Hudební fakulta JAMU - Seznam pedagogů - staff - doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D.

doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D.  

tel. 542 591 623

e-mail: horackovajamucz 

Vzdělání: 

 • 1979 –84 Filozofická fakulta MU (UJEP) v Brně, obor český jazyk – německý jazyk 
 • 2002 ukončeno doktorské studium na FF MU (disertační práce Libuše Moníková – německá spisovatelka s českým srdcem)
 • 2. 4. 2012 jmenována docentkou (AMU v Praze; habilitační práce Janáčkovy opery v překladech Maxe Broda. Brno, JAMU 2007, ISBN 978-80-86928-28-9). 

 

Praxe: 

 • 1984 – 90 výuka češtiny a němčiny na základní škole
 • 1986 – 88 seminář a přednášky o kultuře jazykového projevu (externě jako odbornáasistentka      na katedře ČJ Pedagogické fakulty MU)
 • od r. 1990 odborná asistentka na katedře cizích jazyků JAMU 
 • od r. 1993 lektorka mezinárodní Letní školy slovanských studií FF MU
 • 1997 – 98 výuka českého jazyka a literatury na univerzitě v Německu (Slavistisches Institut, Ruhr-Universität Bochum)
 • od. r. 1998 vedoucí KCJ HF JAMU, výuka němčiny a češtiny jako cizího jazyka

 

Publikační činnost:

 • Překlad povídky H. Bölla Der Lacher (Smáč) publikován v literární příloze Tvorby (39/1986)
 • Libuše Moníková, německá spisovatelka s českým srdcem. In: Host, 4/1999, s. 4 –5.
 • Dílo Libuše Moníkové na cestě z exilu domů. In: Host, 8/1999, s. 14-16.
 • Tóny skryté mezi slovy. In: Opus musicum, 2/2001 s. 73 –78.
 • České osudy v tříšti dějin. In: Lit. noviny, 14/2002, s. 8.
 • Ledová tříšť vzpomínek. In: Host  4/2002, s. VI-VII.
 • Z Čech až na konec světa (a zase zpět). In: Host, 2/2005, s. 14 – 16.
 • Tlučte a bude vám otevřeno. In: Opus musicum, 5/2005, s. 28-29.
 • Hořký tanec Libuše Moníkové. In: Host, 2/2006, s. 49-50.
 • Muzejní noc skončila. In: Opus musicum, 2-3 /2006, s. 73-76.
 • Jak se kreslí hudba. In: Opus musicum, 5/ 2006, s. 40-41.
 • Kdo tvoří hudbu? In: Opus musicum 2/2007, s.31.
 • Proměněné partitury. In: Opus musicum 1 /2009, s. 42 – 44. 
 • Vizuální hodnoty hudby aneb Hermovo ucho. In: Opus musicum 3/2009, s. 46 – 48. 
 • Poslední zpěv / Zjasněná noc. In: Host, 7/2009, s. 58 – 59.
 • Hudba a příroda v díle Miroslava Šnajdra. In: Opus musicum, 4 / 2009,s.52 – 53.
 • Mahler – Maler. In: Opus musicum, 3/2010, s. 90-93.
 • Janáčkovské hudební druhotvary. In: Opus musicum, 1/2011, s. 68-71.
 • Partitury – prostor pro fantazii. In: Opus musicum, 5/2011, s.69 – 70.
 • Mozart v Brně. Rozhovor s Kurtem Gebauerem. In: Opus musicum, 2/2012, s.100 -105.
 • Janáček neznámý. In: Host, 7/2012, s. 81.
 • V rytmu přírodních struktur. In: Opus musicum, 6/2013, s. 97 – 99.

Monografie:

 • Janáčkovy opery v překladech Maxe Broda. Brno, JAMU 2007, ISBN 978-80-86928-28-9. 
 • Bártová, Horáčková. Divadlo vytvořené hudbou. Brno, JAMU 2016, ISBN 978-80-7460-102-6.

Příspěvky v v mezinárodních sbornících a monografiích:

 • Tschechische Literatur in deutscher Sprache. In: Koschmal, Nekula, Rogal: Deutsche und Tschechen. München, Verlag C.H. Beck 2001, s. 290 - 301. Spolu se Z. Fišerem, ISBN 80-7185-370-4. 
 • Česká literatura v němčině. In: Koschmal, Nekula, Rogal: Češi a Němci. Praha, Paseka 2001, s. 213 –222. Spolu se Z. Fišerem,     ISBN 3 406 45954 4. 
 • Töne, hinter Worten versteckt. In: Hinter der Fassade. Broser – Pfeiferová (vyd.): Wien, Verlag für Literatur und Sprachwissenschaft 2005, s. 171 – 178, ISBN 3-7069-0259-1. 
 •  Max Brod jako překladatel vokálního díla Leoše Janáčka. In: Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. Brno, Masarykova univerzita 2007, ISBN 978-80-210-4324-4. 
 •  Leoš Janáček und sein Übersetzer. In:  Bohemicum Dresdense: Beiträge zur Didaktik, Sprachentwicklung und Übersetzung des Tschechischen, Band 159. Kusse, Holger (vyd.).  München, Sagner 2010, s. 113-120. ISBN 978-3-86688-099-3. 

