Hudební fakulta JAMU - Studium - obory - Hudební manažerství

Hudební manažerství  

Katedra hudební produkce (KHP) 

Podmínky k talentové zkoušce

Talentová část zkoušky (60%):

Součástí talentové zkoušky je jednak individuální ústní pohovor s prezentací koncepce vlastního projektu (viz "Náležitosti přihlášky" bod č. 1) a jednak řešení modelové situace ve skupině (zjednodušená podoba tzv. assessment centra). V rámci talentové zkoušky jde o rozpoznávání talentu, schopností a dovedností (včetně dovednosti komunikace v anglickém jazyce), které jsou klíčové pro úspěšné studium oboru hudebního manažerství.

Vědomostní a jazykový test (40%):

Vědomostní test (20%) Vědomostní test bude zaměřen na obecný rozhled, znalosti aktuálního kulturního dění a problematiku české hudební scény. Prověřeny budou základní znalosti z oblasti dějin hudby a hudební teorie, organizační a ekonomické souvislosti hudebního odvětví. Pozornost bude zaměřena zejména na oblast klasické hudby a jazzu s přihlédnutím k ostatním hudebním žánrům.

Jazykový test (20%) Uchazeč absolvuje test z anglického jazyka. Úroveň náročnosti testu přibližně odpovídá stupni B1 SERR.

Náležitosti přihlášky:

1. Písemně vypracovaná koncepce vlastního hudebního nebo hudebně-dramatického projektu s důrazem na jeho obsahovou, organizační a ideovou stránku. Rozsah maximálně 3 strany formátu A4. Uchazeč o studium ji zašle na studijní oddělení HF JAMU a zároveň elektronicky na e-mail khpjamucz nejpozději do 13. ledna 2019. Prezentace projektu proběhne během talentové části zkoušky (viz výše).

2. Charakteristika studijní motivace (motivační dopis), maximálně v rozsahu jedné stránky formátu A4. Uchazeč o studium jej zašle na studijní oddělení HF JAMU písemně a zároveň elektronicky na e-mail khpjamucz nejpozději do 13. ledna 2019.

3. Strukturovaný životopis s aktuální fotografií (která bude součástí CV, tj. nebude přiložena samostatně). Uchazeč o studium zašle na studijní oddělení HF JAMU písemně a zároveň elektronicky na e-mail khpjamucz nejpozději do 30. listopadu 2018

Poznámka: Konzultační a poradenské hodiny pro zájemce o studium hudebního manažerství proběhnou ve dnech 5 . 11. 2018 od 12.45 h do 15.45 h a 7. 1. 2019 od 12.45 h do 14.45 h (tento termín je určený především pro individuální konzultace jednotlivých Projektů). 

Požadavky znalostí angličtiny na přijímací řízení na obor hudební manažerství

ANGLIČTINA
Přibližně úroveň B1 Společného evropského referenčního rámce

I. gramatické jevy

 • Přítomný čas prostý a průběhový
 • Minulý čas prostý a průběhový
 • Budoucí čas prostý a průběhový
 • Předpřítomný čas prostý
 • Předpřítomný čas průběhový
 • Rozkazovací způsob
 • Způsobová slovesa a opisy
 • Způsobová slovesa - jejich další významy
 • Způsobová slovesa s minulým infinitivem
 • Podmiňovací způsob
 • Množné číslo ( zvláště rozdíly mezi angličtinou a češtinou)
 • Stupňování přídavných jmen
 • Stupňování příslovcí
 • Zápor ve větě
 • Vazba going to
 • Trpný rod
 • Podstatná jména počitatelná a nepočitatelná
 • Věty časové
 • Věty podmínkové
 • Věty přací
 • Slovesa vyjadřující změnu stavu
 • Vazba dát si něco udělat
 • Vazba used to
 • Vazby I would rather, I had better
 • Slovesa + gerundium 
 • Slovesa + infinitiv
 • Nepravidelná slovesa

Výše uvedené gramatické jevy (až na několik výjimek) jsou např. obsaženy v učebnici Angličtina pro samouky. Chybějící jevy (např. přací věty) jsou např. v materiálu English Grammar in Use - Raymond Murphy.

II. lexikální znalosti

Zjišťujeme prostřednictvím lexikálních úkolů v testu - např. doplňováním vhodných chybějících výrazů do anglického textu dle zvážení nebo podle uvedené nabídky. Texty mají hudební téma, ale doplňované výrazy mají spíše „obecný" význam a nejedná se o náročné výrazy z oblasti hudební terminologie.