Hudební fakulta JAMU - Seznam pedagogů - INFORMACE O STUDIU CIZÍCH JAZYKŮ NA KATEDŘE CIZÍCH JAZYKŮ HF JAMU

INFORMACE O STUDIU CIZÍCH JAZYKŮ NA KATEDŘE CIZÍCH JAZYKŮ HF JAMU  

Katedra cizích jazyků na HF JAMU poskytuje výuku angličtiny, němčiny, italštiny, francouzštiny, podle potřeby i latiny. Součástí nabídky KCJ je i volitelný předmět Čeština pro odbornou praxi, který slouží ke zvýšení kompetencí v profesním užívání mateřského jazyka.

Cílem výuky cizích jazyků na HF JAMU je zvýšit schopnost absolventů fakulty využít jazykové znalosti a dovednosti v praxi. Při výuce cizích jazyků je proto kladen důraz na profesní zaměření studentů, součástí hodin cizích jazyků je kromě nácviku komunikačních dovedností i výuka hudební terminologie a rozbor odborných textů. Dosažení tohoto cíle je podporováno i řízenou nekontaktní výukou – studující mají od akademického roku 2011/2012 možnost využívat fakultní elektronickou cvičebnici gramatiky vytvořenou  na bázi  hudební terminologie: http://www.avk.jamu.cz/user/auth/ (starší verze - platná pro angličtinu) http://moodle.jamu.cz/ (nová verze - platná pro všechny jazyky). Přihlásit se do ní lze jako do webmailu JAMU (webmail.jamu.cz).

 Vzhledem ke specifickému charakteru uměleckých profesí jsou dostatečné jazykové kompetence absolventů HF JAMU nutností při účasti na zahraničních stážích, spolupráci na projektech se zahraničními účastníky, při hledání zaměstnání apod.

K orientaci ve  stanovení jednotlivých typů pokročilosti napomáhá evropský jednotný Společný rámcový referenční systém pro jazyky (dále SERR); viz např. http://www.portaljazyku.cz/texty/clanky/evropsky-referencni-ramec.html

Pro zařazení do jazyka typu A v základu oboru jsou stanoveny povinné vstupní úrovně odpovídající úrovním SERR (viz výše).

Studující oboru Hudební manažerství: vstupní úroveň B1 SERR, studující ostatních oborů    A 2 SERR (výjimka u oboru Zpěv pro studující, kteří neabsolvovali konzervatoř s povinnou výukou italštiny).

Bakalářský studijní program
Magisterský studijní program
Doktorský studijní program
Obecné podmínky
Konzultační hodiny


1. Bakalářský studijní program

Přijímací zkoušky z cizích jazyků

Konají se pouze u  studijního oboru Hudební  manažerství; požadovaná úroveň B1 SERR.

Studium – podmínky od akademického roku 2014//2015

Studující  hudební fakulty absolvují výuku jednoho povinného cizího jazyka (4 semestry) v základu oboru (jazyk typu A), každý zimní semestr je zakončen zápočtem a každý letní semestr zkouškou. Studující musejí počítat s povinnou vstupní úrovní A 2 SERR, nižší úroveň je povolena u oboru  Zpěv v případě studujících, kteří neabsolvovali konzervatoř s povinnou výukou italštiny.  Čtvrtý semestr je uzavřen závěrečnou zkouškou (úroveň B1+ SERR). Důraz se klade na zvládnutí hudební terminologie.

Pro obor Hudební manažerství je povinné studium dvou cizích jazyků v základu oboru (angličtina, němčina). Pro  cizí jazyk typu A (4 semestry, konečná úroveň B2+ SERR) musejí studující počítat se vstupní úrovní B1 SERR;  povinný je i cizí jazyk typu B (4 semestry, vstupní úroveň může být variabilní, konečná úroveň min. A2+ SERR), tento typ jazyka je však  možné studovat i ve vyšších pokročilostních stupních. Čtvrtý semestr oboru Hudební manažerství  je  v jazyce A uzavřen závěrečnou zkouškou skládající se z písemné a ústní části (úroveň B2+ SERR). Důraz se klade na zvládnutí hudební terminologie. Jazyk B je ukončen pouze závěrečným písemným testem.

Osobní specializace

Všichni studující mají navíc možnost  zvolit si nad rámec povinného studia cizích jazyků zpravidla pouze  1další cizí jazyk  z nabídky osobní specializace (typ jazyka C), ke správnému zařazení do skupin s odpovídající pokročilostí slouží  elektronická  registrace při zápisu. V rámci výuky cizího jazyka typu C mohou studující dosáhnout různých pokročilostí podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, a to na základě svých vstupních znalostí a zvolené délky studia. Zapisují si jej podle své pokročilosti jako „začátečníci, mírně poročilí, nebo pokročilí“ . Toto rozdělení je k dispozici v ISu.

