Hudební fakulta JAMU - Projekty HF JAMU - Projekty HF JAMU - rok 2016

Projekty HF JAMU - rok 2016  

I. Centralizované rozvojové projekty

1. Název projektu: Podpora excelence, tvůrčí konkurence a rozvoj mechanismů vzájemného srovnávání v oborech múzických umění (celoškolský projekt)

 • Doba realizace projektu: 2016
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU

2. Název projektu: Koordinace zavádění systému řízení kvality a zahájení procesu tvorby standardů pro oblast vzdělávání Umění (celoškolský projekt)

 • Doba realizace projektu: 2016
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU

3. Název projektu: Podpora spolupráce uměleckých VŠ v oblasti internacionalizace (celoškolský projekt)

 • Doba realizace projektu: 2016
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU

4. Název projektu: Příprava adaptace na potřeby kulturních a kreativních průmyslů (celoškolský projekt)

 • Doba realizace projektu: 2016
 • Garant HF JAMU: MgA. Ing. Lucie Šilerová, PhD.


II. Institucionální program

Název projektu: Schválené projekty v rámci Institucionálního plánu (celoškolský IP)

 • Doba realizace projektu: 2016
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU

II.I Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti (FRVUČ v rámci IP)

1. Název projektu: Inovace předmětu Orchestrální party a sóla - semináře sólistů evropských symfonických orchestrů

Tematický okruh: A2c – Pobyty hostujících odborníků vedoucí k inovaci předmětu

 • Doba realizace projektu: 2016
 • Řešitel projektu: doc. J. Likin

2. Název projektu: Práce s tělem jako nástroj zlepšení fyzické a psychické kondice hudebníka

 • Tematický okruh: B – Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávání a umělecké činnosti
 • Doba realizace projektu: 2016
 • Řešitel projektu: Veronika Faglicová
 • Spoluřešitelé: doc. J. Likin, Yelizaveta Sukhyna

3. Název projektu: Semináře jazzové interpretace

 • Tematický okruh: A2c – Pobyty hostujících odborníků vedoucí k inovaci předmětu
 • Doba realizace projektu: 2016
 • Řešitel projektu: MgA. Vilém Spílka, vedoucí katedry jazzové interpretace

4. Název projektu: Nové a perspektivní směry řešení výuky předmětu Hra na flétnu a Pikola, pod vedením respektovaného a mezinárodně ověřeného pedagoga a sólisty.

 • Tematický okruh: A2c – Pobyty hostujících odborníků vedoucí k inovaci předmětu
 • Doba realizace projektu: 2016
 • Řešitel projektu: Prof. V. Kunt
 • Spoluřešitelé: doc. F. Kantor

5. Název projektu: Nové směry výuky předmětů Hra na nástroj - klarinet, Orchestrální party a sóla a Komorní hra – inovace pod vedením špičkového světového pedagoga

 • Tematický okruh: A2c – Pobyty hostujících odborníků vedoucí k inovaci předmětu
 • Doba realizace projektu: 2016
 • Řešitel projektu: doc. M. Polák
 • Spoluřešitelé: doc. V. Spilka

6. Název projektu: Inovace předmětu H75020 formou krátkodobého pobytu zahraničního pedagoga

 • Tematický okruh: A – Podpora pedagogické práce akademických pracovníků cestou profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů
 • Doba realizace projektu: 2016
 • Řešitel projektu: MgA. L. Šilerová, PhD.
 • Spoluřešitelé: M. Žilecká

7. Název projektu: Mezioborová spolupráce KBN a KJI

 • Tematický okruh: A2c – Pobyty hostujících odborníků vedoucí k inovaci předmětu
 • Doba realizace projektu: 2016
 • Řešitel projektu: prof. MgA. Martin Opršál
 • Spoluřešitelé:  OA Kamil Slezák, MgA. Martin Kleibl

III. Fond vzdělávací politiky

 • Název projektu: Registr uměleckých výstupů (RUV)
 • (celoškolský projekt)
 • Doba realizace projektu: 2016
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Václav Kunt, akademický pracovník HF JAMU
 • Odkaz na RUV: http://www.iruv.cz/ 

IV. Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

 • (celoškolská podpora)
 • Doba realizace projektu: 2016
 • Garant HF JAMU: doc. Mgr. et MgA. Monika Holá, Ph.D., proděkanka HF JAMU
 • Odkaz na RIV: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=986


V. Specifický výzkum

1. Název projektu: Dobové operní produkce na Moravě 18. století – průzkum, realizace, multiplikace

 • Doba realizace: 1. 4. 2014 – 31. 3. 2016
 • Řešitel: Jan Čižmář, MA, student DSP na HF JAMU
 • Spoluřešitel: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.

2. Název projektu: Souborné vydání klavírního díla J. Ježka

 • Doba řešení: 1. 4. 2015 – 31. 3. 2017
 • Řešitel: MgA. Robert Koubek, student DSP HF JAMU
 • Spoluřešitel: prof. PhDr. Jindřiška Bártová

3. Název projektu: Kompozično – interpretačné platformy pre tvorbu a realizáciu elektroakustickej hudby: súčasné trendy, systémy a ich hudobná implikácia

 • Doba řešení: 1. 4. 2015 – 31. 3. 2017
 • Řešitel: Ing. Martin Ožvold, M.A., student DSP HF JAMU
 • Spoluřešitel: MgA. Jan Kavan, Ph.D.

