupnit všechny v písemné podobě dochované Janáčkovy nápěvky mluvy (1876-1928). Formou zpracování nabídne badatelům možnost vlastního výběru při studiu : nápěvky budou ukládány do uživatelských prostředí databáze v podobě autografního zápisu, notografického přepisu, intervalové a textové analýzy a kompletní dokumentace. Finálním výsledkem této editace bude DVD, jehož součástí budou české, anglické, německé a francouzské manuály, úvodní studie a rejstříky. Jedná se o první komplexní zachycení této výrazné Janáčkovy aktivity, podrobnější a především fundovanější pojednání tohoto fenoménu, který česká muzikologie kulturní veřejnosti doposud dluží.

  Aktuální projekt:
  (od roku 2009)

  Výzkum post-indeterministických kompozičních metod: komponování hudebních animačních programech a v hudební výchově

   

  Společný projekt PF UPOL a HF JAMU

  Jedná se o propojení kompozičních, interpretačních hudebních i performačních (scénických, pohybových, vizuálních) aktivit s aktivitami pedagogickými při rozvoji kreativity dětí od ZŠ po gymnázia ve výuce HV event. i dalších předmětů. Záměrem projektu je zkoumání post-indeterministických kompozičních a improvizačních metod a postupů jak z hlediska vytváření hudebních kompozic a zvukových objektů, tak z hlediska jejich využití v hudebních animačních programech při zprostředkování hudebních děl a komponování v hudební výchově (classroom composing). Projekt zkoumá vybrané metody, postupy a způsoby jejich využití, a to z hlediska hudebně historického, analytického, estetického a pedagogického. Získané poznatky budou průběžně ověřovány ve školních třídách a kurzech komponování v hudební výchově. Přispějí k rozšíření aktivit v hudební výchově v České republice a budou využity v rámcových vzdělávacích programech. Projekt vyústí do připravované knižní publikace.

  Odborná garance:

  Prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D (HF JAMU), Doc. MgA. Vít Zouhar, Ph.D (PF UP Olomouc), MgA. Markéta Dvořáková, Ph.D (HF JAMU), Mgr. Miroslav Synek (PF UP Olomouc), a další

 •