2. Magisterský studijní program

Přijímací zkoušky z cizího jazyka: požadavky viz jednotlivé jazyky, obecně úroveň B1+ SERR, obor Hudební manažerství B2+ SERR. Podrobné informace jsou ve Směrnici pro uskutečnění přijímacího řízení na rok 2014/2015. Nutná je znalost hudební terminologie.
Podrobnosti PZ - němčina

Podrobnosti PZ - angličtina

Podrobnosti PZ - italština

Studium – podmínky od akademického  roku 2013/2014
Povinnou výuku 1 cizího jazyka mají  jen studující hudebního manažerství (vstupní úroveň B2+, výstupní úroveň B2+/C1 SERR).
Všichni studující si však  i v navazujícím magisterském studijním programu mohou volit zpravidla 1 cizí jazyk osobní specializace z nabídky pro bakalářský studijní program, vždy v pokročilosti navazující na předchozí absolvovanou výuku. Zapisují si jako u nového studia úroveň římská I, ve druhém roce studia římská II.

3. Doktorský studijní program

Přijímací zkoušky z cizího jazyka: požadavky viz jednotlivé jazyky; obecně: Interpretace a teorie interpretace, Kompozice a teorie kompozice úroveň B1+SERR; Hudební produkce  úroveň B2+/C1  SERR

Přijímací zkoušky mají podobu lexikálně-gramatického testu; podstatným předpokladem je výborná znalost hudební terminologie. (Příklady studijních materiálů: Hajn: An English-Czech Reader for Students of Music. JAMU, Brno 2012; Horáčková: Textauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät, Teil I. JAMU, Brno 2011; Jarešová: English Texts for students of music management of Music Faculty of JAMU, Brno 2009; Jarešová: English Texts for students of the Music Faculty. JAMU, Brno 2004.

Studium – podmínky od akademického roku 2013/2014

Součástí přijímacího řízení je zkouška z cizího jazyka (Interpretace a teorie interpretace, Kompozice a teorie kompozice úroveň B1+ SERR; Hudební produkce  úroveň B2+/C1 SERR) .
V průběhu doktorského studia skládají doktorandi zkoušku ze dvou cizích jazyků.
Náplň zkoušky odpovídá specifickým požadavkům kladeným na absolventy doktorského studia a její úroveň  je stanovena jednotně pro všechny jazyky. Zkoušku je zapotřebí vykonat do konce 2. ročníku studia.

Doktorské zkoušky z cizích jazyků v rámci studia DSP – obecné podmínky:

Typ A (hlavní jazyk): Interpretace a teorie interpretace, Kompozice a teorie kompozice úroveň B2  SERR, Hudební produkce B2+/C1 SERR. Zkouška má především prokázat schopnost doktoranda/doktorandky pracovat s cizojazyčnou vědeckou literaturou a komunikovat na odborná témata.

 1. Domácí příprava: pročíst 50 stran odborného textu (tj. vědecká studie, vybraná část monografie atd.) nejlépe vycházejícího z tématu disertační práce. Před zkouškou je text nutné předat v kopii zkoušející/mu v dostatečném časovém předstihu, aby se i zkoušející stačil/a s textem seznámit.
 2. Rozhovor na základě tohoto textu, překlad a rozbor vybraného úryvku z textu.
 3. U ústní zkoušky bude dále zadán odborný kratší text, doktorand napíše krátké résumé, popř. zodpoví písemně otázky k textu.
 4. Předpokladem zvládnutí zkoušky je výborná znalost hudební terminologie, ověřuje se pohovorem.

Typ B: Úroveň A2+ SERR

 1. Domácí příprava: příprava pohovoru o zpracovávané disertační práci
  a o profesním zaměření.
 2. Kratší gramaticko-lexikální test úrovně A2+ SERR; nebo překlad jednoduššího profesně zaměřeného textu do cizího jazyka orientovaný na základní gramatiku, úroveň A2+ SERR.
 3. Ústní překlad jednoduššího odborného textu do češtiny.
 4. Znalost základní hudební terminologie ve stanoveném rozsahu (materiály katedry CJ)

Možnost  samostatné přípravy pomocí terminologicko-gramatických cvičení na:

http://www.avk.jamu.cz/user/auth/  (cvičebnice)

http://moodle.jamu.cz/

Bližší podmínky pro všechny typy zkoušek odpovídající specifikům jednotlivých cizích jazyků případně stanovují vyučující KCJ na svých osobních stránkách:

ANGLIČTINA

NĚMČINA

FRANCOUZŠTINA

ITALŠTINA

Doktorandi mohou navštěvovat běžné hodiny výuky cizích jazyků podle svých časových možností a podle své pokročilosti – vhodná je předběžná konzultace s vyučujícími.

Zkoušky z CJ musejí být vykonány nejpozději do konce 2. roku studia. Je zapotřebí absolvovat povinné konzultace u zkoušející/ho nejméně 3 měsíce před závěrečnou zkouškou.

