Hudební fakulta JAMU - Aktuality - Hudební fakulta JAMU v Brně otevře dva studijní programy

Hudební fakulta JAMU v Brně otevře dva studijní programy  

Dva nové pětileté magisterské studijní programy otevře Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Od akademického roku 2020/2021 bude možné takto studovat v programu Kompozice a v programu Dirigování, zpěv a operní režie. Místo obvyklého rozdělení studia na bakalářský a navazující magisterský stupeň, čeká budoucí studenty obou těchto programů soustavné, pět let trvající studium, které bude završeno získáním titulu magistr umění – MgA. Novinek či vylepšení v systému tohoto studia však čeká budoucí zájemce nepoměrně více.

Od akademického roku 2020/2021 se tak na HF JAMU v Brně budou vzdělávat budoucí skladatelé, dirigenti, operní režiséři i zpěváci ještě koncentrovanějším způsobem. „Rozhodli jsme se pro vytvoření, resp. inovaci  těchto programů z několika důvodů. Hlavním z nich je důraz kladený na rozvoj talentu našich studentů. Došli jsme k názoru, že nové nastavení programů poskytne více času pro jejich kvalitní přípravu na vstup do profesionální sféry. Studenti projdou intenzívním, ale vysoce zajímavým a moderním studiem a absolutorium je bude čekat až po pěti letech, kdy budou mít za sebou více zkušeností. Studijní programy se navíc mění v souladu s aktuálními potřebami pracovního trhu,“ uvedl děkan Hudební fakulty JAMU profesor Jindřich Petráš.

Vzhledem k atraktivitě náplně studia, kterou nové programy nabídnou, je tato změna vítána studenty i pedagogy. „Délka studia umožní soustředěný a přirozený proces získávání vědomostí a dovedností, studenti si nově budou moci zapsat předměty vyučované v cizím jazyce a prohloubí si tak své komunikační a prezentační dovednosti i sociální kompetence, tedy tzv. soft skills,“ doplnila proděkanka HF JAMU pro studijní a pedagogickou činnost docentka Jana Goliášová.

Vzniknou také některé zcela nové studijní specializace. Například studijní program Kompozice bude mít nově (mj. i na základě množství žádostí uchazečů) tři specializace – Kompozice, Elektroakustická hudba a Filmová a scénická hudba. Všechny tři jsou pochopitelně zaštítěny vynikajícími odborníky a podpořeny špičkovým výukovým vybavením včetně nahrávacího studia ve školním Divadle na Orlí. K přednostem studia bude patřit také možnost prezentace vlastních děl na řadě interdisciplinárních koncertů, absolvování zahraničních stáží, účast v různých mezinárodních projektech a v neposlední řadě i tvůrčí spolupráce s ostatními posluchači katedry - multimediálními skladateli, dirigenty, operními režiséry a audio inženýry.

Pětileté studium Zpěvu zase umožňuje mnohem kvalitnější výukový proces při práci s lidským hlasem, získání pěvecké techniky a široký vhled do všech oblastí interpretace vokálních děl. Studentům dále poskytne více času pro přípravu na mezinárodní pěvecké soutěže, která je časově velmi náročná, zvýší šanci absolvovat zahraniční stáže a lépe je tak připraví pro budoucí život profesionálního operního pěvce.

I pro specializace Dirigování orchestru a Dirigování sboru znamená inzerované prodloužení studia nepoměrně více času na všestrannou přípravu absolventů. Studenti i pedagogové se shodují, že je téměř nemožné po třech letech studia získat zkušenosti, s nimiž by bylo možné plnohodnotně pracovat s profesionálním orchestrem či sborem. Soustavný dlouhodobý rozvoj osobnostních oblastí je důležitý také pro specializaci Operní režie. Není možné ji studovat na žádné střední škole, proto je potřeba dostatečný časový prostor pro kvalitativně co nejefektivnější studium. V pětileté studijní specializaci budou mít mladí operní režiséři dostatek času nejen k získání opravdu důkladných znalostí i dovedností, ale také na osobnostní rozvoj v podobě nejrůznějších tvůrčích experimentů. „Dobře vybudovaný systém studia také nabízí možnosti tvůrčího dialogu režiséra s představiteli ostatních spřízněných oborů (dirigování, zpěv a další), které se společně uplatňují v oblasti opery. To vede ke směrování studentů pro budoucí uplatnění v praxi,“ dodala proděkanka Goliášová.

Vzhledem ke složitosti procesu změn, které přinesou nově akreditované programy, bude příští akademický rok organizačně složitější. Přijímací zkoušky pro nové studijní programy budou vyhlášeny v dubnu 2020 a konat se budou až v červnu 2020. Studenti mohou využít delší čas na přípravu. Tento posun termínů bude platný pouze jeden rok, od akademického roku 2021/2022 se budou talentové zkoušky pro nové studijní programy konat v tradičním zimním termínu.  Veškeré informace a nejasnosti si mohou studenti i pedagogové ověřit na webových stránkách jamuj.cz, jamu.cz a na studijním oddělení Hudební fakulty JAMU.

Pro ostatní obory na Hudební fakultě JAMU v Brně zůstává struktura studia totožná. Talentové zkoušky do bakalářského stupně studia proběhnou tradičně v lednu 2020, přičemž přihlásit se na ně je možné do konce listopadu 2019. Talentové zkoušky do navazujících magisterských oborů proběhnou v červnu 2020 s termínem přihlášení v dubnu 2020.

Důležité termíny:

Vyhlášení talentových zkoušek pro pětileté programy – duben 2020

Talentové zkoušky pro pětileté programy – červen 2020

Nástup ke studiu na JAMU – říjen 2020

 

Mgr. Luboš Mareček, Ph.D.

marecekjamucz