Hudební fakulta JAMU - Projekty HF JAMU - Projekty HF JAMU - rok 2011

Projekty HF JAMU - rok 2011  

I. Projekty FRVŠ (Fond rozvoje vysokých škol)

Název projektu: Vybavení kontrabasové třídy kvalitními nástroji - zásadní předpoklad pro rozvoj oboru Hra na kontrabas
Tematický okruh: A - Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání
Doba realizace projektu: 2011
Řešitel: doc. Miloslav Jelínek

Název projektu: Rozvoj nástrojového vybavení katedry bicích nástrojů
Tematický okruh: A - Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání
Doba realizace projektu: 2011
Řešitel: doc. Martin Opršál

Název projektu: Workshopy zahraničních odborníků - inovace výuky předmětů Kompozice a Teorie kompozice
Tematický okruh: F2 - Inovace studijních předmětů uměleckého zaměření
Doba realizace projektu: 2011
Řešitel: prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D.

Název projektu: Scott Tennant - Soudobá světová pedagogika a interpretace
Tematický okruh: F2 - Inovace studijních předmětů uměleckého zaměření
Doba realizace projektu: 2011
Řešitel: doc. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.

Název projektu: Semináře bicích nástrojů world music
Tematický okruh: F2 - Inovace studijních předmětů uměleckého zaměření
Doba realizace projektu: 2011
Řešitel: MgA. Radek Tomášek

II. Rozvojové projekty

Název projektu: Festivaly a přehlídky studentů AMU a JAMU
(celoškolský centralizovaný projekt)
Doba realizace projektu: 2011
Garant HF JAMU: doc. MgA. Václav Kunt, proděkan HF JAMU

Název projektu: Podpora uměleckých výstupů studentů a jejich špičková umělecká prezentace
(celoškolský centralizovaný projekt)
Doba realizace projektu: 2011
Garant HF JAMU: doc. MgA. Václav Kunt, proděkan HF JAMU

Název projektu: Pilotní projekt hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ke stanovení ukazatelů VKM a B3 pro umělecké školy a fakulty účastnící se Centralizovaného rozvojového projektu na rok 2011
(celoškolský centralizovaný projekt)
Doba realizace projektu: 2011
Garant HF JAMU: doc. MgA. Václav Kunt, proděkan HF JAMU

Název projektu: Mezinárodní spolupráce JAMU
(celoškolský decentralizovaný projekt)
Doba realizace projektu: 2011
Garant HF JAMU: doc. MgA. Václav Kunt, proděkan HF JAMU

Název projektu: Mezinárodní mobilita studentů JAMU
(celoškolský decentralizovaný projekt)
Doba realizace projektu: 2011
Garant HF JAMU: doc. MgA. Václav Kunt, proděkan HF JAMU

Název projektu: Podpora mladých akademických pracovníků JAMU v rámci studia DSP a bezprostředně po jeho dokončení
(celoškolský decentralizovaný projekt)
Doba realizace projektu: 2011
Garant HF JAMU: doc. MgA. Jana Goliášová, proděkanka HF JAMU

Název projektu: Podpora a individuální rozvoj zvláště nadaných studentů zejména v magisterském a doktorském studijním programu Hudební umění
(fakultní decentralizovaný projekt)
Doba realizace projektu: 2011
Garant: doc. MgA. Jana Goliášová, proděkanka HF JAMU

III. Projekty ESF (Evropský sociální fond)

Název projektu: Inovace studijního programu Hudební umění Hudební fakulty JAMU
Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.345
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 2.2. - Vysokoškolské vzdělávání
Doba realizace projektu: 4. 5. 2009 - 31. 12. 2011
Produkce: příjemce podpory
Garant: doc. MgA. Jana Goliášová, proděkanka HF JAMU
Odpovědná osoba: MgA. Kateřina Polášková, projektová manažerka HF JAMU
Odkaz: http://esf.jamu.cz/projekty-jamu/0345.html

Název projektu: Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým sektorem a neziskovým sektorem
Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/17.0070
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 2.4 - Partnerství a sítě
Doba realizace projektu: 1. 6. 2011 - 31. 5. 2014
Příjemce podpory: Univerzita Palackého v Olomouci
Produkce: partner projektu
Garant HF JAMU: doc. Mgr. Richard Fajnor, prorektor JAMU
Administrativní zajištění na HF JAMU: BcA. Kamila Pětrašová, projektové oddělení HF JAMU
Odkaz: http://esf.jamu.cz/projekty-jamu/170070.html

IV. Ostatní projekty

Název projektu: Mistrovské interpretační kurzy
Produkce: pořadatel
Doba realizace projektu: 3. - 13. 7. 2011
Garant: doc. Václav Kunt, proděkan HF JAMU
Odpovědná osoba: MgA. Radka Nesvadbová, koncertní oddělení HF JAMU; MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU
Odkaz: http://hf.jamu.cz/mezinarodni-interpretacni-kurzy/