OBECNÉ PODMÍNKY STUDIA CIZÍCH JAZYKŮ

ZIMNÍ SEMESTR

Pro získání zápočtu v zimním semestru je nutná minimálně 70% účast v hodinách a úspěšné zvládnutí zápočtového testu, případně splnění dalších zadaných úkolů v rozsahu, který stanoví vyučující (prezentace, referáty apod.). V případě zcela výjimečných uměleckých aktivit a povinností mohou být po dohodě se studijní proděkankou stanoveny jednotlivým studujícím  zvláštní podmínky pro náhradu neabsolvovaných hodin výuky – to platí i pro LS.

ZIMNÍ SEMESTR MÁ BÝT UZAVŘEN V PŘÍSLUŠNÉM ZKOUŠKOVÉM OBDOBÍ, V ODŮVODNĚNÝCH A ŘÁDNĚ OMLUVENÝCH PŘÍPADECH JE MOŽNO ŽÁDAT O VÝJIMKU U VEDOUCÍ KATEDRY.

LETNÍ SEMESTR

Pro uzavření letního semestru je nutné úspěšně absolvovat zkoušku, případně splnit zadané úkoly (referáty, prezentace apod.), i v letním semestru platí povinnost minimálně 70% docházky.

Pokud se studující bez řádné omluvy nedostaví ke stanovenému termínu zápočtu nebo zkoušky nebo jeho omluva není přijata, hodnotí se jako „nevyhověl/a“; o přijetí omluvy rozhoduje vedoucí pracoviště nebo děkan. (Podle čl. 11 Studijního a zkušebního řádu JAMU)

STUDIUM V ZAHRANIČÍ, NA JINÝCH VŠ:

Zápočet lze udělit na základě předložení potvrzení o absolvování jazykového kursu příslušné pokročilosti v zahraničí.
Pokud studující absolvuje v zahraničí zkoušku z cizího jazyka požadované úrovně, může mu být tato zkouška uznána, je-li hodnocení průkazně kompatibilní s hodnocením užívaným na HF JAMU (ECTS). Studující musí prokázat rovněž znalost hudební terminologie na požadované úrovni.

Totéž platí pro zápočty a zkoušky vykonané na jiných VŠ (viz také Zkušební a studijní řád JAMU).

LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA HUDEBNÍ TERMINOLOGII:

 Z publikací vyučujících KCJ na HF:

 • Batušek/Horová: Česko-německý a Německo-český slovník hudební terminologie. SPN, Praha 1988, 1989.
 • Hajn: An English-Czech Reader for Students of Music. JAMU, Brno 2012.
 • Horáčková: Textauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät, Teil I. JAMU, Brno 2011.
 • Jarešová: English Texts for students of music management of Music Faculty of JAMU,  Brno 2009.
 • Jarešová: English Texts for students of the Music Faculty. JAMU, Brno 2004.
 • Pavlovová/Horová: Anglicko-český a Česko-anglický slovník hudební terminologie. SPN, Praha 1986.
 • Vybíralová: Italsko-český slovník hudební terminologie. JAMU, Brno 2000.
 • Vybíralová: Cvičebnice italské gramatiky pro mírně a středně pokročilé. JAMU, Brno 2011.
 • Cvičení a testy na průběžně aktualizovaných stránkách: http://www.avk.jamu.czhttp://moodle.jamu.cz/

Další literaturu stanovují jednotliví vyučující.

Konzultační hodiny

konzultační hodiny Ivana Jarešová - během zkouškového období - léto 2017
 
KH    23. 5.  10. 30 – 11. 15   uč. 111
KH    24. 5.  11. 00 – 11. 45   uč. 111
KH    28. 5.  11.30 - 12. 30     uč. 111
KH    30.5.   10. 00 – 10.45    uč. 111

KH    31. 5.  11. 00 – 11. 45   uč. 111
 
KH     7. 6.  11. 00 – 11. 45   uč. 111
KH     8. 6.  10. 15 - 11. 15    uč. 111

KH   14. 6.  11. 00 – 11. 45   uč. 111
KH    15. 6.    8.00 -   8.  45   uč. 111

KH   20. 6. 10. 30 –  11. 15   uč. 111
KH   27. 6. 10. 30 –  11. 15   uč. 111
 
+ podle potřeby a domluvy


 

Konzultační hodiny Ivana Jarešová 

úterý:  11.50 - 12.35    uč. 111

středa: 11.50 - 12.35   uč. 208 

+ pro dlouhodobou nepřítomnost kolegy T. Hajna (oba semestry 2016/7)

nabízím také  

pondělí:  11.00 - 11. 45  uč. 111 (dle domluvy)

středa:   11.00 - 11. 45  uč. 111  (dle domluvy)

+ individuální KH podle domluvy