Hudební fakulta JAMU - Projekty HF JAMU - Projekty HF JAMU - rok 2015

Projekty HF JAMU - rok 2015  

I. Centralizované rozvojové projekty

 • Název projektu: Podpora excelence, tvůrčí konkurence a rozvoj mechanismů vzájemného srovnávání v oborech múzických umění
 • (celoškolský projekt)
 • Doba realizace projektu: 2015
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU

 

 • Název projektu: Koordinace zavádění systému řízení kvality a zahájení procesu tvorby standardů pro oblast vzdělávání Umění
 • (celoškolský projekt)
 • Doba realizace projektu: 2015
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU

 

 • Název projektu: Podpora spolupráce v oblasti internacionalizace mezi MU, UP, MENDELU, JAMU a VFU (celoškolský projekt)
 • Doba realizace projektu: 2015
 • Garant HF JAMU:prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU a akademický pracovník Katedry kompozice, dirigování a operní režie na HF JAMU
 • Kontaktní osoba HF JAMU: doc. Jurij Likin, proděkan HF JAMU

 

II. Institucionální program

 • Název projektu: Schválené projekty v rámci Institucionálního plánu (IP)
 • (celoškolský IP)
 • Doba realizace projektu: 2015
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU

 

II.I Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti (FRVUČ v rámci IP)

 • Název projektu: Světové trendy výuky předmětů Hra na nástroj, Orchestrální party a sóla a Komorní hra – efektivní výuka a mezioborová spolupráce KDN a KSN
 • Tematický okruh: A – Podpora pedagogické práce akademických pracovníků cestou profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů
 • Doba realizace projektu: 2015
 • Řešitel projektu: doc. Mgr. Roman Novozámský, vedoucí Katedry dechových nástrojů na HF JAMU
 • Spoluřešitel: prof. MgA. Miloslav Jelínek, vedoucí Katedry strunných nástrojů na HF JAMU

 

 • Název projektu: Propojení jazzových a klasických hudebníků a kompozic s přihlédnutím k improvizaci
 • Tematický okruh: B – Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávání a umělecké činnosti
 • Doba realizace projektu: 2015
 • Řešitel projektu: BcA. Radim Hanousek, student magisterského SP na HF JAMU
 • Spoluřešitelé: Mgr. Jan Přibil, DiS., akademický pracovník HF JAMU; MgA. Juraj Valenčík, student bakalářského SP na HF JAMU

 

 • Název projektu: Workshopy a koncerty bicích nástrojů na konzervatořích
 • Tematický okruh: B – Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávání a umělecké činnosti
 • Doba realizace projektu: 2015
 • Řešitel projektu: MgA. Martin Kleibl, student DSP na HF JAMU
 • Spoluřešitelé: doc. MgA. Martin Opršál, vedoucí Katedry bicích nástrojů na HF JAMU; BcA. Ondřej Daněk, student magisterského SP na HF JAMU

 

 • Název projektu: L'amour – inovace ateliéru Klaunské, scénické a filmové tvorby v oblasti současného cirkusu a současného tance
 • Tematický okruh: B – Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávání a umělecké činnosti
 • Doba realizace projektu: 2015
 • Řešitel projektu: David Ostružár, student magisterského SP na HF JAMU
 • Spoluřešitelé: Mgr. et MgA. Pierre Nadaud, vedoucí Ateliéru Fyzického divadla a multimédií na DIFA JAMU; Kateřina Uhrová, studentka bakalářského SP na DIFA JAMU 

 

III. Fond vzdělávací politiky

 • Název projektu: Registr uměleckých výstupů (RUV)
 • (celoškolský projekt)
 • Doba realizace projektu: 2015
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Václav Kunt, akademický pracovník HF JAMU
 • Odkaz na RUV: http://www.iruv.cz/ 

 

IV. Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

 

V. Specifický výzkum

 • Název projektu: Příprava edice loutnových tabulatur ze sbírek oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně
 • Doba realizace: 1. 3. 2013 – 31. 5. 2015, prodlouženo do 30. 11. 2015
 • Řešitel projektu: Jan Čižmář, MA, student DSP na HF JAMU
 • Spoluřešitel: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D., školitel řešitele

