Hudební fakulta JAMU - Metodické centrum

Metodické centrum  Metodické centrum bylo zřízeno v roce 1992 jako účelové pracoviště HF JAMU s mezikatedrální působností. V současnosti spolupracuje především s katedrou klávesových nástrojů. Zajišťuje další vzdělávání klavírních pedagogů základních uměleckých škol, konzervatoří, středních pedagogických škol a pedagogických fakult VŠ z celé ČR i ze zahraničí. V osmi čtyřsemestrálních kurzech (akreditovaných MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, osvědčení č. 27 701/2004-25-316) mají frekventanti kurzů možnost postupného studia klavírní pedagogiky (od předškolní výuky až po profesionální úroveň) a souvisejících odborných předmětů (dějiny a literatura klavíru, pedagogika, psychologie ad.) Náplní kurzů jsou nejen odborné přednášky a semináře, ale také individuální výuka ve dvou následujících oblastech:

 • hra na klavír (sólová hra, hra instruktivních skladeb, klavírní doprovod)
 • pedagogická praxe (individuální konzultace výuky žáků frekventantů s možností jejich koncertních vystoupení v aule JAMU)

 

Frekventanti mohou také navštěvovat doplňkové jazykové kurzy, specializované na výuku klavírní hry v němčině či angličtině. Mají dále k dispozici historické i nejnovější klavírní školy, notové materiály, literaturu, audiovizuální dokumenty i praktické vyučovací pomůcky. Náplň kurzů je tedy značně individuální, podle potřeb jednotlivých účastníků.

Po ukončení kurzu obdrží účastníci osvědčení, s vyznačením studovaných předmětů, případně výsledků zkoušek.

Metodické centrum poskytuje v rámci programu celoživotního vzdělávání ve vybraných případech možnost rozšíření pedagogické aprobace, při splnění podmínek předchozího odborného vzdělání a po úspěšném vykonání komisionálních zkoušek.

Specializované teoretické práce absolventů kurzů jsou pravidelně publikovány v odborném tisku.

Metodické centrum je pracovištěm, otevřeným široké odborné veřejnosti.
Pro pedagogy, žáky a studenty škol všech stupňů pořádá přednášky a semináře významných českých a zahraničních pedagogů a interpretů. V rámci poradenské činnosti nabízí také jednorázové konzultace, včetně diagnostiky talentu.

PŘEHLED KURZŮ MC

Zpět

* Frekventanti mají právo požádat svého zaměstnavatele o úhradu poplatků za kurzy DVPP.

Základní kurz:

 • Současné trendy klavírní pedagogiky a hry instruktivní literatury – čtyřsemestrální kurz (poplatek 4000 Kč za semestr zahrnuje hromadné i individuální lekce)

Následné kurzy:

 • Stylová klavírní interpretace a moderní teorie klavírní hry – čtyřsemestrální kurz (poplatek 1250 Kč za semestr zahrnuje hromadné lekce, 1 individuální lekce = 250 Kč)
 • Praktická aplikace moderních studijních materiálů a učebních pomůcek ve výuce klavírní hry – čtyřsemestrální kurz (poplatek 1250 Kč za semestr zahrnuje hromadné lekce, 1 individuální lekce = 250 Kč)
 • Didaktika profesionální přípravy klavíristů do umělecké a pedagogické praxe – čtyřsemestrální kurz (poplatek 1250 Kč za semestr zahrnuje hromadné lekce, 1 individuální lekce = 250 Kč)

Doplňkové kurzy

 • Angličtina pro klavírní pedagogy - čtyřsemestrální kurz (1200 Kč za 2 semestry)
 • Angličtina pro klavírní pedagogy jazykově pokročilé – čtyřsemestrální kurz (1200 Kč za 2 semestry)
 • Němčina pro klavírní pedagogy – čtyřsemestrální kurz (1200 Kč za 2 semestry)
 • Němčina pro klavírní pedagogy jazykově pokročilé – čtyřsemestrální kurz (1200 Kč za 2 semestry)

Podrobný přehled náplně všech kurzů je k dispozici v písemné podobě v sekretariátu HF.