4. Název projektu: Opomíjený český skladatel Jiří Čart a jeho tvorba pro flétnu – zpracování a prezentace děl

 • Doba řešení: 01. 03. 2015 – 30. 12. 2016
 • Řešitelka: Michaela Ambrosi, MMus – studentka DSP HF JAMU
 • Spoluřešitelka: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.

5. Název projektu: Výzkum v oblasti klávesové tvorby Giovanni Paisiella. Příprava edice generálbasového traktátu Regole per bene accompagnare a dvou cembalových koncertů.

 • Doba řešení: 1. 3. 2015 – 31. 12. 2017
 • Řešitel: MgA. Martin Hroch, student DSP HF JAMU
 • Spoluřešitelka: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.

6. Název projektu: Specifika soudobé klavírní interpretace

 • Doba řešení: 1. 4. 2016 – 1. 4. 2018
 • Řešitel projektu: MgA. Sára Medková, studentka DSP HF JAMU
 • Spoluřešitel: Doc. MgA. Jaroslav Šťastný, PhD

7. Název projektu: Vývoj speciálního softwaru a ovladače určeného k sonifikaci atomových dat a chemických procesů. Výzkum a rozvoj využití atomové spektrografie pro tvorbu komplexních zvukových spekter. Realizace dokumentační nahrávky.

 • Doba řešení projektu: 1. 4. 2016 - 1. 12. 2018
 • Řešitel projektu: MgA. Jiří Suchánek, student DSP HF JAMU
 • Spoluřešitel: doc. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.

8. Název projektu: Doktorandská vědecká konference na HF JAMU

 • Doba realizace: 21. 4. 2016
 • Garant: doc. Mgr. et MgA. Monika Holá, Ph.D., proděkanka HF JAMU


VI. Kurzy celoživotního vzdělávání

Název projektu: Mistrovské interpretační kurzy (MIK)

 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 3. – 13. 7. 2016
 • Garant: prof. MgA. Václav Kunt, ředitel MIK a akademický pracovník HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Radka Nesvadbová, koncertní oddělení HF JAMU; MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU
 • Odkaz: http://www.masterclass.jamu.cz

Název projektu: Univerzita třetího věku (U3V)

 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 2016
 • Garant: doc. MgA. Jana Goliášová, proděkanka HF JAMU
 • Odpovědná osoba: BcA. Pavla Hrubšová, projektové oddělení HF JAMU
 • Název projektu: Metodické centrum (MC)
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 2016
 • Garant: doc. MgA. Jan Jiraský, Ph.D., vedoucí Katedry klavírní interpretace na HF JAMU
 • Odpovědná osoba: prof. Alena Vlasáková, vedoucí MC; Mgr. Eva Broučková, sekretariát kateder HF JAMU
 • Odkaz: http://hf.jamu.cz/studium/metodcentrum.html


Název projektu: Studijní pobyty pro cizince

 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 2016
 • Garant: doc. Jurij Likin, proděkan HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU
 • Odkaz: http://hf.jamu.cz/studium/vzdelavani.html


Název projektu: Kurzy Kyoto

 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 11. - 12. 11. 2016
 • Garant: doc. Jurij Likin, proděkan HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU 

VII. Ostatní projekty

Název projektu: Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně (MSLJ)

 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 17. - 22. 9. 2016
 • Garant: prof. MgA. Jindřich Petráš, prezident MSLJ a děkan HF JAMU
 • Odpovědná osoba: BcA. Pavla Hrubšová, Mária Žilecká, projektové oddělení HF JAMU
 • Odkaz: http://hf.jamu.cz/mezinarodni-soutez-leose-janacka/


Název projektu: Festival bicích nástrojů (FBN)

 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 7. - 11. 12. 2016
 • Garant: doc. MgA. Martin Opršál, vedoucí Katedry bicích nástrojů na HF JAMU
 • Odpovědná osoba: BcA. Pavla Hrubšová, projektové oddělení HF JAMU
 • Odkaz: http://fbn.jamu.cz/


Název projektu: Mezinárodní hudební konference Musica Antiqua et Musica Nova

 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 5. – 7. 12. 2016
 • Garant: doc. Mgr. et MgA. Monika Holá, Ph.D., proděkanka HF JAMU
 • Odpovědná osoba: BcA. Pavla Hrubšová, projektové oddělení HF JAMU
 • Odkaz: http://hf.jamu.cz/mezinarodni-konference-musica-nova/


Název projektu: Mezinárodní hudební festival „Setkávání nové hudby Plus"

 • Produkce: spolupořadatel
 • Doba realizace projektu: 11. 10. – 7. 10. 2016
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU a akademický pracovník Katedry kompozice, dirigování a operní režie na HF JAMU
 • Odpovědná osoba HF JAMU: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU
 • Odkaz: http://newmusicplus.jamu.cz/