 

 • Název projektu: Výzkum v oblasti hudebního jazyka skladatele Oliviera Messiaena – příprava kritického vydání Technique de mon language musical
 • Doba realizace: 1. 3. 2014 – 1. 12. 2015
 • Řešitel projektu: MgA. Elena Knápková, studentka DSP na HF JAMU
 • Spoluřešitel: doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D., školitel řešitele

 

 • Název projektu: Dobové operní produkce na Moravě 18. století – průzkum, realizace, multiplikace
 • Doba realizace: 1. 4. 2014 – 31. 3. 2016
 • Řešitel: Jan Čižmář, MA, student DSP na HF JAMU
 • Spoluřešitel: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D., školitel řešitele

 

 • Název projektu: Výzkum vlivu inovačních komunikačních technologií na budování pozitivního image umělce a hudebních projektů
 • Doba realizace: 1. 3. 2014 – 31. 1. 2015, prodlouženo do 31. 12. 2015
 • Řešitel: MgA. Tomáš Cafourek, student DSP na HF JAMU
 • Spoluřešitel: doc. PhDr. Jiří Štilec, CSc., školitel řešitele

 

 • Název projektu: Kompozično-interpretačné platformy pre tvorbu a realizáciu elektroakustickej hudby : súčasné trendy, systémy a ich hudobná implikácia
 • Doba realizace: 1. 4. 2015 – 31. 3. 2017
 • Řešitel: Ing. Martin Ožvold, M.A., student DSP na HF JAMU
 • Spoluřešitel: MgA. Jana Kavan, Ph.D., školitel řešitele

 

 • Název projektu: Soudobé přístupy a formy v živě řízené improvizaci
 • Doba realizace: 1. 2. – 31. 12. 2015
 • Řešitel: MgA. Lucie Páchová, studentka DSP na HF JAMU
 • Spoluřešitel: doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D., školitel řešitele

 

 • Název projektu: Opomíjený český skladatel Jiří Čart a jeho tvorba pro flétnu – zpracování a prezentace děl
 • Doba realizace: 1. 3. 2015 – 30. 12. 2016
 • Řešitel: Michaela Ambrosi, MMus, studentka DSP na HF JAMU
 • Spoluřešitel: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D., školitel řešitele

 

 • Název projektu: Výzkum v oblasti klávesové tvorby Giovanni Paisiella. Příprava edice generálbasového traktátu Regole per bene accompagnare a dvou cembalových koncertů
 • Doba realizace: 1. 3. 2015 – 31. 12. 2017
 • Řešitel: MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, student DSP na HF JAMU
 • Spoluřešitel: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D., školitel řešitele

 

 • Název projektu: Souborné vydání klavírního díla J. Ježka
 • Doba realizace: 1. 4. 2015 – 31. 3. 2017
 • Řešitel: MgA. Robert Koubek, student DSP na HF JAMU
 • Spoluřešitel: prof. PhDr. Jindřiška Bártová, školitel řešitele

 

 • Název projektu: Koncept řízených/dirigovaných improvizací – Orchestr pro řízené improvizace
 • Doba realizace: 1. 3. 2015 – 31. 3. 2016
 • Řešitel: MgA. Pavel Zlámal, student DSP na HF JAMU
 • Spoluřešitel: doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D., školitel řešitele

 

 • Název projektu: Doktorandská vědecká konference na HF JAMU
 • Doba realizace: 15. 4. 2015
 • Garant: doc. Mgr. et MgA. Monika Holá, Ph.D., proděkanka HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Elena Knápková, studentka DSP na HF JAMU 

 

VI. Projekty GA ČR (Grantová agentura České republiky)

 • Název: Leoš Janáček: Nápěvky mluvy. Kritické vydání II
 • Produkce: příjemce
 • Doba realizace projektu: 2011 – 2015
 • Řešitel projektu: doc. Mgr. et MgA. Monika Holá, Ph.D., proděkanka HF JAMU 