Klub absolventů kurzů MC:

Čtyři konzultační dny za rok (roční příspěvek 500 Kč)

Poradenská činnost MC

Pro pedagogy a studenty, kteří nejsou frekventanty žádného kurzu MC HF JAMU činí poplatek za individuální lekci 300 Kč.

Kurz č. 1 - Současné trendy klavírní pedagogiky a hry instruktivní literatury

Zpět

Kurz je čtyřsemestrální. Obsahuje výuku metodiky, pedagogiky, psychologie, interpretační a pedagogický seminář v hromadných předmětech a individuální výuku hry na klavír, pedagogické praxe, korepetice a poskytuje též možnost konzultací individuálních uměleckých výkonů a přípravu odborných článků a publikací.
Kurz umožňuje frekventantům získat nejnovější poznatky z metodiky klavírní hry, rozvinout svou hru na nástroji se zaměřením na repertoár, který vyučuje pedagog na příslušném stupni a zaměření školy, konzultovat výkony svých žáků buď živě nebo prostřednictvím zvukových nebo i obrazových záznamů své výuky na pracovišti, sledovat výsledky soudobé hudební pedagogiky a psychologie. Jednotlivé semestry jsou kromě metodologických a teoreticko-pragmatických aspektů příslušných disciplín orientovány i na rozvoj sociálně psychologických a komunikativních dovedností pedagogů v souvislosti s hodnocením výkonů a práce žáka zejména na pedagogických a interpretačních seminářích. Během kurzu jsou posluchači seznámeni se základy pedagogicko-psychologické diagnostiky a s hlavními aspekty přípravy hudebníka na veřejné vystoupení.

Metodika klavírní hry: rozvíjení tvořivé umělecké osobnosti prostřednictvím klavírní hry; výchova hlubokého emocionálního vnímání a prožívání pozitivních vztahů k lidem i k přírodě; srovnání moderních a zastaralých metodických postupů v klavírním vyučování, vzhledem k proměnám způsobu života a potřeb žáků; přehled moderních elementárních klavírních škol u nás a v zahraničí; rozvoj hudebnosti žáků: výchova metro-rytmického cítění, práce s výškou, barvou a dynamikou tónu, rozvíjení tvořivosti žáků, základy analýzy skladeb od prvopočátků výuky, prvky hudebních forem, harmonie, improvizace; práce s říkadlem a písní; postup při získávání klavírní techniky vytvářené na základě priority záměru hudebního vyjádření; základy práce s hudebním textem a hra z not; individuální a vyvážený způsob volby repertoáru pro žáky ZUŠ. Jak studovat skladbu a nacházet optimální způsoby spolupráce s rodiči při vytváření správných návyků efektivního cvičení; interpretace jako prostředek emocionálního sebevyjádření, komunikace a radostného tvoření i vnímání hudby žáky.

Hra na klavír: individuální výuka vychází ze specifických potřeb každého studujícího pedagoga. Základem je průřez repertoárem, který je obvykle probírán na základním a středním stupni, ale s předpokladem co nejdokonalejšího profesionálního uměleckého provedení. Probíraná látka zahrnuje klavírní školy, technická cvičení a etudy, skladby polyfonní a další přednesový repertoár ze všech stylových období, která je doporučena pro první i druhý stupeň ZUŠ. Pedagogové jiných škol hrají repertoár dle učebních plánů svého pracoviště. V kurzu vyučují pedagogové JAMU, kteří jsou vyučujícími hlavního oboru hra na klavír na hudební fakultě. Frekventanti proto mohou rozvíjet i své klavírní umění ve sféře nejvyšší závažnosti a obtížnosti a konzultovat svůj koncertní repertoár, jsou-li dostatečně vybaveni a připraveni.

