Obsah předmětů  

OBSAH PŘEDMĚTŮ - bakalářské studium

Hra na nástroj

Cílem předmětu je dosažení hráčské všestrannosti a co nejdokonalejšího ovládání základních bicích nástrojů - malého bubnu, tympánů a melodických nástrojů. Důraz je také kladen na rozvíjení hráčské individuality a muzikálnosti každého jednotlivce. Absolvent oboru je připraven pro navazující magisterské studium a konkurzy do orchestrů a hudebních institucí.

 

Interpretační seminář

Náplní předmětu je všeobecné předávání poznatků a vzájemná diskuze mezi studenty. Veřejná interpretace nastudovaných skladeb, jejich představení a následná diskuze. Utváření vlastního názoru na interpretaci, rozšiřování znalostí repertoáru. Účast na mistrovských kurzech.
Interpretace nové hudby

Cílem předmětu je seznámit posluchače oboru bicí nástroje s nejrůznějšími aspekty interpretace soudobé hudby, jako jsou např. méně obvyklé způsoby notového zápisu, netradiční způsoby rozeznění hudebních nástrojů, vlastní instrumentační podíl na výsledném vyznění kompozic, hledání a tvorba netradičních hudebních nástrojů, využití hudební elektroniky, zapojení multimediálních prostředků atd. Výuka probíhá v prvním a druhém ročníku hromadně formou přednášek s poslechem nahrávek a sledováním partitur včetně možností individuálně si na nástrojích probíranou problematiku vyzkoušet. Ve třetím ročníku probíhá výuka individuálně formou přednášek s poslechem nahrávek a sledováním partitur a zejména nácvikem vybraných skladeb.


Komorní hra

Cílem předmětu je vytváření a upevnění schopnosti ansámblové hry, která je odlišná od hry sólové a hry ve velkém orchestru. Studenti si též osvojí práci s některými bicími nástroji, se kterými např. v hlavním oboru nepřijdou do styku. Bohatší instrumentář je nutí vnímat a vytvářet různé zvukové barvy a kombinace, učí je lepší práci při výběru nástrojů, se zvukem, s výběrem paliček atd. Hra v souboru přispívá i k větší rytmické pregnanci. Pro tento předmět byl na katedře založen studentský soubor bicích nástrojů (Percussion Ensemble JAMU).


Metodika

Cílem předmětu je seznámit posluchače s metodickými postupy, týkajícími se nácviku nejrůznějších aspektů hry na bicí nástroje od zcela základních, jako je např. držení paliček, nácvik víru u rozličných bicích nástrojů, problematika sezení a stání u nástroje, postoj hráče u melodických bicích nástrojů atd., až po psychologické aspekty výuky, seznámení se s hrou v symfonickém orchestru, souboru bicích nástrojů, nácviku soudobých kompozic, přípravou na konkurz do nejrůznějších orchestrálních souborů atd. Výuka probíhá formou přednášek s praktickými ukázkami.


Orchestrální party a sóla

Podstatou a cílem studia orchestrálních partů a sól je rozvoj samostatnosti a maximálního osobního přístupu hráče v přípravě partů pro interpretaci v orchestru a příprava studenta, směřující k budoucímu uplatnění v symfonickém, operním nebo muzikálovém orchestru, a to včetně přípravy ke konkurzním řízením zmíněných těles.

 

Studium repertoáru s klavírem

Výuka tohoto předmětu po celou dobu studia probíhá v návaznosti na studijní předmět Hra na nástroj, doplňuje a rozvíjí jej. Důraz na respektování klavírního doprovazeče jako partnera a na hudební komunikaci. Veřejná vystoupení v rámci studijního předmětu Interpretační seminář.


Údržba nástroje a výroba paliček

Cílem předmětu je dosažení dokonalé technické znalosti veškerých druhů bicích nástrojů a následná schopnost servisu a oprav těchto nástrojů. Rozvíjení dovednosti vlastní výroby a oprav paliček.


Úvod do hry na bicí nástroje (jen pro obor kompozice)

Cílem předmětu je seznámit posluchače oboru kompozice s bicími nástroji a jejich literaturou. Výuka probíhá formou praktických ukázek s nástrojem a student má možnost si individuálně vyzkoušet nejrůznější aspekty problematiky běžných i méně obvyklých typů bicích nástrojů, jako např. způsoby rozeznívání, tónové rozsahy, typy používaných paliček, dynamické a artikulační možností atd. z hlediska jejich kompozičního využití.
navazující magisterské studium

 

OBSAH PŘEDMĚTŮ - navazující magisterské studium

Dějiny a literatura nástroje

Cílem předmětu je rozšířit znalosti posluchače v oblasti organologického rozdělení bicích nástrojů, jejich konstrukce, historie i současnosti, způsobů hry, postavení mezi nástroji ostatními, využití základních i dalších - dříve méně obvyklých - bicích nástrojů (souprava, etnické nástroje), základní literatury orchestrální, komorní i sólové, významných sólistů a souborů atd. Výuka probíhá formou přednášek s praktickými ukázkami a poslechem vybraných skladeb s notovým materiálem.


Hra na nástroj

Cílem předmětu je příprava studentů na špičkovou interpretaci sólové literatury bicích nástrojů. Výuka probíhá individuální formou ve dvou hlavních směrech sólové interpretace - melodických nástrojích a sestavách bicích nástrojů. Zapojení multimediálních prvků, elektroniky, improvizace a dalších aspektů do interpretace. Podpora samostatnosti studentů.


Interpretační seminář

Cílem předmětu je všeobecné předávání poznatků a vzájemná diskuze mezi studenty. Veřejná interpretace nastudovaných skladeb, jejich představení a následná diskuze. Utváření vlastního názoru na interpretaci, rozšiřování znalostí repertoáru. Účast na mistrovských kurzech.


Komorní hra

Další poznávání ansámblové hry, která je odlišná od hry sólové a hry ve velkém orchestru. Studenti si též osvojí práci s některými bicími nástroji, se kterými např. v hlavním oboru nepřijdou do styku. Bohatší instrumentář je nutí vnímat a vytvářet různé zvukové barvy a kombinace, učí je lepší práci při výběru nástrojů, se zvukem, s výběrem paliček atd. Hra v souboru přispívá i k větší rytmické pregnanci. Nácvik a veřejná prezentace náročných skladeb, bicími duety počínaje, až po velké ansámbly. Pro tento předmět byl na katedře založen studentský soubor bicích nástrojů (Percussion Ensemble JAMU).


Pedagogický seminář

Cílem předmětu je příprava studentů na případnou budoucí pedagogickou praxi. Výuka probíhá formou cvičení, s pedagogickými výstupy studentů.

 

Studium repertoáru s klavírem

Výuka tohoto předmětu po celou dobu studia probíhá v návaznosti na studijní předmět Hra na nástroj, doplňuje a rozvíjí jej. Důraz na respektování klavírního doprovazeče jako partnera a na hudební komunikaci. Veřejná vystoupení v rámci studijního předmětu Interpretační seminář.