Vydané učebnice:

 • Textauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät. Brno, JAMU 2003. ISBN 80-85429-78-0. 
 • Textauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät. Brno, JAMU 2006, přepracované vydání, ISBN 80-86928-14-4.    
 • Textauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät. Brno, JAMU 2011, přepracované vydání, ISBN 978-80-86928-90-6.

Účast na mezinárodních konferencích: 

 • 2004 Mezinárodní konference o L. Moníkové, České Budějovice - Referát o hudebních motivech v díle německé spisovatelky českého původu 
 • 2006 Mezinárodní konference Dny germanistů, Brno, Ped. fak. MU - Referát o Brodových  překladech oper Leoše Janáčka 
 • 2008 43rd International Musicological Colloquium Leoš Janáček, FF MU Brno - Referát: Max Brod jako překladatel Janáčkových oper 
 • 2008 Česko-německé hudební vztahy v minulosti a současnosti; 1. webová konfrence s mezinárodní účastí, PedF UJEP Ústí nad Labem - Referát: Brodovy překlady operních děl Leoše Janáčka – rozpory a otazníky
 • 2008 3. Bohemicum Dresdense, Übersetzung als Kulturtransfer, Technische Universität Dresden, Tschechisches Zentrum - Referát: Auf den Spuren der Entstehung der Brodschen Übersetzungen von Leoš Janáčeks Opern; Janáčkova hudba v německy mluvících zemích
 • 2016 Janáčkiana, Ostravská univerzita - Referát: Max Brod – upravovatel Leoše Janáčka

 Další profesní aktivity:

 • 1983 – 1993 členka Sdružení mladých překladatelů.
 • 1983 ocenění překladu Rilkovy Písně o lásce a smrti čestným uznáním Českého literárního fondu a Sdružením českých překladatelů.
 • letní semestr 1999, 2000 – jednotlivé přednášky na Ruhr-Universität Bochum
 • překladatelská spolupráce s různými institucemi (Státní filharmonie Brno, Česká televize Brno, Dům umění města Brna aj.)
 • interaktivní cvičení německé gramatiky a hudební terminologie moodle.jamu.cz
 • 2003-2004 členka Akademického senátu JAMU (tajemnice) 
 • 2001 – 2004 předsedkyně Ediční komise HF JAMU, od r. 2004 členka
 • od r. 2004 do roku 2012 předsedkyně AS JAMU
 • od r. 2004 do roku 2012 členka pléna RVŠ; členka komise předsedů akademických senátů
 • od r. 2011 členka ediční rady časopisu Opus musicum
 • od r. 2016 místopředsedkyně AS JAMU 

Ohlasy na publikační činnost: 

 • Konference o Libuši Moníkové; 4. 11. 2004, http:/monikova-tagung.pf
 • Recepce díla L. Moníkové; www.iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=15097
 • Janáčkovy opery v překladech Maxe Broda; Fišer Zbyněk, Host 6/2008, s. 70.
 • Janáčkovy opery v překladech Maxe Broda; Hala Petr, Opus musicum 1/2008, s. 44 – 45.
 • Janáčkovy opery v překladech Maxe Broda; Žáček Ivan, Hudební rozhledy 8/2008, s. 55.
 • Mezinárodní hudebněvědné kolokvium „Dílo Leoše Janáčka v kontextu evropské kultury“; Kalina, Petr. Ch., Opus musicum 5/2008, s. 34.
 • Hakoah se Slávií zase prohrála; Nekula Marek, Týden 3/2009, s. 66.
 • Janáčkovy opery v překladech Maxe Broda; Munzar Jiří, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 14/2009, 1-2, s.198, Masarykova univerzita 2009.
 • Fišer, Zbyněk: Překlad jako kreativní proces. Brno, Host 2009, s. 248-249. ISBN 978-80-7294-343-2.
 • Šrámková, Barbora: Max Brod und die tschechische Kultur. Wuppertal, Arco Verlag 2010, s. 377. ISBN 978-3-938375-27-3.
 • Wagnerova, Alena: Max Brod als Übersetzer der Libretti der Opern Leoš Janáčeks (str.251-264) In: Max Brod (1884-1968) - Die Erfindung des Prager Kreises  ed. Steffen Höhne, Anna-Dorothea Ludewig, Julius H.Schoeps, Böhlau Verlag 2016.