Vyučovatelská praxe: tento individuální předmět umožňuje konzultace s vlastními žáky, s modely či analýzu nahrávek vlastní výuky, kterou zaznamená frekventant na svém pracovišti. Umožňuje též konfrontaci výuky frekventanta s výukou pedagoga JAMU, který řeší problém s týmž žákem, případně konzultuje jeho přípravu na koncerty, soutěže či ke zkouškám na vyšší stupeň hudebního studia.

Psychologie: aplikace moderních vědeckých poznatků do praktických činností klavírního pedagoga; zaměření na oblast psychologie osobnosti a hudební psychologie, aplikaci a využití speciálních testů a řešení problematiky vztahů emocionality a racionality v obecném i specificky hudebním vývoji dítěte a dospívajícího člověka.

Pedagogika: analýza a diskuse o moderních filmových vědeckých dokumentech o principech výuky a rozvíjení kreativní hudební osobnosti; hra na klavír a zdraví; lehké mozkové dysfunkce a jejich léčení prostřednictvím klavírní výuky; výuka handicapovaných žáků; příprava žáků na veřejná vystoupení, koncerty a soutěže.

Interpretační seminář: navazuje na metodiku klavírní hry. V jeho náplni je praktické předvedení práce se žákem, rozbory výkonů ze záznamů mezinárodních klavírních soutěží a práce vynikajících pedagogů.

Pedagogický seminář: přináší aktuální poznatky z oboru. Informace o nově vycházejících notových materiálech, možnostech jejich využití, jsou uváděny zvukové nahrávky instruktivní literatury, frekventanti jsou informováni o výsledcích soutěží, interpretačních a pedagogických kurzech i o aktuálních odborných přednáškách a seminářích u nás i v zahraničí. Je vytvořen prostor pro diskuse a formulování názorů na frekventanty zvolená témata, např. metodika výuky pedalizace, artikulace, čtyřruční hry atp.

Příprava závěrečné písemné práce: dává možnost individuálních konzultací zpracování zvoleného odborného tématu písemné práce, která je, po vypracování a přijetí odbornou komisí, trvale k dispozici v knihovně Metodického centra HF JAMU, a rovněž mnohdy publikována v časopisu Talent aj. Vede pedagogy k rozvíjení přesné formulace vlastních názorů, jejich skloubení s předchozími znalostmi a obohacení nejen žáků, ale i svých kolegů.

Výuka hromadných předmětů probíhá v sobotu od 9,40 do 14,30 hod., v deseti blocích za rok, ve stanovených konzultačních dnech příslušného ročníku. Individuální lekce jsou vyučovány v sobotu i v jiných dnech, kromě toho se frekventanti zúčastňují zahajovacího a závěrečného konzultačního dne a nepovinně jedenkrát měsíčně aktuálních pedagogických a interpretačních společných akcí a seminářů.

Výuka předmětů probíhá dle následujícího učebního plánu:

 


I. ročník:
HROMADNÁ VÝUKA
Metodika 2 hodiny
Interpretační seminář 1 hodina
Pedagogika 2 hodiny
Pedagogický seminář 1 hodina
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA
Hra na klavír 1 hodina
Pedagogická praxe 1 hodina
Předpokládaná účast: nejméně 75 hodin za rok.
 
II. ročník:
HROMADNÁ VÝUKA
Metodika 2 hodiny
Psychologie 2 hodiny
Pedagogický seminář 1 hodina
Interpretační seminář 1 hodina
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA
Hra na klavír 1 hodina
Pedagogická praxe 1 hodina
Osobní kreativita 1 hodina
Předpokládaná účast: minimálně 80 hod. za rok

Frekventanti mají možnost účasti na všech pedagogických a interpretačních seminářích, přednášek a jednorázových seminářů, které jsou pořádány v rámci ostatních kurzů pořádaných Metodickým centrem v aule školy. To dává příležitost k navýšení základního počtu hodin o 60 hodin za akademický rok.

Kurz je placený. Výše kurzovného je upravena zvláštním předpisem HF JAMU.