 

VII. Kurzy celoživotního vzdělávání

 • Název projektu: Mistrovské interpretační kurzy (MIK)
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 2. – 12. 7. 2015
 • Garant: prof. MgA. Václav Kunt, ředitel MIK a akademický pracovník HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Radka Nesvadbová, koncertní oddělení HF JAMU; MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU
 • Odkaz: http://www.masterclass.jamu.cz

 

 • Název projektu: Univerzita třetího věku (U3V)
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 2015
 • Garant: doc. MgA. Jana Goliášová, proděkanka HF JAMU
 • Odpovědná osoba: BcA. Pavla Hrubšová, projektové oddělení HF JAMU

 

 • Název projektu: Metodické centrum (MC)
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 2015
 • Garant: doc. MgA. Jan Jiraský, Ph.D., vedoucí Katedry klavírní interpretace na HF JAMU
 • Odpovědná osoba: BcA. Monika Czajkowská, vedoucí MC; Mgr. Eva Broučková, sekretariát kateder HF JAMU
 • Odkaz: http://hf.jamu.cz/studium/metodcentrum.html

 

 • Název projektu: Studijní pobyty pro cizince
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 2015
 • Garant: doc. Jurij Likin, proděkan HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU
 • Odkaz: http://hf.jamu.cz/studium/vzdelavani.html

 

 • Název projektu: Kurzy Kyoto
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 13. – 14. 11. 2015
 • Garant: doc. Jurij Likin, proděkan HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU 

 

VIII. Ostatní projekty

 • Název projektu: Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně (MSLJ)
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 20. – 25. 9. 2015
 • Garant: prof. MgA. Jindřich Petráš, prezident MSLJ a děkan HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Kateřina Polášková, projektové oddělení HF JAMU
 • Odkaz: http://hf.jamu.cz/mezinarodni-soutez-leose-janacka/

 

 • Název projektu: Festival bicích nástrojů (FBN)
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: v roce 2015 se nerealizuje
 • Garant: doc. MgA. Martin Opršál, vedoucí Katedry bicích nástrojů na HF JAMU
 • Odpovědná osoba: BcA. Pavla Hrubšová, projektové oddělení HF JAMU
 • Odkaz: http://fbn.jamu.cz/

 

 • Název projektu: Mezinárodní hudební konference Musica Nova (KMN)
 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 30. 11. – 2. 12. 2015
 • Garant:doc. Mgr. et MgA. Monika Holá, Ph.D., proděkanka HF JAMU
 • Odpovědná osoba: BcA. Pavla Hrubšová, projektové oddělení HF JAMU
 • Odkaz: http://hf.jamu.cz/mezinarodni-konference-musica-nova/

 

 • Název projektu: Mezinárodní hudební festival „Setkávání nové hudby Plus“
 • Produkce: spolupořadatel
 • Doba realizace projektu: podzim 2015
 • Garant HF JAMU:prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU a akademický pracovník Katedry kompozice, dirigování a operní režie na HF JAMU
 • Odpovědná osoba HF JAMU: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU
 • Odkaz: http://newmusicplus.jamu.cz/

 

IX. Projekty ESF (Evropský sociální fond)

 • Název projektu: Inovace studijních programů Dramatická a Hudební umění JAMU v oblasti uměleckých výstupů
 • Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0159
 • Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Oblast podpory: 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání
 • Doba realizace projektu: 1. 2. 2012 – 31. 1. 2015
 • Produkce: příjemce podpory (celoškolský projekt)
 • Odpovědná osoba: MgA. Lenka Tesáčková, vedoucí projektu; Mgr. Diana Kolbábková Paraskevopulu, manažerka projektu
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU
 • Kontaktní osoba HF JAMU: MgA. Kateřina Polášková, projektové oddělení HF JAMU; Ing. Zdeňka Vlachovská, produkční Komorní opery HF JAMU
 • Odkaz: http://esf.jamu.cz/projekty-jamu/0159.html

 

Další celoškolské projekty na: http://esf.jamu.cz/