Název projektu: Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka
Produkce: pořadatel
Doba realizace projektu: v roce 2011 se nerealizuje
Garant: doc. MgA. Vít Spilka, děkan HF JAMU
Odpovědná osoba: MgA. Kateřina Polášková, projektová manažerka HF JAMU
Odkaz: http://hf.jamu.cz/mezinarodni-soutez-leose-janacka/

Název projektu: Mezinárodní setkání kontrabasistů
Produkce: pořadatel
Doba realizace projektu: 18. - 24. 9. 2011
Garant: doc. Miloslav Jelínek, pedagog HF JAMU
Odpovědná osoba: MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU
Odkaz: http://hf.jamu.cz/mezinarodni-setkani-kontrabasistu/

Název projektu: Studio soudobé hudby
Produkce: pořadatel
Doba realizace projektu: 2011
Garant: prof. PhDr. Leoš Faltus, vedoucí Katedry kompozice a dirigování na HF JAMU
Odpovědná osoba: MgA. František Chaloupka, student DSP na HF JAMU; MgA. Radka Nesvadbová, koncertní oddělení HF JAMU

Název projektu: Kurzy Kyoto
Produkce: pořadatel
Doba realizace projektu: 10. - 11. 11. 2011
Garant: doc. Václav Kunt, proděkan HF JAMU
Odpovědná osoba: MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU

Název projektu: Mezinárodní hudební festival „Setkávání nové hudby Plus"
Produkce: spolupořadatel
Doba realizace projektu: podzim 2011
Garant: prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU
Odpovědná osoba: doc. MgA. Vít Spilka, děkan HF JAMU
Odkaz: http://newmusicplus.jamu.cz/

Název projektu: Mezinárodní konference Musica Nova
Produkce: pořadatel
Doba realizace projektu: 3. - 6. 11. 2011
Garant: Mgr. et MgA. Monika Holá, Ph.D., proděkanka HF JAMU
Odpovědná osoba: BcA. Kamila Pětrašová, projektové oddělení HF JAMU

Název projektu: Festival bicích nástrojů
Produkce: pořadatel
Doba realizace projektu: v roce 2011 se nerealizuje
Garant: doc. Martin Opršál, vedoucí Katedry bicích nástrojů na HF JAMU
Odpovědná osoba: BcA. Kamila Pětrašová, projektové oddělení HF JAMU
Odkaz: http://fbn.jamu.cz/

Název projektu: Mezinárodní jazzový festival „JAZZFEST BRNO"
Produkce: partner
Doba realizace projektu: 29. 3. - 21. 4. 2011
Garant: doc. MgA. Vít Spilka, děkan HF JAMU
Odkaz: http://www.jazzfestbrno.cz/

V. Specifický výzkum

Název: Východiska a přístupy k organizační architektuře orchestrálních těles
Doba realizace projektu: 2010/2011
Řešitel projektu: MgA. Lucie Šilerová, studentka DSP na HF JAMU

Název: Výzkum působení Rudolfa Firkušného v USA a zahraničí
Doba realizace projektu: 2011
Řešitel projektu: MgA. Richard Pohl, student DSP na HF JAMU

Název: Operní divadlo v brněnském a německém kulturním prostředí
Doba realizace projektu: 2011
Řešitel projektu: MgA. Tomáš Studený, student DSP na HF JAMU

Název: Výzkumné centrum hudebního/operního divadla
Doba realizace projektu: 2011 - 2013
Řešitel projektu: MgA. Tomáš Studený, student DSP na HF JAMU

Název: Soudobá hudební kompozice a její interpretace
Doba realizace projektu: 2011/2012
Řešitel projektu: MgA. Pavel Šnajdr, student DSP na HF JAMU

VI. Projekty GA ČR (Grantová agentura České republiky)

Název: Výzkum post-indeterministických kompozičních metod: komponování v hudebních animačních programech a v hudební výchově
Produkce: spolupříjemce
Doba realizace projektu: 2009 - 2013
Odpovědná osoba: prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU

Název: Leoš Janáček: Nápěvky mluvy. Kritické vydání II
Produkce: příjemce
Doba realizace projektu: 2011 - 2015
Odpovědná osoba: Mgr. et MgA. Monika Holá, Ph.D., proděkanka HF JAMU

VII. Mezinárodní projekty

Název: Program CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
Doba realizace projektu: 2011
Garant: doc. MgA. Vít Spilka, děkan HF JAMU
Odpovědná osoba: MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU
Odkaz: http://hf.jamu.cz/zahranicni-oddeleni/ceepus.html

Název: Spolupráce s Abbaye aux Dames

Doba realizace projektu: 2011 - 2014
Finanční podpora projektu: ART MENTOR FOUNDATION LUCERNE
Garant: doc. MgA. Vít Spilka, děkan HF JAMU
Odpovědná osoba: MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU
Odkazy: http://www.abbayeauxdames.org,http://www.artmentor.ch/