Kurz je určen především absolventům konzervatoří a vysokých hudebních škol, kteří působí v hudebním školství. Mohou jej však navštěvovat i ti pedagogové, kteří sice nejsou absolventy konzervatoře, ale kteří prokazují dostatečné profesionální (hudební) dovednosti a mají pedagogickou praxi v ZUŠ. Kurz je otevřen i absolventům neučitelských univerzitních oborů (například muzikologie), kteří vyučují na ZUŠ či konzervatořích. První rok studia je zakončen zápočty a klasifikovanými zápočty všech předmětů, druhý rok komisionálními zkouškami z metodiky, hry na klavír, pedagogické praxe, psychologie a pedagogiky. Součástí závěrečné zkoušky je rovněž pohovor spojený s hodnocením závěrečné písemné práce. Na základě úspěšně vykonané zkoušky získává frekventant osvědčení o absolvování kurzu s vyznačením studovaných předmětů a vykonaných zkoušek.

Historie a současnost MC

Zpět

Z podnětu MŠMT byl v roce 1992 vypracován a schválen projekt, na jehož podkladě vzniklo účelové mezikatedrální pracoviště pro další vzdělávání pedagogických pracovníků základních uměleckých škol, konzervatoří, středních a vysokých škol se zaměřením na výuku hry na hudební nástroj. V akademickém roce 1992 / 1993 byly v rámci celoživotního vzdělávání otevřeny kurzy v oborech hra na klavír, hra na smyčcové a na dechové nástroje. Zprvu se jednalo o čtyřsemestrální kurzy, které zahrnovaly: hromadnou výuku metodiky hry na nástroj, pedagogiky a psychologie, pedagogický a interpretační seminář; individuální výuku hry na nástroj a pedagogické praxe. Studium bylo zakončováno po prvním roce klasifikovanými zápočty před komisí, ve druhém roce komisionálními zkouškami z předmětů metodika, psychologie, pedagogika, hra na nástroj, pedagogická praxe a obhajobou závěrečné písemné práce.

Vzdělávání klavírních pedagogů se neustále rozšiřovalo a vysoká poptávka po zařazení do kurzů po prvních dvou letech výrazně převyšovala personální i prostorové možnosti školy. V akademickém roce 2003/2004 se v kurzech Metodického centra pro obor hra na klavír vzdělávalo již přes sto pedagogů všech stupňů uměleckého školství. Díky velkému zájmu o možnost dalších forem odborného vzdělávání se nabídka kurzů neustále rozšiřuje, zároveň s počtem lektorů špičkové úrovně a vybavením Metodického centra moderními studijními materiály a pomůckami.

Po prvních šesti letech existence těchto kurzů v nich absolvovalo studium oboru klavírní pedagogiky 150 učitelů, kteří požadovali zřízení následného čtyřsemestrálního studia, v němž by měli možnost dále prohloubit dosud získané poznatky a praktické dovednosti. Proto byl původní projekt rozšířen o další čtyřsemestrální kurz, určený pro absolventy kurzu předchozího. Kromě metodiky, hry na nástroj, korepetice, konzultací se žáky, pedagogického a interpretačního semináře, obsahoval předměty teorie interpretace, dějiny a literatura klavíru, instruktivní literatura, čtyřruční hra na klavír, výuka metodiky klavírní hry na konzervatoři a na pedagogické fakultě. Ve čtvrtém semestru měli absolventi možnost výběru nejméně dvou předmětů, ze kterých vykonali komisionální zkoušku. Zároveň po celou dobu probíhal i základní čtyřsemestrální kurz. Ten absolvovalo dalších 120 frekventantů. Absolventům základního i následného čtyřsemestrálního studia bylo na závěr vydáváno Osvědčení, s vyznačením studovaných předmětů a s hodnocením dosažených výsledků. Kurzy probíhaly o sobotách, kdy se uskutečňovaly jak hromadné lekce pro daný ročník, tak i individuální lekce, navíc byla všem frekventantům poskytována možnost účasti na pedagogických a interpretačních seminářích společných pro všechny ročníky. Podle individuálních možností posluchači navštěvovali výuku v rozsahu dvou až tří sobot v měsíci. Základní rozsah povinné účasti byl sto hodin za rok.

Kurzy absolvovali pedagogové převážně z ČR, početná skupina ze SR, dále jednotlivci ze Švédska, Turecka, Ukrajiny, Ruska, Polska a Japonska. Po několik let zde též probíhala výuka klavírních pedagogů nevidomých či těžce slabozrakých, absolventů Deylovy konzervatoře pro zrakově postižené, ve speciální skupině. HF JAMU jim vytvořila vhodné podmínky pro možnost plnohodnotného vzdělávání s ostatními frekventanty.

Pro každého z dosavadních absolventů je v Metodickém centru vytvořena možnost trvalého kontaktu s novými poznatky v oboru klavírní hry a pedagogiky dvojím způsobem. Jednak formou dalšího soustavného studia ve čtyřsemestrálních kurzech, kde si frekventant může podle svých potřeb libovolně vybírat předměty z nabídky osmi typů kurzů a v jejich rámci si sestavit i svůj individuální studijní plán, jednak se stát členem Klubu MC, který se schází čtyřikrát ročně na společných setkáních s frekventanty všech kurzů, přičemž jsou členové Klubu MC informováni o nových studijních materiálech i o aktuálním dění v oblasti klavírní pedagogiky a interpretace.

V současnosti již lze sledovat a doložit prokazatelné pozitivní výsledky, kterých dosahují absolventi kurzů v oblasti klavírní pedagogiky a interpretace. Projevují se v mnoha směrech. Statisticky jasná je např. vysoká účast a úspěšnost jejich žáků v uměleckých soutěžích, výkony žáků i pedagogů na interpretačních a pedagogických seminářích, stoupající úroveň přípravy žáků na konzervatoře a vysoké školy uměleckého směru a značné rozšíření aktivity pedagogů v místech jejich působení, kam přinášejí nejen nové poznatky a studijní materiály, ale i atmosféru spolupráce a nadšení pro hledání nových cest a možností pro zkvalitňování výuky. Významným momentem pro hodnocení úspěšnosti pedagogické práce absolventů je však i skutečnost, že dokáží vychovávat žáky k porozumění hodnotné hudbě, tříbit jejich vkus a vyvolávat lásku k umění a úctu k jeho tvůrcům. Mnozí z absolventů MC jsou nejen pedagogy, ale i vedoucími a řídícími pracovníky, působí ve školní inspekci či jako metodici. V rámci MC byla navázána široká spolupráce, jak mezi pedagogy v ČR, tak mezi pedagogy českými a slovenskými a stále přibývá i dalších zahraničních kontaktů.

MC má vlastní sbírku studijních materiálů, not, knih, a dalších učebních pomůcek, je vybaveno audiovizuální technikou i zvukovými a obrazovými nosiči i stále rostoucím archivem. Toto vybavení slouží i studentům a pedagogům katedry klávesových nástrojů HF JAMU, zejména při studiu klavírní pedagogiky, a umožňuje bohatší poradenskou i badatelskou činnosti MC. Pedagogům, kteří navštěvují kurzy, je k dispozici knihovna JAMU, jsou zváni na koncerty a další odborně zaměřené akce školy, které souvisejí s jejich profesí.

Pedagogové MC HF JAMU vystupují na přednáškách, seminářích, koncertech a vedou interpretační kurzy v naší republice i v zahraničí, např. se každoročně podílejí na pořádání Prázdninových klavírních kurzů „Audaces fortuna iuvat“, pořádaných na ZUŠ v Mikulově, určených žákům, studentům i pedagogům základních a středních uměleckých škol; vystupují pravidelně nejen na jednotlivých seminářích a přednáškách, ale stále častěji i v cyklech přednášek s dlouhodobě rozvrženým vzdělávacím programem, které jsou věnovány různým věkovým skupinám studentů, či profesně specializovaným skupinám pedagogů, a jsou pořádány v jejich školách (ZUŠ, konzervatoře, VŠ) nebo ve spolupráci s Pedagogickými centry v jednotlivých krajích naší republiky a v zahraničí.

Na půdě MC rozvíjí svou poradenskou a organizační činnost i prostřednictvím internetové komunikace „Agentura Koncertík“, která umožňuje klavírním pedagogům vzájemnou nabídku výměnných koncertů jejich tříd a s nimi spojené výlety u nás i do zahraničí, vzájemné přátelské poznávání, bohaté zážitky žáků a odborné diskuse pedagogů. Tuto činnost organizují studující pedagogové v kurzech MC i absolventi kurzů, aby byla zajištěna další možnost neformální výměny zkušeností i větší motivace žáků pro studiu klavírní hry a uplatnění dosažených výsledků. Na interpretačních seminářích kurzů MC jsou účastníkům představovány výkony vynikajících studentů klavírní hry na HF JAMU, aby jim v případě zájmu mohli nabídnout možnost koncertních vystoupení v místě svého působení. Jsou také propagovány mimořádné výkony studentů konzervatoří a ZUŠ. Na tyto semináře jsou pravidelně zváni vítězové národních a mezinárodních klavírních soutěží.

O kvalitě a přitažlivosti zvolených forem dalšího vzdělávání klavírních pedagogů na HF JAMU svědčí okolnost, že ani současná kapacita kurzů, které zahrnují v tomto akademickém roce sto míst v osmi čtyřsemestrálních kurzech, nepostačuje pro všechny zájemce. Přesto, že MC doposud nerealizovalo žádnou propagační kampaň či jiné akce k náboru frekventantů kurzů, jsou výsledky a působení absolventů studia natolik přesvědčivé, že je znám přínos činnosti MC již široké odborné veřejnosti. Posledním rozšířením nabídky kurzů je jazyková výuka pro usnadnění mezinárodních odborných kontaktů, rozšíření možností studia zahraničních učebních materiálů, časopisů, knih a porozumění přednáškám a seminářům hostujících lektorů, poskytnutí širších příležitostí pracovního uplatní i přípravy žáků, kteří budou muset nebo chtít navazovat na naše studium klavírní hry na zahraničních školách.

Pedagogové MC

Zpět

Lektorský sbor je tvořen převážně pedagogy JAMU i externími spolupracovníky MC a je průběžně doplňován dle zájmu a profesionální orientace frekventantů o další lektory.

  Lektorský sbor tvoří:
 • Prof. Jiří Doležel - hra na klavír, pedagogická praxe, komorní hra, interpretační seminář, pedagogický seminář
 • MgA. Josefa Hloušková - hra na klavír, komorní hra, pedagogický seminář, interpretační seminář
 • MgA. Richard Fajnor - psychologie, pedagogika, didaktika profesionální umělecké výchovy
 • Odb. as. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. - hra na klavír, pedagogická praxe, pedagogický seminář, interpretační seminář, instruktivní literatura
 • Prof. Jiřina Kolmanová - korepetice, komorní hra, pedagogický seminář
 • Doc. Vladimíra Sláviková - hra na klavír, pedagogická praxe
 • Doc. Daniela Velebová - hra na klavír, pedagogická praxe, dějiny a literatura klavíru
 • prof. Alena Vlasáková (vedoucí MC) - hra na klavír, pedagogická praxe, metodika, pedagogický seminář, interpretační seminář, příprava písemné práce, seminář instruktivní literatury, teorie interpretace, historie hry a pedagogiky
 • MgA. Zdeněk Vašíček Ph.D. - výuka klavírní hry v anglickém jazyce, výuka klavírní hry v německém jazyce (kurzy č. 5 – 8)

Kontakt

Zpět

prof. Alena Vlasáková – vedoucí MC
alenavlasakovaseznamcz

Mgr. Eva Broučková – sekretariát kateder HF
brouckovajamucz
tel.: 542 591 610